Introduksjon og forklaring av skjema

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Vi vil dele inn samværet mellom personal og beboer i ulike kategorier for å øke bevisstheten om hvilke samværsformer psykisk utviklingshemmede blir "utsatt" for. Vår påstand er at det tas alt for mange friheter i veien fram mot et gitt mål.

Hovedmålsetningen må være at det som er den normale samværsformen utenfor bofellesskapets vegger, i samhandling mellom våre venner og familie, må være malen for samværet innenfor. Alt for ofte er det slik at i det vi trer over dørterskelen til bofellesskapet, kommer vi inn i en verden der personalet hele tiden blir målt etter hvor mye endring en får til.

Vi vil nyansere dette ved å vise til at vi av og til må ta i bruk teknikker for å påvirke, men det er en avgjørende forskjell i hva som ligger bak begrunnelsene for hvorfor en bruker slike teknikker.

Vi ønsker å vise at den grønne kategorien i illustrasjonen nedenfor er der vi bør være, men i møte med utfordrende problemstillinger må man av og til være i de gule. Om en beveger seg i de gule kategoriene vil det være avgjørende om en har bevissthet om hvorfor en er der, hvor lenge en har vært der og hvordan en skal komme seg tilbake til den grønne kategorien. Videre vil vi vise at vi ikke trenger å være i de røde kategoriene, men at vi altfor ofte havner der.

Reflektert manipulerende påvirkning

"Petter ønsket ikke å gå i dusjen, så jeg sa at hvis han først tok en dusj kunne vi ta en biltur etterpå."

 

 


Poiesis

Doxa

 

Forming

Personalet har makten

Likeverd, samspill og selvbestemmelse

"Gjennom tillit og trygghet over tid har vi fått en så god relasjon at vi kan diskutere når vi er uenig med hverandre, i stedet for gå til angrep slik han gjorde før."

 

Praxis

Episteme

 

Dialog

Likeverdige parter

Reflektert autoritær påvirkning


"Hun ble så urolig og truende i fellesstuen at vi måtte føre henne til sin egen leilighet.."

Poiesis

Doxa

 

Forming

Personalet har makten

Mistillit →

Tillit

← Mistillit

 

 

Ureflektert manipulerende påvirkning

"Hvis du snakker til ham på rette måten kan du få ham til å gjøre hva som helst."

 

 

Poiesis

Doxa

 

Forming

Personalet har makten

 

 

 

 

Unnfallenhet kamuflert som selvbestemmelse

"Jeg ga ham tilbud om å stå opp, men han takket nei"

 

 


Passiv

 

 

Ingen kommunikasjon

Ingen har makten

 

 

Ureflektert autoritær påvirkning

"Selvbestemmelse er vel og bra, men nå må vi ta grep."

 

 

 
Poiesis

Doxa

 

Forming

Personalet har makten

 

Den andre grøftekanten: Den passive "påvirkningen"

Som dere ser har det kommet til en sjette kategori som er grå.  Denne ser vi av og til hos dem som misforstår hva som ligger i begrepet selvbestemmelse og det vi har valgt å kalle for dialektisk tilnærming.

Passiv "påvirkning" kan beskrives som manglende engasjement og forståelse for den komplekse oppgaven det er å bistå andre mennesker med å leve livene sine. Selvbestemmelse er ikke det som samme som at beboer skal ta alle avgjørelser i sitt eget liv uten at personalet engasjerer seg, veileder og kommer med råd.

Når vi har en passiv tilnærming til mennesker som har et hjelpebehov står vi igjen med ingenting. Å la Per bruke alle sine penger på spill, uten at personalet involverer seg med ønske om å hjelpe ham, er ikke god praksis. Det er åpenbart at Per har behov for bistand til å få oversikt over egen økonomi.

   Hvilke utsagn passer inn i den grønne kategorien, "Likeverd, samspill og selvbestemmelse"?
  • Etter måneder med forhandlinger fikk jeg endelig ryddet leiligheten når jeg sa at det ikke ble pizza på lørdagen før leiligheten ble tatt.

    Svaret er feil, utsagnet beskriver en autoritær påvirkning.

  • Etter måneder med samtaler kom vi til enighet om renhold av hjørneskapet. Hun fikk meg til å innse hvor redd hun var for porselenet hun hadde arvet fra sin mor. Når jeg viste at jeg hadde forstått dette stolte hun på at jeg ville være forsiktig nok til ikke å knuse noe under rengjøringen.

    Svaret er rett,    utsagnet er preget av likeverd, samspill og selvbestemmelse.

  • Leiligheten ser ikke ut, men det er fordi han aldri tar initiativ til å rydde den. Han bestemmer jo i egen leilighet.

    Svaret er feil, dette er unnfallenhet kamuflert som brukermedvirkning.