Rapport "Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering"

KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund har sammen utarbeidet rapporten
"Hverdagmestring og hverdagsrehabilitering" . Rapporten er tenkt som et grunnlag for forsøk, utvikling og utbredelse av gode modeller for hjemmerehabilitering i de kommunale omsorgstjenestene.

Rapporten skiller mellom hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Hverdagmestring beskrives som et tankesett for faggruppene i ulike tjenester - innsatsteam, hjelpemiddelformidling, forbyggende hjemmebesøk, fallforbygging, hjemmetjenester etc.. Fokuset skal være på den enkeltes mestring av hverdagen uansett funksjonsnivå.

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering i brukerens hjem. Utgangspunktet er brukernes viktighetsområder hvor bruker sammen med et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleiere med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmehjelpere.