Problemer og muligheter

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Utagering utgjør et alvorlig problem, men det finnes muligheter for å avhjelpe problemet. Tjenesteyterne bør tas godt vare på, slik at miljøet rundt tjenestemottakeren kan bli stabilt og kompetent. Det kreves ledere som er interessert i tjenestemottaker, de ansatte og faglige løsninger som har vist seg å virke. Vi har gode erfaringer med å jobbe tett sammen med familien. Ofte er utagering ikke bare et problem på skole og arbeid, men også sammen med familien. Noen ganger kan det være nødvendig å lære seg noen fremgangsmåter for å beskytte seg.

 

Repetisjon av hovedpunkter

• Skaff en oversikt over problemets størrelse og miljøårsakene

• Vær nøye med å samle inn data og planlegg tiltak med utgangspunkt i hva du vet om årsaker

• Somatisk differensialdiagnostikk – vesentlig i startfasen

• Debrifing er vesentlig

• Unngå egenskapsforklaringer; de er til liten praktisk hjelp og stempler personen ufortjent negativt

 

 

    Diskutere i personalgruppen:

Prøv å komme på noen eksempler der utagering har blitt forklart med egenskapsforklaringer. Diskuter om tiltakene ville blitt annerledes dersom det hadde blitt lagt vekt på en diagnose av miljøet – det vil si hva hjelperne har gjort i stedet for trekk ved personen som skal ha hjelp!

   HAR DU FÅTT:

  • Kjennskap til hva utagering er?
  • Kunnskap om ulemper ved egenskapsforklaringer av utagering og at utløp for ubehagelige opplevelser er vesentlig?
  • Kunnskap om at noen enkle observasjoner kan være viktig?
  • Kjennskap til noen tiltak?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst:
Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke

Foto:
Side: "Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltakk": (forside). Foto: 
Side: "Miljødiagnose". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Utfordrende atferd og utagering". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Forklaringer inne i personen". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Problemer med egenskapsforklaringer". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Utagering - en skisse til fremgangsmåte". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Noen mulige tiltakselementer". Foto: Hanne Engelstoft Lund 
Side : "Oversikt over noen funksjoner utagering kan ha". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Problemer og muligheter". Hanne eller Mikkel...
 
 
 

Video:
Side: "Personer som utagerer". Produsert av Lars Ole Bolneset, Ridderne as 

Redaktør:
Jarle Eknes

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finanisert gjennom midler fra Bergen kommune. 


I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.Fylkesmannen

 

Kommentarer

eg trur det er viktig at brukere som lett utagerer,  har en aktiv plan ,der de er opptatt med ting de liker. Når de utagerer prøve å få brukeren over til en positiv handling,fokusere på noe han liker,få han utav den negative situasjonen.

Kommentar til diskusjonstema ovenfor:

Dersom man strukturert ved, baseline og FAK,   går inn å kartlegger elementer i omgivelsene, som kan være en direkte eller indirekte årsak til utageringer kan man gå inn å endre på disse elementene og dermed få en reduksjon eller fjerne utageringer. Dette vil være med på å øke tjenestemottakers livskvalitet samt at det bevisstgjør oss personal i hvordan vi kan være med på å påvirke raten av utageringer og ikke bare årsaksforklare det med tjenestemottakers egenskaper.smiley

I skolen er vi vant til å kartlegge elever med avvikende atferd, ved observasjon av eleven og miljøet, og evt eliminering av klinisk sykdom før det settes inn tiltak. Tiltakene blir diskutert i en faggruppe før de iverksettes og alle tiltak og mål blir dokumentert skriftlig.

God oppsummering av viktige tiltak og fokus

Det som ofte forekommer i et arbeidsmiljø er mye synsing blant personal. Det burde være faste rutiner for obsevasjon og karlegging ved problematferd. 

Tid til, er ofte et dilemma som man møter pga innsparinger i boligtjenesten. Personal gjør det så godt de kan ut i fra tiden de har til rådighet overfor den enkelte bruker.

Det blir sjelden tid til å yte ekstra oppmerksomhet til den enkelte bruker og det er trist. Miljørettet arbeid er i mange tilfelle laget uten dype observasjoner og refleksjoner, så vi har definitivt en vei og gå for å bli bedre i jobben vår.

