Moralsk handlingsevne

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

For å øve på moralsk handlingsevne vil det i arbeidet være hensiktsmessig å skille mellom moral og etikk.

Etikk dreier seg om de reglene som styrer vår samhandling med andre mennesker. Etikken er altså grunnlaget for de moralske vurderingene vi foretar og kommer først og fremst til uttrykk gjennom tankene våre. Som igjen er grunnlag for handlingene våre. Etikken er læresetningene eller reglene vi lager oss, mens moralen er måten vi praktiserer læresetningene på.

 


I mange personalgrupper blir det utarbeidet en felles etikk for hvordan man skal yte tjenester.
Denne etikken blir ofte formulert i prosedyrer og miljøregler. Ettersom dette er laget på bakgrunn av tanker om hva som er rett praksis kan man kalle det etisk fundert. Faren med dette er at dersom man følger etikken blindt, uten at vi er kritisk til den og vi ikke ser behovet i situasjonen, skaper det en urettferdig behandling av den utviklingshemmede.

Folk flest ønsker ikke til enhver tid å bli fortalt hva de skal gjøre, når de skal gjøre det og hvordan de skal gjøre det. Dessverre blir det ofte utarbeidet prosedyrer og regler for personalet som fører til at det er akkurat det utviklingshemmede blir møtt med.

Det er gjerne i møte med prosedyrer som praktiseres på en rigid måte, ved at de fratar den utviklingshemmede valgfrihet, at vår moralske handlingsevne blir satt på prøve. I disse situasjonene har den enkelte tjenesteyter et ansvar for sine egne handlinger. En del av denne vurderingen vil være å vurdere lovligheten av egne handlinger iht. Helse- og omsorgsloven Kap. 9.

Se kapittelet: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse og omsorgsloven kapittel 9 i dette kurset.  

 

Under følger et eksempel som viser hvor viktig det er å kunne frigjøre seg fra regler og prosedyrer, og å ha evne til å handle rett.

   Eksempel på viktigheten av å kunne frigjøre seg fra regler og prosedyrer og ha evne til å tenke hva som er moralsk riktig:


I Mette sin dagsplan står det at på søndag ettermiddag skal hun på fjelltur. Du forteller henne at dere nå skal på fjelltur og at hun må gjøre seg klar. Mette har ikke verbalt språk, men viser tydelig at dette har hun ikke lyst til.

Du ønsker å gjennomføre det som står på dagsplanen, du tenker at du ikke har lyst å fortelle kollegaene dine at dere ikke var på fjelltur fordi du ikke fikk henne med på det. Dette er jo noe hun tydeligvis gjør hver søndag og du har aldri hørt om noen andre som ikke har fått henne med, du selv har jo fått henne med flere ganger. Du ber henne om å ta på seg sko og jakke. Hun nekter. Du prøver å lokke henne ved å si at dere skal ta med kaffe og kjeks, som du vet hun liker godt. Men hun vil ikke. Du begynner å bli frustrert, du tenker "jeg er jo nødt til å få dette til på en eller annen måte". Du velger å ta frem jakken og skoene og kler på henne. Hun stritter litt imot, men det går til slutt. "Så fint at du kom!"

Hun blir med, tydelig motvillig, men dere drar av gårde. Dere går en halvtimes tid. Mette går svært sakte, noe som er uvanlig. Du prøver å holde oppe tempoet: "Kom igjen, bare et lite stykke til så skal vi gå hjem igjen".

Plutselig faller Mette om, hun besvimer. Hun våkner igjen og du kjenner at hun er glovarm.
Dere klarer å komme dere tilbake og reiser på legevakten. Der finner de ut at Mette har lungebetennelse. Hun får medisin og behandling og blir etter en del dager helt frisk igjen.

Du kunne kanskje ikke vite at hun var syk, men i etterkant tenker du at "det var jo veldig uvanlig at hun ikke ville være med på tur. Jeg skulle jo selvsagt ha skjønt at hun ikke var i form til å være med".

Du innser at du var opptatt av å gjøre det du har blitt fortalt å gjøre, uten å ta hensyn til hva Mette prøvde å fortelle deg.

