Når lykkes man?

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

I ulike personalmiljø hersker det forskjellige meninger om hva det vil si å være flink. Det kan for eksempel bli sett på som å være flink når man har ”kontroll” på tjenestemottakeren. Kontrollen kan da muligens innebære at tjeneste mottakeren oppfører seg slik tjenesteyter tenker er rett. Hvis denne tjenesteyteren lykkes utifra sin tanke om hva som ligger i det å gjøre en god jobb, kan personale oppfatte denne personen som flink. Med et slik basis syn blir det lagt større vekt på personalets behov enn tjenestemottakers behov.

Uttalelser som "jeg skal faen meg ikke ha noe kødd på min vakt", kan underbygge slike holdninger. Slike holdninger oppstår etter vår mening i personalgrupper der man er for lite oppmerksom på tjenestemottakernes egenverd og rettigheter. Dette kan oppstå på arbeidsplasser der man har lite kompetanse, og refleksjoner er fraværende.


Et betimelig spørsmål vil være hvem som skal tilfredstilles; vår egen posisjon i personalgruppen eller den funksjonshemmede behov og integritet. Etter vår mening bør man etterstrebe en grunnholdning der man møter personer med utviklingshemning der de til en hver tid befinner seg. Da setter man egne behov til side, og går inn for å oppnå en best mulig inntoning i kommunikasjonen med tjenestemottakeren. Det krever ydmykhet og empati og god kunnskap.
 

   Hva legger vi i begrepet "forebyggende strategier"?
 • Du er fysisk og psykisk forberedt på å møte eventuell utfordrende atferd.

  Ikke rett svar, les kapittelet en gang til og prøv igjen!

 • Du har over tid bygget opp gode relasjoner, og tilpasset deg den andres kommunikasjon og interesseområde.

  Riktig.     Det var akkurat dette vi var ute etter!

 • Du har pratet med erfarne personer, og legger det de sier til grunn for ditt arbeid.

  Å lytte til erfarne mennesker er viktig, men det var ikke det rette svaret.

   1. Hva tenker du er hovedforskjellen mellom forebygging og brannslukking?

2. Hvordan ville du jobbe forebyggende i et miljø som er preget av mye ”brannslukking” i møtet med de personene du jobber for?

3. Hva tenker du er hovedforskjellen mellom løsningsorientert og problemorientert holdning?

   HAR DU FÅTT ØKT:

 • Kunnskap om verdien av forebygging i arbeid med utviklingshemmede?
 • Innsikt når det gjelder individ orientert kommunikasjon? Kunnskap om at det å arbeide med mennesker er en kontinuerlig prosess?
 • Forståelse for at den finnes ulike måter å veilede på?
 • Kunnskap om verdien av en kvalitativ god opplæring?
 • Evne til å se at det å være flink kan sees på ulike måter?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

 Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: 
Steinar Varøy og Frode Skudal

Foto:

Side: "Forebygging versus behandling og brannslukning". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Innledning". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Kommunikasjon". Foto: 
Side: "Gester, tegn, mimikk, holdning. Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Veiledning og refleksjon". Foto: 
Side: "Refleksjonssamtaler". Foto: 
Side: "Individuell / gruppeveiledning". Foto: 
Side: "Min arbeidsplass". Foto: 
Side: "Det første møte med arbeidsplassen". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Får gamle historier for mye plass?". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Hva retter vi oppmerksomheten mot?" Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Hvem skal gi opplæring?" Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Det gode møtet". Foto: 
Side: "Når lykkes man?". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Ressurser". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 
 
  
   Side: "Ressurser", Foto: Jose Carlos Norte

Video:

Redaktør:
Jarle Eknes

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle EknesUtviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finanisert gjennom midler fra Bergen kommune. 


