Atferdsforståelse

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 

Som tjenesteyter til personer med utviklingshemning kan vi oppleve at de vi jobber for viser utfordrende atferd av forskjellig form. Mennesker opplever og reagerer ulikt på dette. Vi kan reagere instinktivt, i tilvante mønster, eller vi kan reagere reflektert. Måten vi forstår og fortolker atferd på er avgjørende for hvordan vi forholder oss til det vi opplever. Med andre ord vil det vi gjør være et svar på hvordan vi tenker om en situasjon, handling eller person. 

Ut i fra vår erfaring velger vi å presentere to måter å forstå utfordrende atferd på:

Konfliktforståelse
- Han eller hun er farlig, og er ute etter å ta meg. Jeg må holde avstand, ha kontroll og vise hvem som er sjefen for å få ham eller henne til å gjøre som jeg sier.

Det vil si at vi tilskriver den andre ansvaret for konfliktsituasjonen.

Eller:

Helhetlig og egeninkluderende forståelse
- Han eller hun ønsker å fortelle meg noe, som at: Noe er galt! Du gjør noe jeg ikke liker, du unnlater å gjøre noe jeg trenger at du gjør, du forstår meg ikke, og jeg greier ikke å gjøre meg forstått.

Det vil si at man også selv tar ansvar for konfliktsituasjonen.

Måten man forstår atferd på avhenger av hvilke verdier og holdninger man har overfor mennesket man skal hjelpe, og til seg selv som tjenesteyter. Hvilke årsaksforhold du legger til grunn for atferden, baserer seg ofte på nettopp holdninger, verdier og hvordan man reflekterer.

Dersom man forstår det på måte nummer to gir det i større grad rom for læring og utvikling. Gjennom refleksjon sammen med kollegaer, sammen med den som har utviklingshemning eller for seg selv, kan man endre måten man opptrer på i samvær med den som har utviklingshemning.

   Eksempel:

Etter å ha jobbet med Per en kort stund har dere hatt en urolig dag. Dere har vært uenige om planlegging av dagen. Du har fortalt ham at han må re opp sengen sin og pusse tennene før dere kan gå videre med dagens aktiviteter. Han har uttrykt at han ønsker å kjøre til butikken for å kjøpe det nyeste Donald Duck & co først. Du insisterer på at han må re opp sengen og pusse tenner før dere eventuelt kan dra til butikken.

Per blir sint og skriker til deg. Du prøver å roe ham ned ved å si at hvis han ikke gir seg blir det ikke tur til butikken i det hele tatt. Han kaster da en videokassett på deg og fortsetter å skrike. Du forlater leiligheten hans og sier klart og tydelig at du kommer tilbake når han er klar for å gjøre det du har bedt han om.

Resten av vakten blir ubehagelig for deg. Hver gang du prøver å ta kontakt med ham, skriker han til deg og nekter å ha noe med deg å gjøre.

To forskjellige etterspill:

1


Ved vaktens slutt er du oppgitt og forteller dine kollegaer om hvilken forferdelig dag du har hatt. Etter å ha fortalt i detalj hvordan dagen har forløpt, sier du ting som: "Han kan da ikke få lov til å oppføre seg på den måten. Han må jo skjønne at jeg vet hva som er best for ham". Du spør om det ikke går an å gi ham medisiner for å dempe aggresjonen hans, eller om det kan settes i verk tiltak som får ham til å forstå at han ikke kan bestemme når og hvordan ting skal gjøres. Du uttrykker også at du er redd for Per. Du er redd han kan skade deg hvis han får lov til å fortsette å oppføre seg på den måten. Du sier at du tror det er lurt at alle som jobber med han må holde mest mulig fysisk avstand til ham for å hindre at noen blir skadet.

2


Ved vaktens slutt er du oppgitt og forteller dine kollegaer om hvilken forferdelig dag du har hatt. Etter å ha fortalt i detalj hvordan dagen har forløpt, sier du at du er redd for at du kan ha medvirket til uroen hans i dag. Med ting litt på avstand ser du at dagen kunne ha fått et annet utfall om dere hadde reist og kjøpt dette bladet med en gang slik han ønsket, og at de andre aktivitetene like gjerne kunne ha blitt gjort senere.

Du sier at du merker at det er veldig lett å henge seg opp i en dagsplan og at det er vanskelig å frigjøre seg fra den strukturen du er blitt opplært til.

Du sier: "Det var jo et flott initiativ han kom med når han ville reise for å kjøpe blad, han har jo ikke vært lett å få med ut av leiligheten den siste tiden".

  Hvilken av de to forståelsene av utfordrende atferd ser du i eksempel 1?
 • Konfliktforståelse.