Dette beskriver farene ved lystring og lydighet til enhver tid, og stiller spørsmål ved hvor man har sin lojalitet. Lojaliteten skal først og fremst ligge hos den utviklingshemmede.

Kommentarer

Godt eksempel. Viktig å ikke bli for bundet av dagsplan, eller ha feil fokus(som i dette tilfellet var på å ikke være den eneste som ikke fikk brukeren med på tur.) Lytt til personen man jobber for.

Viktig alltid å vurdere situasjon og her og nå tilstand. Etiske dilemma og lojalitet er en del av hverdagen og skal alltid vurderes ut i fra dagsform til den enkelte bruker.. finnes ingen tiltak som ikke kan brytes. Fortsatt er det en menneskerett og bestemme selv over eget liv i den grad at det ikke går på helsa løs.smiley

smileykjempe flott eksempel. vi bøt nok lære fra det

Ikke glem at der er lov å lytte til våre brukere. Ikke bare "lytte" , men gå litt dypere, bruk din vurderingsevne, og tenk her og nå situasjon.

Veldig godt eksempel

Det er veldig viktig å vurdere dagsform, ikke bare tenke dagsplan. Dagsplanen ligger selve brukene.

Lojalitet til bruker,yes

Regler og rutiner er bra for generelt veiledning og struktur, men man må alltid gjennomtenke om brukeren stritter mot reglene lagt rundt utviklingshemmede. Reglene, stukturen og dagsplanner må alltid være fleksibel til behov og ønsker av brukeren. Om man bare følger rutiner og regler som er utarbeidet for brukeren uten å tenke kritisk, er det fare for at vi begrense brukeren sin frivalg. 

 Det var en god eksampel om hvordan man må ikke henge seg opp på arbeidsrutiner og regler 

Tjenesteyteren burde kanskje ha sett og forstått at dette var uvanlig til Mette å være, og nærmere ha undersøkt hvorfor hun ikke ville på tur. Mer fleksibilitet på dagsplaner, ha flere valg, eks tre ulike valg av aktiviteter pr vakt.  

 

Svært godt eksempel .Viktigt å se og høre på personen og gjerne se de godt i øynene.Et håndtrykk er også lurt å kjenne på .

Godt eksempel .: Det er sers viktig at brukeren får vere med på å bestemme ,og at man tar signaler fra bruker før det oppstår slike situvasjoner.

en bør både se på bruker å lytte til vedkommende så finner en kanskje ut at det går an å utsette en aktivitet men heller gjøre noe annet

Godt eksempel ,viktig å lytte og se vedkommende ein skal gi tenester til .

Fokusere mer på onskene og behovene brukeren har

Godt eksempel ,viktig å lytte og se vedkommende ein skal gi tenester til!

Viktig å lytte og observere brukeren.

Det er viktig med struktur og faste rammer, men det er viktig å lytte til brukeren og ha fokus på hva brukeren vil. Dersom planer skal endres må man rapportere og diskutere dette med andre kolleger for å tilrettelegge hverdagen til beste for brukeren.

Lytte til personen og gi rom for tilbakemeldinger som ikke nødvendigvis passer dagsplan kan være lurt for å tilpasse seg hverandre. 

Må alltid vurdere dagsform

Det går ann å gjøre feil vurderinger, men det bør ikke skje ofte og i alle fall ikke når det er så alvorlig som dette. Men det kan være en utfordring å forstå om eleven har vondt, hvor det er vond og hvor alvorlig det er - eller om det er noe helt annet som er årsaken.

Man skal alltid ta seg tid til å  lytte til hver enkelt beboer om hva de ønsker eller ei.

Viktig å vurdere dagsform,ta dem på alvor.

Bra eksempel, Å lytte til brukeren , samtidig med at man bruker erfaringer som man har med brukeren burde ligge til grunn. Dette sammen med etikk, og empati. Sette seg inn i brukeres sted, spørre seg hva, hvem, hvorfor?

Godt eksempel på hvor viktig det er å frigjøre seg fra regler og prosedyrer og lytte til bruker. I denne situasjonen der det kommer fram at denne brukeren normalt sett ønsker å være med på tur, men denne gangen motsetter seg, bør man prøve å finne ut hvorfor og legge vekk lojaliteten mot bestemt dagsplan. 