I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.Fylkesmannen

 

Kommentarer

Det helhetlige menneskesynet speiler respekt, ydmykhet og se det beste i mennnesker uavhengig av funksjonnivå bygger på kunnskap om den enkelte og hva de er gode på og mestrer. En god balanse i kommunikasjon, hvor bruker føler at de blir sett og hørt og ikke minst tatt på alvor, gir godt grunnlag for god relasjonbygging. Bruk av humor er en meget god erfaring som ofte løser opp en tung eller vanskelig situasjon og kan absolutt anbefales. Har du en god relasjon og har lært bruker å kjenne er det lettere og tilrettelegge for samarbeid og planlegging av tiltak som vil fungere for den enkelte bruker på sikt.smiley

2. Jeg ville satt i gang kartlegginger for senere å igangsette tiltak.

Kartlegging er en god ide

Løsningsorientering krever god observasjon, kartlegging, analyse, mål og evaluering.

Kartlegging er  en god  ide.

Observasjon og kartlegging og i spesielt planlegging av rutiner og aktiviteter skaper god trivsel og gjør oppgavene enklere.

Må være løsningsorientert

1. Brannslukking = alltid for seint ute Forebygging= da er man i forkant 

2. Kartlegge atferdens funksjon. Teamsamarbeid med ukentlige møter for å samkjøre gruppen - sikre lik praksis. Holdningsendring - fokus på viktige verdier som brukermedvirkning, sette seg inn i brukers situasjon.

3. Løsningsorientert - positivt fokus, ser etter løsninger basert på kartlegging. Problemorientert - negativt ladet, ser bare problemet, makter ikke å tenke løsning.

 

Kartlegging, observasjon og gode rutiner som er innenfor innteresse området hos brukeren. Vise empati,  helhetlig menneskesyn og respekt. 

Kartlegging er en god ide..

Forebygging: Være i forkant, skape gode relasjoner, løsningsorientering.

Brannslukking: Ser bare problemene, kommer i etterkant.

Løsningsorientert holdning: Etterstreber gode relasjoner der man retter seg inn mot eleven og dens interesseområder. Fokuserer på mestring, godt samspill.. 

Problemorientert holdning: Ser bare problememene og vanskelighetene i situasjonen. Negativt ladet, ofte opptatt av "å vinne" i konfliktene. Tiltak rettes oftest mot selve problematferden.

Forebygging er viktig, brannslukking betyr at man må ty til nødløsninger. Man skal ta utgangspunkt i brukerens ønsker og behov, ikke sine egne. Det er brukeren som trenger hjelp. Kjennskap til personen er viktig og likedan vedkommendes interesser og måter å gjøre ting på. Man skal være løsningsorientert og se etter løsninger ikke grave seg ned i problemene.

Etterstreb gode relasjoner til tjenestemottaker og familie les tegn og sammarbeid med ledelse og kolegaer.

Det er en fordel med bevissthet om at god relasjon til tjenestemottaker tar den tid det tar og som trengs. Forebygging er å bygge gjensidig tillit. Den tilliten står seg selv om brannslukking skulle forekomme. Med en positiv/riktig innstilling jobber jeg langsiktig og ser på løsninger sammen med de jeg følger.

Det er viktig å bygge opp en god, trygg relasjon med bruker. Ta utgangspunkt i mestring, interesser og kommunikasjon. Dette forebygger utagering.

Brannslukking er noe man gjør når akutte situasjoner oppstår.

Ein bør se på løsinger

 1. Forebygging er å ha fokus på relasjonen og bygge opp tillit og forståelse av brukerens sine behov for å unngå kommunikasjonskræs og utagering. Brannslokking er akuttiltak der og da i det man står i en utfordrende situasjon sammen med bruker.

2. Jobbe med å bygge opp tillit og refleksjonskompetanse i personalgruppa. Utfordre "sannheter" og tørre å sette dem på dagsorden. Ha fokus på de gode situasjonene og brukerens mestringsevne.Hva bidrog til at han/ hun greide dette? Hva gjorde vi rett? Hvordan forstår vi det som skjedde? Hva kan vi gjøre mer av/ bli enda bedre på for å hjelpe brukeren å gjøre seg forstådd?

