Belastende miljøfaktorer

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Mennesker er sosiale vesener, og det å føle tilhørighet til andre er et grunnleggende psykologisk behov. Personer med utviklingshemning kan ofte ha begrenset sosialt nettverk, og risikoen for å kunne utvikle psykisk lidelse vil da øke som følge av få nære relasjoner.

Grunnen til at dette oppstår kan være manglende sosial kompetanse og evner og muligheter til å knytte og holde på kontakter. For at mennesker med disse sosiale utfordringene skal kunne oppsøke sosiale arenaer, vil de i stor grad være avhengig av tjenesteytere som legger til rette for dette.

Manglende sosialt nettverk kan skape isolasjon, som igjen øker muligheten for depresjon og andre vansker.

 

Faktorer som kan virke belastende for personer med utviklingshemning:
 • Mangel på individuelle tilpasninger
 • Opptatthet av problemer og identifikasjon med andres problemer
 • Konflikter i brukergruppen på grunn av uenigheter om husregler (Eksempel: En mann i 50 årene ønsker å se nyheter til de tider det er nyheter på TV i fellesarealer. Det står i husreglene at nyhetssending skal prioriteres foran andre tv programmer. Det er skjedd en endring siden husreglene ble laget, og flere kanaler er blitt tilgjengelige. Man kan i utgangspunktet nå se nyheter kontinuerlig hele døgnet. Andre beboere er uenige i at enkeltes behov for å se nyheter skal gå foran andre tv programmer. Det blir høy temperatur da noen prøver å skifte kanal)
 • Passivitet
 • Nedslitt og dystert fysisk miljø, som igjen har innvirkning på brukere og ansatte.
 • Overformynderi. Mangel på å bli tatt på alvor, og mangel på å bli møtt på et voksent likeverdig nivå.
  Hvordan kan du som tjenesteyter bidra til å ivareta behovet for sosial kontakt og til at personens følelse av å ha indre verdi ivaretas?
 • Personer som bor i samlokalisert bolig har alltid andre å være sammen med.

  Mennesker med utviklingshemming og/eller psykisk lidelse har større utfordringer når det gjelder sosialt nettverk enn andre. Med manglende sosial kompetanse er behovet for kunnskap og støtte hos tjenesteyteren svært viktig.

 • Samhandlingen bør romme varme og engasjement.

  Riktig!    Personer i institusjon eller kommunal bemannet bolig er ekstra sårbare for endringer og utskiftninger av nærpersoner. I deres nettverk har de i liten grad muligheten til å påvirke, og kjemien mellom tjenesteyter og mottaker vil ha stor betydning for samhandlingen.

 • Sosial tilhørighet kan være en utfordring for brukere i boliger med tjenesteytere

  Det kreves aktpågivenhet når kontakter etableres i boliger. Hyppige utskiftninger og endringer i personalgruppen vil kunne gi tapsopplevelse og sorg hos brukeren.