Godt eksempel på hvor viktig det er å frigjøre seg fra regler og prosedyrer og lytte til bruker. I denne situasjonen der det kommer fram at denne brukeren normalt sett ønsker å være med på tur, men denne gangen motsetter seg, bør man prøve å finne ut hvorfor og legge vekk lojaliteten mot bestemt dagsplan. 

lytte til bruker er viktig

Godt eksempel. Det kan være vanskelig å vurdere slike situasjoner når eleven ikke greier å formidle hva som er galt, og de fleste av oss vil jo gjerne gjøre jobben vår. Det er "lov å tenke sjøl", og miljøet rundt bør ha en aksepterende holdning til det.

Kort og godt eksempel.

Dette var et veldig godt eksempel som ga rom for ettertanke. Man må altid ha øye for brukerens beste og lytte til hva de ønsker

Kort og godt et perfekt eksempel på å lære signaler brukeren gir og ikke legge vekt på hva de andre bruker å få til !

Det finnes som oftest en god  grunn for tiing.

Lytte til og ha respekt for tjenestemottaker sine signaler

Ein må ta hensyn. Se ann dagformen. Ikkje trumpe igjen dags plan

Veldig viktig å vurdere situasjon!

Et godt eksempel som kan gi hver og en litt å tenke på. Det er beboeren vi er til for og ikke motsatt

Ta hensyn.

smileykjempe flott eksempel. vi bøt nok lære fra det

godt eksempel, det viser at vi må være alltid flinke til å analysere pasientens situasjon * ta hensyn*

Det er viktig i den eksempel situasjonen at personalet er mere opptatt av hva kollegaene skal si eller tenke enn med den bestemt brukeren. Det er vanskelig for brukeren å forklare hva som forigåg med henne fordi hun har ikke verbalt språk. Dette gjører henne endå mere sårbart til tvang. Ikke alt som gjøres for "brukerens bedre" passer bra i alle situasjoner. Pasienten må bli hørt selv om hun eller han kan ikke snakke. 

Viktig å lytte til brukaren

Flott eksempel på korleis rigide dagsplaner og forventning/ krav om at dei skal gjennomførast kan føre til alvorlige kosekvensar for brukar. 

Tjenesteyter overstyrer i dette tilfelle bruker. Plamam viktigere å følge enn beboers behov og ønske

Hvordan skjerme en bruker fra overgrep fra kommunens leder for helse omsorg når lokal leder og tjenesteyters vurderinger ikke blir godkjent av denne? Den kommunale lederen var tilfeldigvis til stede på kontoret den dagen. For mange år siden og på et helt annet sted, måtte en syk bruker være med på en tur mot sin vilje. Personen gråt hele dagen, unntatt ved lunchen. Brukeren og jeg måtte holde oss i utkant av utfluktsstedet for ikke å forstyrre de andre. Jeg er fremdeles helt rystet over opplevelsen og over å bli nedvurdert som fagperson og tjenesteyter av en som kun har administrative oppgaver innen helse.

Hva kunne jeg ha gjort annerledes?

Godt eksempel. Viktig alltid å vurdere ut i fra dagsform til brukeren.

Gode observasjon.

Godt eksempel.

Godt eksempel.

Godt eksempel, tror dette gjelder mange!! Dette er noe som skjer gange ofte.

Viktig og godt eksempel.

Veldig bra eksempel på hvordan det kan gå om man setter sin äre i å "lykkes" overfor personalgruppen.

Det er utrolig viktig å väre fleksibel i arbeidet med mennesker. SE og avlese den som ikke alltid kan uttrykke seg tydlig. Det er brukeren vi skal finnes for og ikke kjöre over deres egen vilje.

Det er lærerik.Vi må tenke på selv alle dagen er ikke lik.

Vikting å kunne kommunisere med pasienten, verbalt, med tegn eller kroppspråk, og å anerkjenne hvis noe er ikke riktig.

Et veldig godt eksempel, viser hvor viktig det er å lytte til bruker.