3.Problemfokusert forsøker å beskrive og løse et problem - ofte ad hoc. Løsningsorientert har mer fokus på de gode situasjonene og kan skape et grunnlag for bevisstgjøring og læring mtp hva er det vi er allerede gode på og kan bli enda bedre på? Ideellt sett hjelper det oss å få fokus over på handlingskompetanse og etisk bevissthet.

 

Se på løsninger vær tilig ute, Forebygge Løsningsorientert

Kartlegging og forebegygging er viktig med løsninger.

Ein må jobbe på 2 plan. Som ein grunnstein har ein den langsiktige planen, men ein veit også at det dukker opp ting som ein må forholde seg til der og då. 

Som ein del av den langsiktigege planen må ein med anna lære seg å kjenne og skape ein god relasjon til tnestemottakaren. Dette veit eg av generfaring kan ta veldig lang tid med enkelte.

Kartlegging.

løsningsorientert.

Kartlegging, veileding og bistand blandt kollegaer, gode tilbakemeldinger og samarbeid kan føre til mye fint!

Kartlegging og god observasjon er viktig.

Kartlegging.

Kartlegging, observasjon og løsningsorintert.

Kartlegging er en god ide

Forebygge ved å være i forkant og løsningsorientert. Brannslukking ved bruk av nødløsninger.

Det skal tas hensyn til brukernes ønsker og behov, være positiv , godt samspll.

Siste film provoserte meg. Måtte bare få det ut. Heldigvis er det ikke slik vi jobber i dag. :-) 

Når problemene er observert, må det snarest settes i gang tiltak for å løse problemene.

1. Forebygging er langtidsplanlegging. Brannslukking er hurtige avgjørelser for å løse en akutt situasjon.

2.. Ta opp problemet med ledelsen.

3. At en løsningsorientert holdning er myye bedre enn en problemorientert holdning.

God observasjon og kartelleging men også en trygg relasjon med bruker.

1. Forebygging har du en langsiktig plan og jobber faglig i forhold til brukerens behov og øsnker.

2. Brannslukking er her og nå, uten plan for hva en gjør.

3. Er man løsningsorientert så ser man løsninger på problemet. Er man problemordientert så ser du bare problemene.

Fokus på relasjonen og bygge opp tillit og forståelse av brukerens sine behov for å unngå minforståelse og utfordrende atferd.

Bygge opp tillit og refleksjonskompetanse i personalgruppa. Viktig å ha fokus på de gode situasjonene og brukerens mestringsevne.

Når man har fokus på problemet så fosøker man å finne en løsning allerede mens løsningsorientert har mer fokus på de gode situasjonene og kan skape et grunnlag for bevisstgjøring.

 

jeg vil hele tiden ha hele brukeren i sentrum.

Opparbeide seg god relasjon med bruker ved å være genuint interessert i dennes utgangspunkt og ressurser.

Sette seg inn i brukerens ressurser  og liv generelt skape tillit og god relasjon gir større mulighet for for ra samarbeid

Viktig med kartlegging

kartiegging og observasjon er viktig.

Synes, en kartlegging er bra.

Kartlegging og observasjon er viktig

Kartlegging 

observere, kartlegge, analysere, positivfokus og løsningsorintert

Kartlegging, være løsningsorintert,

 

 

Observasjon og kartlegging. Og være løsningsorientert.

Kartlegging.

 

Kartlegging.

Kartlegging er en god ide

Løsningsorientert.

Brannslukking = alltid for seint ute

 

Forebygging= da er man i forkant

 

Kartlegge atferdens funksjon. Teamsamarbeid med ukentlige møter for å samkjøre gruppen - sikre lik praksis. Holdningsendring - fokus på viktige verdier som brukermedvirkning, sette seg inn i brukers situasjon.

 

Løsningsorientert - positivt fokus, ser etter løsninger basert på kartlegging. Problemorientert - negativt ladet, ser bare problemet, makter ikke å tenke løsning.