Å tenke anderledes og bruke personal i kommunen i forhold til ressurser man har blant personal må kunne gjøres for å bli bedre på effektive tiltak som kommer bruker tilgode.smiley

Her bør det ikke være rom for synsing som desverre alt for ofte forekommer. Her skal man begrunne fagllig. Hva med kompetanseheving i personalgruppa.

God oppsumering

Kjempeviktig med god observasjon :  med utelukking, basislinje og funksjonell analyse før tiltak.

SKAFF GOD OVERSIKT OVER PROBLEMENE

tenk og bruk F A K,, FORANLEDNING, ATFERD, KONSEKVENSER...

 

God dialog og samarbeid.

Gode rrutiner i miljøarbeid og rom for refleksjoner i personalgruppen er viktig. 

Kunnskap om utvikling av miljøbetingelser ved observasjoner som igjen brukes i basislinje er nødvendig.

Kunnskap om og kjennskap i bruk av dataverktøy vil kunne lage gode visuelle framstillinger.

Rom i personalgruppen til utvikling av funksjonell analyse og gjerne innhenting av kompetanse fra annet arbeidslag eller kompetanse fra andre (eks. 2.linjetjeneste).

Gode og støttende mellomledere og ledere. Generell god kunnskap om miljøterapi.

Atferd forekommer i ulike sammenhenger. Som personal er det viktig å kunne leve seg inn i brukerens situasjon.

Forståelsen av den andre sin atferd påvirkes av min tolkning, holdninger og verdier og kommunikasjon. Det ideelle er å ha et menneskesyn som ikke er for snevert. Viktig: Menneskets ukrenkelige verdi.

Atferd oppstår i ulike former. Utfordrende atferd er alvorligere i form en problematisk atferd.

Utfordrende atferd kan skje daglig og hindrer bruker i deltakelse i aktiviteter som ellers er gode.

Den kan skje minst 1 gang daglig og bruker skader seg selv eller andre. Det kan også skje utagering ved at vedkommende ødelegger ting rundt seg (eks. knuser vindu, stoler, bord etc). Det kan også skje som annen utagerende atferd.

Ulik atferd kan forklares som egenskapsforklaringer. Man undervurderer gjerne miljøets betydning og miljøets betydning for atferden. Dette vanskeliggjør en god forståelse av atferden.

Skjebneforklaring gir heller ingen muligheter for forståelse av atferden. Det kan være lett å bagatelisering av atferden.

Det er viktig å undersøke biologiske forhold som kanskje kan påvirke atferden. Dette kan være syndromer, skader, sykdom og bivirkning av medisin. Dette kalles somatisk differensialdiagnostikk.

Når somatiske lidelser er undersøkt observeres atferd i basislinje. Atferden må kunne telles og måles.

Funksjonell analyse ved at man skriver ned hva som som skjer i forkant av atferden, skaper tydeligere forståelse av sammenhenger når atferden oppstår.

Bruk gjerne dataframstilling i tolkning av data fra basislinje. Etterpå går man igjennom data og lager nye tiltak for endring av atferd. Gode observasjonsrutiner er viktig. Justeringer vil ofte være nødvendig. Formidling til kolleger om atferdsregistreringer er viktig.

For å skape gode og trygge arbeidsmiljø for bruker er det viktig at personalet for god støtte fra kollegaer og ledere for debrifing og utvikling av trygge arbeidsmiljø. Tilgang til kurs og faglitteratur er viktig.

God dialog er viktig

Mangel på kommunikasjon fører til frustrasjon. Forståelse av problemet, både sosialt og funksjonelt, bidrar til positive løsninger mellom bruker og kontakt.

Jeg har lagt merke til at kommunikasjon svikt ofte kan føre til utagering. Frustrasjon over å ikke kunne gjøre seg forstått, Det er veldig oppklarende med FAK. Gode tiltak, sammen med brukermedvirkning er forebyggende, og kan gi økt livskvalitet.

Jeg har lagt merke til at kommunikasjon svikt ofte kan føre til utagering. Frustrasjon over å ikke kunne gjøre seg forstått, Det er veldig oppklarende med FAK. Gode tiltak, sammen med brukermedvirkning er forebyggende, og kan gi økt livskvalitet.

Funksjonell analyse er et godt hjelpemiddel der en kartlegger foranledning - atferd - konsekvens. Viktig å finne ut hva som opprettholder atferden. Må alltid utelukke somatisk sykdom.  

Sikre god kommunikasjon og forutsigbarhet i hverdagen for å forebygge utagerende atferd. 

Tett samarbeid i teamet rundt bruker for å sikre lik praksis. 

 

Viktig med god kommunikasjon,åpenhet og trygghet i personalgruppa og ikke minst respekt for brukerne.

Viktig meg god kommunikasjon og forutsigbarhet

Utelukke somatiske årsaker, observere type problematferd, hyppighet og alvorlighetsgrad, før man observerer foranledning til problematferd og konsekvens av den. Tiltak bestemmes ut i fra analyse av observasjonene, enten det er endring i aktiviter eller forandring i måten å forholde seg til eleven med problematferd.

God kommunikasjon og tett samarbeid i teamet. Ha det som generelt tema, - heve det over den enkelte elev..

Det er viktig å gi oppmerksomhet, godt relaktiv, forhold, åpen dialog,trøsste,mellom bruker og personalet.

Egne retningslinjer/beskrivelser for personaladferd/opptreden er like viktig som tiltaksprosedyrer knyttet til brukeren.

god kommunikasjon i teameat og med de som jobber med tjenesteyteren. og høre på hva alle har av forslag uansett utdanning/erfaring. vi lærer av hverandre og kan bli bedre sammen uansett bakgrunn.

Det er viktig å lytte og prøve å forstå/finne ut hva som er årsaken ved å observere vedkommende og så finne tiltak som kan redusere utbrudene. Somatiske årsaker må selvfølgelig utelukkes før man gjør noe annet.

Komunikasjonsvikt fører ofte til utagering.

FAK viktig. Krever oppegående rutiner. Der de ikke finnes se og lær av de som bruker kommunikasjonen aktivt. Spør hvorfor gjorde du det? Mens man venter på at fagligheten skal komme på plass mht miljødiagnose f.eks.

Viktig å finne ut hva var foranledningen?

Hvordan var dagsformen?

Kommunikasjonen?

Viktig å registrere:

Hva var foranledningen?

Hvordan var dagsformen?

Var det noen misforståelser i kommunikasjonen?

 

 

 

Enig 

Dagsform kommunikasjon Dagsformen

God oppsummering av viktige tiltak og fokus

god kommunikasjon både i kolega og med de som jobber med tjenesteyteren.

Viktig å reflektere og registrere atferden

FAK, basislinje, FAK, basislinje.... viktig! God oversikt dette!

Dei 5 hovedpunkta som er nevnt over er utrulig viktig å sette seg inn i. Opplever at det tidvis kan være satt igang tiltak som er basert på synsing og følelser enn faktisk observasjoner og registrert atverd. Teneste mottakere kan oppføre seg forskjellig mot forskjellige tenesteytarar og det kan være vnskelig å kome fram till ein fellesforståing av problemet og dermed også ei god løysing.

Få en god oversikt over problemene.

Tenk foranledning, atferd og konsekvenser.

Viktig med god kommunikasjon og brukermedvirkning.

Bruk Foranledning Atferd Konsekvenser.

Viktig med brukemedvirkning og god observasjon.

Viktig med god kommunikasjon og forutsigbarhet.

God oppsumering.

Kartlegging før og etter utagering for lettere å forstå hva som utløser adferden, kommunikasjon.

Kartlegge hva som skjedde før hendelsen.

. Ofte er utagering ikke bare et problem på skole og arbeid, men også sammen med familien. Noen ganger kan det være nødvendig å lære seg noen fremgangsmåter for å beskytte seg.

Brukere som har utagerende oppførsel har ingen enhetlig løsning. Det må settes av tid til samtale, trøst, forskjellige aktiviteter.. Kanskje til slutt finne aktiviteter som interesserer brukeren.

Kartlegging av hva kan være grunnen til uageringen ser jeg som meget viktig.

Når utageringen har skjedd er det viktig at vi er åpne for å kunne drøfte dette sammen og evt få samlet oss sammen med leder og at leder hører på oss

Kartlegge før og etter en hendelse.

God kartlegging før og etter utageringen.

Kommunikasjon, med bruker og kollegaer er viktig.

Det er viktig med god kommunikasjon, åpenhet og trygghet i personalgruppa og respekt for brukerne.

God kommunikasjon, respekt til alle og sammeardeid viktig.

God kommunikkasjon , respekt og sammarbeid e viktig for brukrens værdag.

God dialog. Finne ut hva som ligger til grunn for utageringen, og endre det i en positiv retning.