Forebygging

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Fordi depresjon i stor grad er stressutløst, forebygges depresjon primært ved å skape et trygt miljø, med lite stressbelastninger og traumer. Spesielt belastende er langvarige stresstilstander, mens kortvarige stresstilstander ikke har like stor skadevirkning.

En viktig del av et stressfritt miljø er høy grad av overenstemmelse mellom personens evner og ressurser, og krav og forventninger personen utsettes for. Det betyr i praksis at det kan være forebyggende å avdekke personens kognitive funksjonsnivå og ressurser, slik at miljøterapien kan tilpasses.

Det kan også være forebyggende å få kunnskap om personens anamnese og livshistorie, fordi det kan avdekke om det har vært traumer eller belastninger i oppveksten som kan gjøre personen mer sårbar overfor svikt og manglende trygghet eller andre belastninger.

Forebygging handler også om å ta høyde for personens vanskeligheter og støttebehov, slik at miljøterapien skreddersys til personens behov. Dette innebærer høy grad av struktur og forutsigbarhet, slik at personen slipper å bruke sine ressurser til å skape overblikk over hverdagen på egenhånd.

 

 

 

   Hvordan kan man forebygge depresjon hos personer med utviklingshemning?
  • Depresjon kan forebygges ved å skape trygghet.

    Trygghet er en viktig faktor i forebygging av depresjon, men det er ikke tilstrekkelig. Det skal også være fokus på at det er en balanse mellom forventninger til personen, og personens ressurser.

  • Depresjon kan forebygges ved å redusere stress på flere områder i hverdagen over tid.

    Riktig svar   Ved å redusere stresset personen opplever i livet, kan man bidra til å forebygge depresjon. De viktigste parameterne er å redusere utrygghet og unngå krav og forventninger som personen ikke klarer å leve opp til.

  • Depresjon kan forebygges ved å gi personen mere hjelp i hverdagen.

    Å gi personen hjelp i hverdagen er en viktig del av forebyggingen, men det er ikke tilstrekkelig. Trygghet er også en viktig faktor, og det skal skapes en overensstemmelse mellom krav og evner. Årsakene til depresjon skyldes en kombinasjon av personens biologiske, psykologiske og sosiale sårbarhet. Sammen kan disse faktorene vise til om en person er mer eller mindre sårbar for å utvikle depresjon når personen utsettes for stress eller belastninger.