Samværsformer

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Tore-Andre Strand (Tore.Strand@bergen.kommune.noog
Hallvard Hordvik
(Hallvard.Hordvik@bergen.kommune.no)

 

"De kan jo ikke bare få gjøre det de vil"

Ulike måter å være sammen med utviklingshemmede på

   Hensikt med kapittelet

Hensikt med kapittelet er at du reflekterer over hva det er å bo i bofellesskap og motta hjelp i sitt eget hjem. Kapittelet legger vekt på de prosessene som ligger bak våre valg. Vi ønsker at du skal reflektere over hvordan det er å være hjelpemottaker. I tillegg ønsker vi å belyse hvordan ulike måter å påvirke beboerne får forskjellige konsekvenser.   Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått

• innsikt i forskjellige samværsbetingelser
• evne til å kunne gjøre rede for fenomenet tillit
• kunnskap om ulike måter å påvirke andre mennesker

 

Krevende, men nyttig

Vi har gjort et forsøk på å skrive dette kapittelet i en lite teknisk stil, for det er et emne som angår alle som skal arbeide med mennesker. Vi har ønsket å gjøre innholdet tilgjengelig for andre enn dem med faglig utdanning. Men selv om vi har forsøkt å gjøre dette kapittelet tilgjengelig for en bredere lesergruppe, er det ikke til å komme fra at det enkelte steder kan være krevende, og dette skyldes simpelthen at emnet til tider er krevende. Det kreves en egeninnsats.

Om litt skal du lese at samvær kan deles opp i flere kategorier. Til vanlig er dette noe vi ikke trenger å forholde oss til. Men forhåpentligvis vil vi klare å vise deg viktigheten av å ha et bevisst forholdt til dette når en skal hjelpe andre mennesker med å leve livet sitt.

Avsnittet med Løgstrup kan kanskje være det som er mest krevende, og det som har vært mest truet av redigering. Trolig må det leses flere ganger over et lengre tidsrom. Men slik er det, skal en arbeide med mennesker som krever mye tålmodighet og forståelse, synes vi at en god start kan være å ta seg tid til å sette seg inn i teoretisk fagfilosofi som er krevende.

I dette kapittelet vil du møte på noen begreper som trolig er nye for deg. Oversikt over disse begrepene finner du her: 

   Begreper
 • Praxis
  Samvær som mål i seg selv. Det primære er å ha gode felles opplevelser sammen med bruker.

  Poiesis
  Samvær som middel for å nå et annet mål.

  Techne
  Kunnskapsbasert praksis.

  Episteme
  Tro (kunnskap) med innsikt.

  Doxa
  Tro (kunnskap) uten innsikt

  Tillit
  Tilliten kommer først, og er ubegrunnet

  Mistillit
  Mistillit må begrunnes

  S-S
  Subjekt – subjekt, likeverdige parter, symmetri

  S-O
  Subjekt – objekt, asymmetrisk relasjon, ene parten blir tingliggjort

  O-O
  Objekt – objekt, passivt samvær, der ingen tar ansvar Autoritær tilnærming Subjektet bruker maktstrategier for å oppnå noe. S-O

  Manipulerende tilnærming
  Subjektet bruker manipulerende strategier for å oppnå noe. S-O

  Dialektisk tilnærming
  To likestilte parter, begge sine argumenter er gyldige, det beste argumentet skal ”vinne”. Bygger på en grunnleggende respekt/ anerkjennelse for den andre.

  Metabevissthet
  Analyseferdigheter.

I tillegg har vi delt inn det å arbeide med andre mennesker i ulike samværsformer. Eksempler på dette kan du finne her:

   Eksempler
 • Eksempler og forklaringer på kategoriene:

  Ureflektert manipulerende påvirkning
  ”Hvis du snakker til ham på rette måten kan du få ham til å gjøre hva som helst.”

  Ureflektert autoritær påvirkning
  ”Selvbestemmelse er vel og bra, men nå må vi ta grep.”

  Unnfallenhet kamuflert som selvbestemmelse
  ”Jeg gav ham tilbud om å stå opp, men han takket nei”

  Reflektert manipulerende påvirkning
  ”Vi fikk ham endelig ned i vekt da vi tok i bruk avtalestyring med belønningssystem”

  Har tenkt i gjennom, brukt relevant kunnskap/ metoder, vet hva en skal gjøre, og har erfaring om at det virker.

  Reflektert autoritær påvirkning
  ”Hun ble så urolig og truende i fellesstuen at vi måtte føre henne til sin egen leilighet. Enkeltmelding har blitt skrevet.”

  Dialektisk tilnærming/ påvirkning
  ”Gjennom tillit og trygghet over tid har vi fått en så god relasjon at vi kan diskutere når vi er uenig med hverandre, i stedet for gå til angrep slik han gjorde før.”