  Riktig.    Årsaken til konflikten legges her ene og alene over på den utviklingshemmede. Innenfor denne forståelsesmåten vises det liten vilje og evne til å se på seg selv som en del av konflikten. Med egen væremåte kan konflikten dempes, eller den kan eskalere. Handlemåten i eksempelet får konflikten til å eskalere. For å dempe konflikten er det viktig å involvere seg selv og sine handlemåter. Det er mange årsaker til at konflikter oppstår, og mange forhold påvirker utfallet av dem, særlig gjelder dette menneskene rundt den utviklingshemmede. I dette arbeidet kreves det en type varhet, kall det god balansekunst, for på best mulig måte å kunne løse situasjonene så godt som mulig i tråd med den utviklingshemmedes ønsker og behov.

 • Helhetlig og egeninkluderende forståelse.

  Feil, prøv igjen!

 Hvilken av de to forståelsene av utfordrende atferd ser du i eksempel 2?
 • Helhetlig og egeninkluderende forståelse.

  Riktig.   Innenfor denne forståelsesmåten legger man til grunn et syn der egne handlinger påvirker utfallet. Dette gir større rom for refleksjon og læring. Gjennom refleksjonen som tjenesteyteren går igjennom har denne et godt utgangspunkt for å velge å opptre annerledes når en lignende situasjon oppstår igjen. Praksis endres og forbedres.

 • Konfliktforståelse.

  Feil. Prøv igjen!

 

Kommentarer

viktig at vi som personale følger samme rutiner, og at disse erfaste.for å ungå konflikt er det viktig å være positiv,rolig og imøtekommende og prøve å løysa på en god måte sammen med brukeren.

Vi kan heller ikke være firkantet. Rutiner er et må for bruker/pasient. Men vi må av og til kunne improvisere og endre litt tankegang når noe som dette oppstår. Å kunne omrokkere litt på planene en eller annen dag eller legge om en annen plan kan hjelpe til å unngå situasjoner som at bruker/pesient ut agere på en eller annen måte. Jeg jobber selv men en bruker som ikke er aggressiv men har en aggressiv atferd, av og til må vi bruker litt sunn fornuft å prøve forstår bruker og ikke alltid gå slavisk etter planen, ikke omrokkere på hele dagen, men kanskje gjøre en eller annen ting i en annen rekkefølge.mener jeg

Arbejde med forebyggende pædagogik, struktur samt at være reflekterende for, i og efter handling. God kollegial respons er bra værktøj til nye handle planer og målsætninger.....

viktig å ha samme rutiner.

viktig å ha samme rutiner.

Det er viktig med faste rutiner, men det må være rom for å forandre på de.

 

ene.

Det er viktig med faste rutiner, men det er viktig også å se dagens form av brukeren å lage nye avtaler for å unngå konflikter.

ene med Sonja-

Nyttige refleksjoner det der.

For det første syns jeg at kofliktløsningsmodellen er den som henger fast i veggene som ukultur i arbeid med utviklinghemmet.

Det er vanskelig og komme inn i en kultur og gjøre en forskjell eller tenke anderledes eller nytt.

Det som burde være målet i alle bedrifter er at man har en helhetlig tenkemåte og en helhetlig være måte som speiles i form av respekt for hvert enkelt individ uavhengig av om man er utviklingshemmet eller ikke.

Alle kan noe, alle kan bidra med noe ut i fra sitt ståsted, å se styrke og ikke svakhet bør være en handlemåte.

Alle mennesker fortjener å bli hørt, sett  og behandlet med respekt.

Helt enig med Brita. 

Hva er problemet med å gå og kjøpe Donald-blad, og gå hjem og gjøre det som skal gjøres etterpå?

Det kan bli et problem hvis Per nekter å gjøre de kjedelige tingene da dere kommer tilbake, for da vil han hellere se i bladet. Da har du bare utsatt konflikten og har kanskje ikke lengere noen belønning å lokke med f. eks for å få han med på en litt lengere tur senere på dagen, eller å bli med å pusse tennene. Det finnes mange alternative løsninger på denne situasjonen, og vi kjenner Per og personalgruppa litt for dårlig for å avgjøre rett og feil her. Men første trinn bør uansett være å roe ned og dempe situasjonen slik at man har mulighet å komme i dialog
Det kan bli et problem hvis Per nekter å gjøre de kjedelige tingene da dere kommer tilbake, for da vil han hellere se i bladet. Da har du bare utsatt konflikten og har kanskje ikke lengere noen belønning å lokke med f. eks for å få han med på en litt lengere tur senere på dagen, eller å bli med å pusse tennene. Det finnes mange alternative løsninger på denne situasjonen, og vi kjenner Per og personalgruppa litt for dårlig for å avgjøre rett og feil her. Men første trinn bør uansett være å roe ned og dempe situasjonen slik at man har mulighet å komme i dialog

ser ingen problemer med å stikke i butikken for å kjøpe donald blad.

