Om disse videoene

Svein Andersen har filmatisert sin egen rehabilitering etter hjerneslag. Han har benyttet sin livserfaring og fagkunnskap til å utvikle et mangfold av enkle treningsmetoder. Disse er oppfinnsomme, gjerne knyttet til hverdagens utfordringer.

Filmklippene gir gode ideer for egentrening og vil kunne være en kilde til ny motivasjon for mange. Filmene er en dokumentasjon på fremgangen Svein har oppnådd etter regelmessig trening i alle år etter han ble rammet av slag.

Dette er ingen direkte behandlingsoppskrift, men slagrammede som er i gang med trening, kan ha nytte av de ulike øvelsene som vises og bruke de som en form for idébank. Samtidig er dette en påminning om å aldri gi opp, en inspirasjon til å bruke egne ideer og erfaringer i rehabiliteringsprosessen.

De ulike øvelsene blir presentert med beskrivelser i form av tekst samt tale underveis. I tillegg til ideer for egentrening, finner du også klipp fra treningen Svein har blitt tilbudt via kommunefysioterapi og fysikalsk institutt i egen kommune.

Dette kan være en nyttig informasjonskilde og tankevekker for rehabiliteringspersonell i alle kommuner. Trening nytter!

Svein Andersen forteller:
I møte med slagrammede fra hele landet høsten 2000, ble mitt tilbud om rehabilitering i Trysil karakterisert som enestående. Noe jeg selv hadde oppfattet som godt, men helt normalt. Senere ble jeg gjort oppmerksom på at flere slagrammede får følgende informasjon av helsepersonell: 

 • Du kan ikke forvente framgang lenger når det er gått 2 år etter et hjerneslag.
 • Det er for lenge siden du hadde slag, du får ikke plass på institusjon for rehabilitering.

Hvordan nå ut med ny informasjon?

Veien videre del 1 «Fragmenter til støtte for bedre innsikt i og forståelse for betydningen av rehabilitering etter hjerneslag» ble laget som DVD med teksthefte for salg (2005). DVD'en tilbys nå på denne nettsiden som fire videoklipp og har 3-delt innhold:

 • Kommunefysioterapi
 • Fysikalsk institutt  
 • Egentrening

Veien videre del 2 "Et utvalg øvelser til egentrening" ble laget i 2009 og presenteres som 14 videoklipp på denne nettsiden.

Målgrupper for filmene:

 • Helseinstitusjoner for utdanning og rehabilitering
 • Rehabiliteringspersonell og politikere i alle kommuner
 • Brukerorganisasjoner og andre interesserte

På denne nettsiden finnes også en kortversjon fra del 1 og 2 med engelsk teksting.

Finansiering del 1: Lokalt i Trysil, og med noe støtte fra Landsforeningen for slagrammedes minne-  og forskningsfond.
Finansiering del 2: EXTRA-midler fra Helse- og rehabilitering.
Kortversjonen fra del 1 og 2 med engelsk teksting: LHL, Trysil

Opptak/ filming: Jonny Kjernmoen og Inge Haugen (del 2)

Redigering og tilrettelegging: Jonny Kjernmoen, Multimediaservice, Trysil

Ide og ansvar: Svein Andersen

Websiden er tilrettelagt av Helsekompetanse ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Svein Andersen har i flere år holdt foredrag om rehabilitering etter hjerneslag. Han har blant annet forelest ved høgskolene i Hedmark, Oslo, Ålesund og Rogaland. Han har vært benyttet som foredragsholder på studiefag innen sykepleie, fysioterapi, samt videregående studie i rehabilitering.

I 2014 besluttet Svein Andersen å legge ut DVD’en fra 2005 med teksthefte på nett.
Svein Andersen forteller at han er glad for at teknisk utvikling de siste10-20 årene har gjort det mulig at materialet nå finnes i komplett versjon på nett.  Hvilket betyr at alle nå har gratis tilgang til innholdet. Utenkelig for bare få år siden.

Svein Andersens arbeid med dokumentasjon av sin rehabilitering er nå fullført.

For nærmere informasjon kontakt:

Svein Andersen på e-post: kaisa.svein@gmail.com
eller adresse Østlia 15, 2420 Trysil

Professor Per Brodal, nevrolog ved Universitetet i Oslo har blant annet skrevet følgende (2009):

”…Moderne hjerneforskning har gjort store fremskritt i forståelsen av hvilke prosesser som foregår i hjernen etter en skade, … ”Veien Videre” er helt  i  overensstemmelse med denne kunnskapen. Det er blant annet godt dokumentert i internasjonal faglitteratur at bedring av funksjon kan skje i mange år etter en skade  - ikke bare de to årene som ofte sies å være grensen for bedring.  Svein Andersen er et levende eksempel på dette.  …………..Svein Andersens filmer får tydelig frem avgjørende poenger: ..det må settes realistiske mål… , aktiviteter må gi mening for pasienten, kravet til full oppmerksomhet og konsentrasjon er stort,  samtidig som trettbarheten er betydelig økt i lang tid etter et slag.   .”


 

The short version of the film, with English subtitling, available on internet (2011) contains examples showing:

 • Individual training at home using suitable equipment and with music as a support
 • Training in water using suitable equipment
 • Glimpses from physiotherapy at home and at the physical institute
 • “Evidences”; Genuine examples showing improvement from many years of persistent training.

The films verify continuous progress throughout 11 years.

Sunnaas hospital says: “This is a unique documentation of training after a stroke.”

Statement: Professor Per Brodal, neurologist at Oslo university, writes (Oct.2009):

“…Modern research on the brain has made great progress in the understanding of what is happening inside the brain after a damage has occurred,…”The Road Ahead” is in accordance with this knowledge. It is well documented in international academic literature that functional improvement is possible many years after the injury – not only within the two years, often referred to as the limit. Here, Svein Andersen is a living example……. Significant points are made clear and visible in the films:…realistic goals must be set…,activities has to be meaningful for the patient, full attention and concentration is demanded, at the same time as endurance is low after  a stroke….”

Lectures:
For several years Svein Andersen has been giving lectures about rehabilitation after a stroke.  Lectures has been hold at several colleges and teaching institutions.

Adresses:  

Svein  Andersen,  Østlia  15,   2420  Trysil
e-mail: kaisa.svein@gmail.com

 

 

Kommentarer

Hei! Vi har nå slått på kommentarfeltet dersom du har noen tilbakemeldinger du ønsker å komme med - kommentaren vil vises for alle på denne siden. Du trenger ikke registrere deg for å komme med en kommentar, men kommentaren din vil først bli lagt i en godkjenningskø, så fortvil ikke om den ikke vises med en gang! Foreløpig er det kun kommentarer på denne siden, men om folk ønsker å kommentere direkte på enkeltvideoer kan vi slå på det også?
Hei! Hvordan kan vi få tak i Veien videre-2? Jorunn
Hei Jorunn, Veien videre 2 er disse sidene, den finnes kun på nett. Bare gå til forsiden og begynn å se videoene! Merk at de kan vises i fullskjerm ved å klikke ikonet nederst i høyre kant i videoavspilleren.
Du kan ta kontakt med Lars Bodin, han vet mer om dette.