Vesentlig skade

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Vesentlig skade: For å kunne anvende tvang og makt må skaden(e) anses som vesentlig. Vesentlig skade er inngrepskriteriet for bruk av tvang i alle sammenhenger hvor det kan være aktuelt. Ved skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner (§ 9-5 tredje ledd, bokstav a og b) og tiltak for å dekke grunnleggende behov (§ 9-5 tredje ledd bokstav c). Det innebærer at skaden må ha et betydelig omfang, eller få alvorlige konsekvenser. Grunnleggende behov er i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel  9 definert til å omfatte mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet.
 

Det er ikke avgjørende om adferden er avvikende eller uvanlig. Det skal svært mye til for at det kan anvendes tvang for å hindre eller begrense skade som følge av sosialt fornedrende adferd. Eksempel på adferd som kan være sosialt fornedrende, er å kle seg naken eller onanere på offentlig sted (denne adferden er dessuten straffbar), eller at tjenestemottakeren gjør sitt fornødende andre steder enn på toalettet, eller tilgriser seg med avføring.

   Vesentlig skade
 • Rundskriv: Hjemmel for bruk av tvang og makt foreligger bare når det er nødvendig for å hindre eller begrense vesentlig skade. I en del skadesituasjoner vil det ikke være tillatt å anvende tvang, fordi skaden ikke kan anses som vesentlig. Vesentlig skade er inngrepskriteriet for bruk av tvang i alle sammenhenger hvor det kan være aktuelt - ved skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, tiltak for å dekke grunnleggende behov, herunder bruk av inngripende varslingssystemer. Begrepet skade i § 9-5 skal dekke ulike former for påvirkning på legeme eller gjenstander i tillegg til skader av immateriell art, for eksempel krenkelse av personlig integritet og tap av sosial aktelse. Begrepet omfatter både fysisk og psykisk skade og påføring av smerte - både på egen person og andre personer. At skaden må være vesentlig, innebærer at den må ha et betydelig omfang og/eller ha alvorlige konsekvenser.

  Det er ikke avgjørende om atferden er avvikende eller uvanlig. Det må være rom for uortodoks opptreden, og det må aksepteres at tjenestemottakeren har et avvikende syn på for eksempel orden og spisevaner. Om en skade er vesentlig vil blant annet avhenge av hvilken type skade det dreier seg om. De forskjellige typer skader kan inndeles i syv grupper.

 • Du kan lese mer om dette i rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet. Se s. 53-56 i denne publikasjonen: http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-10_2004_1...
   Eksempel
 • Et eksempel på situasjon hvor man ønsker å hindre vesentlig skade kan være der en person med Prader-Willi syndrom overspiser. Vedkommende risikerer alvorlige helseplager med mulig dødelig utfall dersom han ikke stoppes. I et tilfelle som dette, kan det være nødvendig å begrense tilgang til mat/penger, fordi skaden som oppstår ved ikke å begrense tilgangen, vil kunne få alvorlige konsekvenser for vedkommende.
   Ulike typer skader: Klikk på alternativene for eksempler
 • Fysisk skade på egen person.

  Biter hull på huden, slår seg kraftig til hodet, river av håret, kutter seg med kniv.

 • Psykiske skader på egen person/hemming av egen utvikling.

  Tvangspreget atferd som hemmer utvikling, isolering, nekter å tilegne seg måter å kommunisere på.

 • Skade på eget sosialt omdømme.

  Onanere på offentlig plass, blotte seg på offentlig sted, høylytt ufine kommentarer til andre mennesker.

 • Fysiske skader på annen person.

  Slå, sparke, lugge, bite.

 • Krenkelse av personalets eller andres personlige integritet.

  Spyttes på, befølt, spionert på.

 • Materielle skader på egne eiendeler.

  Her må de materielle skadene være av en slik art at det medfører økonomiske konsekvenser. Kaste tv, skade på bil, knusing av komfyr.

 • Materielle skader på andres eiendeler.

  Skade på bil, knuse vindu, ødelegge sykkel.Enhver har krav på respekt og rett til å være seg selv. Dette innebærer også rett til å være annerledes. Utforming av tjenester kan ikke ha som siktemål å gjøre enkeltpersoner like eller tilpasset en "normal" fremtreden. Det må være rom for at tjenestemottakeren kan ha en avvikende adferd, eller adferd som er uakseptabel for folk flest.

   Hva er inngrepskriteriet for å anvende tvang?
 • At skaden er vesentlig.

  Riktig svar  

 • At skaden skjer i eget hjem.

  Feil svar, tvang kan anvendes uavhengig av sted.

 • Bruker kaster en kaffekopp i veggen.

  Feil svar, denne skaden medfører ikke store økonomiske konsekvenser for bruker.

    Kan man anvende tvang dersom en psykisk utviklingshemmet mann kler seg i dameklær?
 • Ja, det tar seg ikke ut for en mann å gå med dameklær.

  Feil svar. En utviklingshemmet person har lov til å være annerledes på lik linje med andre.

 • Nei, utviklingshemmede kan som alle andre selv bestemme hvilke klær de vil gå med .

  Riktig svar  

 • Ja hvis han skal gå på ett offentlig sted.

  Feil svar. Det er lov og være annerledes, også på offentlig sted.

    Kan du nekte en psykisk utviklingshemmet dame å kjøpe godteri hver dag?
 • Ja det ødelegger tennene

  Feil svar, med god tannhygiene kan tennene holdes vedlike.

 • Ja det fører til overvekt.

  Feil svar, dersom man har et godt kosthold og er mye i fysisk aktivitet, trenger ikke overvekten bli ett alvorlig helseproblem.

 • Dersom godteri spisingen ikke medfører alvorlig skade, kan ikke tvang anvendes.

  Riktig svar 

    Kan tvang anvendes dersom en psykisk utviklingshemmet gutt motsetter seg å få opplæring i tegnspråk?
 • Ja dersom mangelen på alternative kommunikasjons former medfører alvorlig utfordrende atferd.

  Riktig svar  

 • Ja, alle trenger flere kommunikasjons former.

  Feil svar. Dersom gutten har en måte å kommunisere på som fungerer, trenger han nødvendigvis ikke flere.

 • Det er ikke lov å anvende tvang i opplærings øyemed.

  Feil svar. I helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 under bokstav c heter det at man kan anvende tvang for å dekke tjenestemottakers grunnleggende behov, herunder opplærings- og treningstiltak (dette må godkjennes av fylkesmannen).

    En psykisk utviklingshemmet mann selvskader med kraftige slag mot hodet, er dette å anse som vesentlig skade?
 • Nei dette er ikke vesentlig skade.

  Feil svar, kraftige slag mot hodet kan føre til vesentlig skade.

 • Ja slag mot hodet kan medføre alvorlig helseskade.

  Riktig svar 

 • Vet ikke.

  Let i teksten, så finner du svaret.

 

   Når du har sett filmen: trykk her
 • Tenk gjennom ulike kriterier i loven som gir adgang til å anvende tvang eller makt og vurder på grunnlag av dette hvorfor/hvorfor ikke tvang eller makt kan anvendes her.