Kunne vært brukt andre ord i løsningsordene,men har ingen foreløpige forslag

 

Det å følge dagsplanen slavisk, er vel ikke meningen heller. Dagsplanen er vel å gjøre disse tingene i løpet av dagen, så får rekkefølgen komme etter tjenestemottakers dagshumør.

Forskjellen mellom makt og ansvar kan mange ganger være utfordrende.

Forståelsen av hvordan man løser opp knutene vi møter på ift det som er blitt bestemt. 

Helt enig at alle mennesker fortjener å bli hørt, sett, og behandlet med respekt. Det å lytte med andres ønske er viktig og ikke minst se mennesker som en helhet.

Det som er veeeeeeldig viktig å huske på er at mine holdninger påvirker mine handlinger.....................

mere tid til refleksjon bør avsettes,noe som dette kurset også fokuserer på ,og som vi alle må være flinkere til å legge inn i hverdagen !

Helt enig med deg Lillian. Og ikke minst jobbe ut fra brukerns dagsform.

Det er viktig å huske på hvor stor betydning vår holdning og væremåte har på hvordan dagen blir. Kanskje hun kunne ha snakket til Per også om det på slutten av dagen og at de dermed hadde følt seg litt lettere begge to. 

Helt enig med Nelly, god debriefing er viktig for å utvikle og å tenke på hva man kan gjøre forskellig. Det også hjelper ansatte å slippe å bli utbrent før man utvikler ferdigheter å tåle sånne dager. 

 

Kommentar til forrige side: Linken til BBC dokumentar virker ikke - får opp feilmelding 404, page not found. 

 

Være bevisst egne handlinger, se mellom fingrene over en fastspikret dagsplan. Lytte til hve den utvilingshemmede har å si. 

Lærerike eksempler. Viktig å lytte 1 og se bruker sine ønsker

 

Og behov.

Det er viktig å lytte til og virkelig prøve å forstå brukeren, og gi utrykk for at man forstår. Det er fryktelig frustrerende å ikke bli forstått for oss alle.

Utrolig lærerikt.

Viktig at vi er bevisste på hvordan vi møter brukerne.

Hva er det som er viktigst?

At vi som tj.yterei får gjennomslag for våre tolkninger eller å se brukeren mitt i det hele?

 

Vikting å lytte

Viktig å være bevist, hvordan en møter brukeren og at man gjør det likt .

Og at man møter personen med respekt

Geir Kåre Sandnes man, 16/02/2015 - 20:32

 

Viktig å være bevist, hvordan en møter brukeren og at man gjør det likt .

Og at man møter personen med respekt

 

viktig å møte personen med respekt en må høre og forstå for å bli hørt og forstått

Viktig å lytte.

respekt og forståelse

så lenge han har vært vanskelig å få med ut er det jo et flott initiativ at han vil ut å kjøpe blad. Det andre kan jo gjøres etterpå, og unngå konflikter.

Helt enig at hvis det er mulig å forandre planen og hvis timing er riktig vi må gjøre alt for brukeren beste. Som vises i situasjonen det var ikke noen grun å følge dagslanen og rutiner slavisk.

Respekt og forståelse løser mange problemer . 

respekt og forståelse

Viktig med rammer, men ikke tenke helt A4. Respekt og romslighet!

 

respekt og forståelse :) 

Flott at han tar iniativ sjøl og kan si fra om noe han ønsker.

Brukermedvirkning er viktig her, noe eks.2. viser, da det fungerer mye bedre ved å lytte til han sine ønsker og behov, så får man allikevel gjennomført store deler av dagsplan på en god måte.

Ja, jeg er helt enig med deg.

Brukermedvirkning er viktig her, noe eks.2. viser, da det fungerer mye bedre ved å lytte til han sine ønsker og behov, så får man allikevel gjennomført store deler av dagsplan på en god måte.

Forståelse og respektere de du jobber med og sammen med.

Alle trenger å bli lyttet til og møtt med respekt, Brukermedvirkning er viktig, trenger ikke følge dagsplanen slavisk.

 

Tenker her at brkuermedvirkning og respekt er viktig. Det å se på seg selv og egene handlinger og kunne reflektere  overom man kunne ha handlet anderledes.

Dagsplanen behøver vi ikke følge slavisk . Hvist bruker vil dra og kjøpe seg ett blad og det vil roe han ned så ser jeg ikke noe problem ved dette .

Tror at brukermedvirkning og samarbeid om hvordan man løser dagsplan er klokt. Det er lettere å komme i posisjon til bruker dersom han kan føle seg delaktig i gjennomføring av dagsplan og rutiner. Å være fleksibel er ofte en konflikthemmer.