Hva er traume og posttraumatisk stresslidelse?

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

«Traume» er fra gresk og betyr «sår, skade» som er forårsaket av noe utenfor personen. Vi skiller mellom fysisk og psykisk traume. Et fysisk traume kan for eksempel være skader etter en bilulykke. Psykisk traume er reaksjoner på en alvorlig trussel mot individet. Hvis reaksjonene er særlig sterke, kan de tilfredsstille kravene til en posttraumatiske stresslidelse-diagnose.

 Ren Rebadomia, Fickr

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en langvarig eller forsinket reaksjon på en sterkt belastende livshendelse eller situasjon (WHO, 1992). Belastningen skal være av usedvanlig truende eller av katastrofal art. Eksempler kan være voldtekt, brann, alvorlig skade, alvorlig overfall, alvorlig ulykke og krigshendelser. En slike hendelse kalles traumatisk stressor. Typiske symptomer kan være episoder hvor personen gjenopplever traumet gang på gang, i påtrengende minnebilder eller mareritt. Personen kan også oppleve følelsesmessig avflatning og tilbaketrekking fra andre mennesker samt unngåelse av situasjoner som gir assosiasjoner til traumet. Unngåelsesatferd er vanlig. Ofte har personen økt vaktsomhet og blir lett redd samt utvikler søvnforstyrrelser. Det kan gå uker og måneder fra opplevd traume til symptomene på posttraumatisk stresslidelse inntrer. Forløpet er ofte svingende.

PTSD regnes som en alvorlig angstlidelse fordi angst og utrygghet er de dominerende symptomene.

 
  Diagnoser som brukes ved traumelidelser

Diagnoser som brukes hos personer som opplever langvarig eller forsinket reaksjon på belastning, er samlet under overskriften i ICD: F43 Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning. Slike belastninger omfatter seksuelle overgrep, krigshandlinger, ulykke, omsorgssvikt etc. Personer med nedsatt kognisjon kan oppleve også andre typer hendelser som særlig skremmende og belastende; for eksempel å flytte fra foreldrene til egen bolig eller å begynne på skole.

 

F43.0 Akutt belastningslidelse

Denne diagnosen brukes i forbindelse med akutt sterkt stress som oppstår ved brå dødsfall, selvmord, ulykker etc. Brukes også når helsepersonell opplever hendelser som at barn omkommer under redningsaksjoner etc. Kriteriene er at personen skal ha opplevd katastrofeliknende hendelse, samt at reaksjonen involverer intens frykt og hjelpeløshet. Tilstanden skal inntreffe senest 4 uker etter hendelsen.

 

F43.1 Posttraumatisk stresslidelse, PTSD

Denne diagnosen brukes ved tilstander som oppstår som oppstår lenge etter en hendelse som beskrevet over. Det kan gå måneder og år. PTSD regner som den mest alvorlige av traumelidelsene og er derfor valgt ut for dette kapitlet. Det er også den diagnosen som passer for flesteparten av personer som opplever et alvorlig traume.

 

F43.2 Tilpasningsforstyrrelser

Denne diagnosen brukes om tilstander med subjektivt ubehag og som oppstår i perioder med belastende livshendelse hvor det er vanskelig å tilpasse seg hverdagens krav om oppgaveløsning. Symptomene varierer og omfatter vanligvis angst- og depresjonssymptomer, samt manglede mestring. Denne diagnosen brukes ved mindre alvorlige tilstander enn de to nevnt over.