Om kurset / Kursa birra

Ulbmil
Ulbmil kurssain lea lágidit dilálašvuođaid ja sihkkarastit buori gulahallama dearvvašvuođaásahusaid ja sámi pasieanttaid gaskka. Ulbmilin lea addit dearvvašvuođabargiide, geat barget sámi pasieanttaiguin, buori máhtu dulkka geavaheami birra.

Ulbmiljoavku
Dearvvašvuođabargit geat iežaset barggus sáhttet deaivat sámi pasieanttaid.

Fágasisdoallu
Kursa lea huksejuvvon lágaid, njuolggadusaid ja buori dulkonskihka oahppogáibádusaid ala. Kultuvrralaš dilálašvuođat ja vuosttašgiela fokus leat deattuhuvvon.

Kurssas leat čujuhusat gustojeaddji lágaide, njuolggadusaide ja vuogádatčielggademiide.

Áigeguovdilis girjjálašvuohta ja liŋkkat gávdnojit sierra kapihttalis.

Bargovuogit

Kursa čađahuvvo neahta bokte ja sáhttá čađahuvvot vaikko goas. Kurssa sáhttá čađahit oktanis, dahje osiid mielde. Dárbbašat PC mainna beasat Internehttii. Kurssas leat maiddái filmmat. Danne lea deaŧalaš ahte PC:s lea jietna. Buot filmmaid ságastallamat gávdnojit maiddái čálalaččat, ja daid sáhttá prentet. Kurssa sáhttá čađahit akto dahje ovttas earáiguin.

Filmmat dán kurssas
Kurssas leat 4 filmma mat čájehit dulkojuvvon dilálašvuođaid nu go dat sáhttet leat duohtavuođas. Romssa filbmadoaimmahat Sweet Filma AS lea buvttadan filmmaid.

Neavttárat filmmain leat:

Eallilan pasieanta: Hans Ragnar Mathiesen
Pasieanta, mánná: Elle Guttorm
Eadni: Anneli Guttorm
Doavttir: Torbjørg Lindquist
Dulka: Marit Einejord

Ruhtadeapmi
Kurssa ovddideami lea Finnmárkku Dearvvašvuohta HK ruhtadan ovttas Sámedikki doarjagiin.

Kurssa ovddideapmi
Finnmárkku Dearvvašvuohta HF, Sámediggi ja Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin leat buvttadan kursasisdoalu.

Prošeaktajoavkkus leat leamaš:

Ingeborg Eliassen, Finnmárkku Dearvvašvuohta HF

Lisbeth Vesterheim Skoglund, Sámediggi
Marit Einejord, Davvi-Norgga Universitehtabuohcciviessu
Ann-Karin Furskognes, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Inger-marie Oskal lea jorgalan kurssa dárogielas sámegillii.

Teknihkalaš ja pedagogalaš ovddideapmi lea dahkkojuvvon ovttasráđiid ásahusain Helsekompetanse ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

 

Formål
Formålet med kurset er å tilrettelegge for og sikre god kommunikasjon mellom helseinstitusjonene og den samiske pasient. Målsettingen er å gi helsepersonell som møter den samiske pasient god kunnskap om bruk av tolk.

Målgruppe
Helsepersonell som møter samisk talende pasienter.

Faginnhold
Kurset bygger på lover, retningslinjer og utdanningskrav for god tolkeskikk. Kulturelle forhold og fokus på førstespråk er ivaretatt.
Det finnes lenker til aktuelle lover, retningslinjer og rutinebeskrivelser i kurset.

En oversikt over aktuell litteratur og lenkebank finnes som eget kapittel.

Arbeidsformer
Kurset er nettbasert og kan gjennomføres når man ønsker det. Kurset kan gjennomføres sammenhengende, eller det kan deles opp. PC med tilgang til Internett er nødvendig. Deler av kursinnholdet er filmer. Det er derfor viktig at PC er utstyrt med lyd. Manus fra samtlige videoer er gjengitt skriftlig, og kan skrives ut. Kurset kan tas alene eller sammen med andre.

Filmer i kursrommet
Kurset inneholder 4 forskjellige filmer som viser tolke situasjoner i praksis. Filmselskapet Sweet Films AS fra Tromsø er benyttet til å produsere filmene.

Rollene i filmene spilles av:

Voksen pasient: Hans Ragnar Mathiesen
Pasient, barn: Elle Guttorm
Mor: Anneli Guttorm
Lege: Torbjørg Lindquist
Tolk: Marit Einejord

Finansiering
Utviklingen av kurset er finansiert av Helse Finnmark HF med tilskudd fra Sametinget.

Utvikling av kurset
Helse Finnmark HF, Sametinget og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har stått for utvikling av kursinnholdet.

Prosjektgruppen har bestått av:

Ingeborg Eliassen, Helse Finnmark HF

Lisbeth Vesterheim Skoglund, Sametinget
Marit Einejord, Universitetssykehuset Nord-Norge
Ann-Karin Furskognes, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

 

Inger-marie Oskal har foretatt oversetting fra norsk til samisk.

Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.