Det gode møtet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

I vårt arbeid som omsorgspersoner opplever vi ulik kvalitet i møtet med tjenestemottaker. I noen tilfeller føler vi at samtalen er stotrende og usikker. Kommunikasjonen er famlende og vi vet ikke helt hvordan vi skal takle det.

I andre møter opplever vi det stikk motsatte. Her går praten livlig, og man føler at man er i ”rytme” med det andre mennesket. Det er som om man får ny energi av samtalen.

Hvorfor er det slik? Det er mange faktorer som er med på å styre kvaliteten i en samtale med et annet menneske. Hvor stor er den kommunikative kompetansen? Hvordan møter vi som omsorgspersoner de andre? Hvor god er relasjonen mellom personene i møtet? Hvilken historikk har de? Hva verdsetter vi i møtet?

Dette pluss mange andre ting er avgjørende for møtets kvalitet. Det vi kan gjøre for å bidra til det gode møtet, er å være bevisst hvordan vi kan bidra til at det skal bli bra. Hvem er jeg som person, og hvordan kan jeg tilføre kvalitet i møtet?

Dette kombinert med Marte Meo prinsipper gjør at vi bidrar til at tjenestemottaker blir ivaretatt i samtalen/møtet. Dette blir i en større sammenheng forebyggende arbeid. Jo flere gode og positive samhandlinger vi har med tjenestemottaker, jo bedre blir relasjonen. Jo tryggere samvær vi har, jo mer er vi med på å forebyggende utfordrende atferd.

Utfordrende atferd skjer ofte i utrygge relasjoner preget av frustrasjon og misforståelser. Brannslukking blir da å være i beredskap for den uønskede atferden, og møte den på en god måte når den dukker opp. Den forebyggende holdningen vil være å sette store ressurser inn på det som viser seg som positivt samspill. Altså å ”gi gass” i gode tider. 

Vi sitter i en klar maktposisjon i møte med tjenestemottaker. Denne er det svært lett å misbruke, hvis det ikke er etiske diskusjoner på arbeidsplassen. Vi har i de fleste tilfeller mer kompetanse både kognitivt og sosialt enn våre tjeneste mottakere, og det blir viktig å bruke denne kompetansen til å bygge opp, fremfor å tråkke ned.

  Hva er viktige momenter i ” det gode møtet”?
  • Det er viktig å ha kontroll, og styre den du jobber med gjennom dagen.

    Kontroll og styring kan nok være viktig, men det var ikke helt det vi var ute etter her!

  • Det gode møtet er preget av at vi har gode planer, og gjennomfører dem.

    Du treffer ikke helt, vi tenker mer ”her og nå”, du ser det nok ved en gjennomlesning til!

  • Det gode møtet er preget av en gjensidighet for å komme inn i en god ”rytme” med den andre. Det er viktig å se på møtet som en verdi i seg selv.

    Flott! Du har forstått hva vi la i det gode møtet