Behandling

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Behandlingen av depresjon skal innebære miljøbehandling. I tillegg kan det noen ganger være aktuelt med medikamentell behandling og ulike former for psykososial behandling, blant annet psykoterapi (samtalebehandling). Grad av utviklingshemning og depresjonens alvorlighetsgraden avgjør hvilken behandling som anbefales. 

Psykoterapeutisk behandling er mest effektivt ved lett depresjon, og kan i da i stor grad erstatte medisin hos personer i normalbefolkningen. I de fleste tilfeller kan psykoterapeutisk behandling ikke være eneste behandlingsform hos personer med utviklingshemning, siden deres kognitive ressurser er begrensede, og utbyttet av terapien vil sannsynligvis være mindre.

Medikamentell behandling anbefales til personer med mer alvorlig grad av utviklingshemning, og til personer med lett grad av utviklingshemning og mer alvorlig depresjon (samme behandling som til personer i normalbefolkningen). I svært alvorlige tilfeller anbefales det å behandle depresjon med elektrosjokk, ECT.

Psykoedukasjon kan være et viktig element i behandling av depresjon. Kunnskap om årsaker og forløp kan videre bidra til å gi håp for fremtiden og kunnskap om at depresjonen kan forsvinne igjen. Psykoedukasjon til pårørende kan bidra til å skape en felles forståelse for hvilke krav og forventninger som bør stilles til den deprimerte.

   Psykoterapeutisk behandling

Kognitiv behandling er funnet å være den beste tilnærmingen ved depresjon hos normalbefolkningen. Dette er ikke like tydelig overfor hos personer med utviklingshemning. Klinisk erfaring viser til at de mest velegnete terapiformer for personer med utviklingshemning har fellestrekk ved at de inneholder relativ høy grad av struktur og plasserer tearpeuten i en aktiv og styrende rolle, hvor terapeuten tar ansvar for at det snakkes om det mest vesentlige. Videre er inkludering av miljøpersonalet en viktig faktor fordi det kan være vanskelig for den deprimerte å overføre kunnskap fra terapi til hverdagen. Til slutt er det viktig å ha fokus på at registreringer eller lekser ikke skal utgjøre ytterligere stressfaktorer for personen. Mindfullness (aktivt nærvær – en form for meditasjon) har også vist seg å være effektivt når personalet tar ansvar for det.


   Psykoedukasjon

Psykoedukasjon betyr at pasienter og pårørende systematisk undervises om sykdommen, og formålet er å oppnå en bredere forståelse av symptomer, årsaker, forløp og behandling.

   Hva er det viktigste elementet i behandling av depresjon hos personer med utviklingshemning?
  • Det viktigste element i behandlingen av depresjon er miljøterapi.

    Nei, selv om miljøterapi utgjør en viktig del av behandlingen, kan miljøterapi som oftest ikke være det eneste element i behandlingen av depresjon hos psykisk utviklingshemmede.

  • Behandling av depresjon krever alltid medisinsk behandling.

    Nei, i noen tilfeller av lett depresjon kan det være tilstrekkelig å etablere et optimalt terapeutisk miljø og økt sosial støtte, kombinert med hyppig veiledning til personal om depresjonen og miljøterapien.

  • Behandling av depresjon krever innsats fra flere områder.

    Riktig svar   Behandling av depresjon hos personer med utviklingshemning krever som regel både medisinsk og miljøterapeutisk behandling. Ved behandling av depresjon hos lettere utviklingshemmede kan psykoterapi også utgjøre et viktig element. I mange tilfeller er psykoedukasjon og tett veiledning til personalet viktige elementer i behandlingen.