Helsepersonellets rolle

Helsepersonell har ansvaret for at tolkingen skjer til og fra et språk som pasienten forstår, og at tolken som benyttes har de tolkefaglige kvalifikasjonene som er nødvendige for å kunne utføre tolkeoppdrag. De enkelte helseforetakene skal ha oversikt over tilgjengelige tolkeressurser.

Helsepersonell har plikt til å forsikre seg om at pasienten har forstått den gitte informasjonen.

Ved behov for tolking er det den offentlige parten som skal bestille tolk.

Forberedelser

Helsepersonell:

 • har ansvar for å bestille tolketjenesten
 • skal forsikre seg om at taushetserklæring er undertegnet
 • skal avklare rollene i tolkesamtalen
 • skal ivareta sin informasjonsplikt overfor pasienten
 • skal avklare om det er slektsrelasjoner mellom pasient og tolk

Helsepersonellets ansvar når samtale skal skje ved hjelp av tolk:

 • før samtalen starter, tydeliggjør tidsrammene for den aktuelle samtalen
 • gjennomføre samtale og behandling
 • ved ad hoc/ akutte samtaler,benyttes den tid som er nødvendig og til pasientens beste
 • følge helseforetakets retningslinjer for innkjøp og betaling av eksterne tjenester. Dvs benytte de firmaer og tolker som helseforetaket/ kommune har inngått tolkeavtale med
 • tydeliggjør for pårørende deres rolle i situasjonen

Helsepersonellets rolle under tolkesamtalen:

 • henvend deg til pasienten, ikke til tolken
 • snakk til pasienten, ikke om henne eller han
 • ikke si noe du ikke vil ha oversatt
 • fatt deg i korthet, utrykk deg klart og presist
 • ta pauser slik at tolken har en reel mulighet til å få med seg alt som skal tolkes
 • ta hensyn til tolkesituasjonen ved å snakke klart og tydelig, unngå for lange setninger
 • skal legge til rette for at pårørende får være i sin rolle som pårørende

Dersom helsepersonell opplever at tolken ikke ivaretar sin rolle som forventet, har den ansatte ansvar for å melde dette til nærmeste leder slik at nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes.