Lovlig bruk av tvang og makt

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller:

a) Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner: Denne bestemmelsen fanger opp situasjoner som oppstår plutselig og der beslutning om inngrep gjennom bruk av tvang må fattes umiddelbart på stedet (for eksempel at en tjenestebruker går rett ut i gaten med fare for å bli påkjørt). Skadeavverging i nødsituasjoner skal bare være motivert ut fra behovet for intervensjon i øyeblikket, og tiltaket skal opphøre så snart faresituasjonen er over.

b) Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner: Dersom adferden til tjenestemottaker stadig gjentar seg og tiltaket man anvender er planlagt, fattes vedtak etter bokstav b. Det kan for eksempel være at vedkommende slår til personer som kommer for nærmt.

c) Tiltak for å dekke tjenestemottakers grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak. Et eksempel på ikke-dekt grunnleggende behov, kan være at en tjenestemottaker går ut om natten og ikke er i stand til å orientere seg ute alene. Et annet eksempel kan være at tjenestemottaker motsetter seg å pusse tenner.

 

   § 9-5 Vilkår for bruk av makt og tvang
 • Lovens ordlyd: Andre løsninger enn bruk av tvang eller makt skal være prøvd før tiltak etter dette kapitlet settes i verk. Kravet kan bare fravikes i særlige tilfeller, og det skal i så fall gis en begrunnelse.

   

  Tvang og makt kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig. I vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor inngripende tiltaket er for den enkelte tjenestemottaker. Tiltakene må ikke gå lenger enn det som er nødvendig for formålet, og må stå i forhold til det formålet som skal ivaretas. Tvang og makt kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade.

  Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller:

  a) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, b) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner, eller c) tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat, drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak

 • Fra rundskriv: Et hovedformål med loven er å begrense bruken av tvang og makt. Dette betyr at tiltak som inneholder bruk av tvang kan være aktuelt som siste utvei. I en del tilfeller vil heller ikke tvang være aktuelt som siste utvei fordi det etter en konkret faglig og etisk vurdering ikke under noen omstendighet anses forsvarlig å benytte tvang overfor tjenestemottakeren.

  Det er tilrettelegging knyttet til den enkeltes behov og tjenester uten bruk av tvang og makt som skal være det sentrale i tjenesteytingen.

  Skal det fattes vedtak etter kapittel 9 gir loven adgang til å benytte tvang og makt såfremt alle vilkårene i § 9-5 er oppfylt. Det innebærer at tiltak som strider mot ett av vilkårene vil være lovstridige, uavhengig av om de andre vilkårene er oppfylt.

  Les mer om dette i rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet, s. 42-60 (kapittel 4A er erstattet med kapittel 9 i ovennevnte fremstilling). Les hele publikasjonen her: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-10_2004_1...

Rett til fravær av tvang
Respekt for rett til selvbestemmelse innebærer rett til fravær av tvang. Reduserte evner til å ivareta sine egne rettigheter, innebærer ikke at bruk av tvang generelt sett blir mer legitimt. Grunnlaget for bruk av tvang må være at fri utøvelse av egne rettigheter kan medføre alvorlig krenkelse av andre personers rettigheter eller friheter.

   Når du har sett filmen: trykk her
 • Vurder hvilken bokstav (a,b eller c) i loven situasjonen i filmen kommer inn under. Dersom slike situasjoner oppstår gjentatte ganger, til hvilken bokstav i loven forholder man seg da? Hva ville du selv ha gjort i en lignende situasjon og hvorfor?