Hva vet vi om psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning?

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Grenseoppgangene mellom psykisk lidelse og kognitive funksjonshemninger var tidligere vage. Uttrykk som ”mentalt tilbakestående” ble brukt både om mennesker med utviklingshemning og mennesker med alvorlig psykisk lidelse (psykose). Det er først i løpet av de siste hundreårene at man har blitt mer interessert i ulikhetene mellom de forskjellige formene for psykiske funksjonshemninger og lidelser. 

Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning har blitt mer fokusert i løpet av de siste tiårene. Rundt 1980 var bevisstheten om at personer med utviklingshemning kunne ha en psykisk lidelse svært lav i de fleste fagmiljøer. Symptomer på psykisk lidelse ble sett på som en del av det å være utviklingshemmet. Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant utviklingshemmede.

Det ble også argumentert for at utviklingshemmede ikke hadde kognitiv kapasitet til å utvikle psykisk lidelse. Et annet argument var at deres lidelser var av en annen karakter enn i normalbefolkningen. 

   Forekomst

I dag er det enighet om at utviklingshemmede mennesker utvikler de samme psykiske lidelsene som andre. Det er også en allmenn oppfatning at utviklingshemmede har en overhyppighet av psykiatriske lidelser.

Det er imidlertid gjennomført få gode forekomststudier. De fleste studier er gjort i kliniske populasjoner, og disse viser sprikende forekomsttall av de ulike lidelsene. Nyere studier av representative utvalg viser at personer med utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn i normalbefolkningen.

Forekomst av psykiatriske symptomer vært studert spesielt hos utviklingshemmede med utfordrende atferd, og konklusjonene er samstemte om økt forekomst. Samtidig understrekes at sammenhengen mellom utfordrende atferd og psykiske lidelser er svært kompleks. Det er ikke så enkelt som at psykiske vansker fører til eller forklarer utfordrende atferd.

Skullerud og medarbeidere (2000) oppsummerer med at mennesker med lett utviklingshemning har doblet risiko for psykiatrisk lidelse, mens personer med mer alvorlig utviklingshemning har en risiko som er tre til fem ganger høyere enn vanlig. Dette understreker at det dreier seg om et betydelig problem blant mennesker med utviklingshemning.

Se NAKU´s kunnskapsbank, tema psykisk helse.

 

   

  Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Når alle vansker en person har blir tilskrevet funksjonshemning og ikke tilleggslidelse, omtales det som diagnostisk overskygging.

  Nyere studier peker mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen. Det er også hevdet at mennesker med både utviklingshemning og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (autisme) har en enda større sårbarhet for å utvikle psykiske vansker enn hos mennesker med ”bare” utviklingshemning.


  Det er de siste årene publisert noen ganske få studier som omfatter symptomer på psykisk lidelse hos mennesker med moderat, alvorlig og dyp grad av utviklingshemning.

     Autisme og psykisk lidelse

  Kunnskap om psykisk lidelse i autismebefolkningen er økende. De siste fem årene er mengden publikasjoner økende, både i Norge og internasjonalt: nedenfor er det listet opp artikler om ulike aspekter ved psykisk lidelse hos mennesker med autisme:
   
  (se også: Autismeenheten - Nasjonal kompetanseenhet for autisme  )
   
  Bakken, T.L., Helverschou, S. and Martinsen, M. (2016). Mental illness in people with intellectual disabilities and autism spectrum disorders. In: Hemmnings, C. And Bouras, N. (eds.) Psychiatric and Behavioural Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. Cambridge University Press.

  Hovden, T. og Bakken, T.L. (2015) Utviklingshemming, autisme og schizofreni: En pasienthistorie om kommunale tjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 3, 239-248.

  Bakken, TL, Neset, B, Heien, Gyrid, ”Haralds” mor (2015). Psykisk helsearbeid for mennesker med psykose, autisme og utfordrende atferd  - tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Fontene på nett.

  Bakken, T.L. og Wigaard, E. (2015). Sensoriske dysfunksjoner og kognitiv overbelastning hos mennesker med utviklingshemning. SOR Rapport, 4, 15-31.

  Bakken, T.L. and Høidal, S.H. (2014). Asperger Syndrome or schizophrenia, or both? Case identification of 12 adults in a specialised psychiatric inpatient unit. Int J Developemental Disabilities, 60:4, 215-225.

  Helverschou, S.B., Bakken, T.L. & Martinsen, H. (2011). Psychiatric Disorders in People with Autism Spectrum Disorders: Phenomenology and Recognition. In: Matson, J.L. & Sturmey, P. (eds.). International Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Springer.

  Bakken, T.L. (2011). Lauren H. Kerstein. My sensory book: Working Together to Explore Sensory Issues and the Big Feelings They Can Cause: A workbook for Parents, Professionals, and Children. Autism Asperger Publishing Co, 2008.

  Bakken, Helverschou, Kalvenes, Foss og Martinsen (2008). Psykiske lidelser hos voksne personer med autisme og utviklingshemning. Erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter. Nasjonal kompetanseenhet for autisme.

  Helverschou, S. (red.) (2012).  Behandling av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom.pdf Nasjonalt kompetanseenhet for autisme.

  Helverschou, S. B. (2010). Identification of anxiety and other psychiatric disorders in individuals with autsim and intellectual disability Nasjonal kompetanseenhet for autisme.


  Psychopatology in Autism Checklist (PAC). Kartleggingsverktøy for identifisering av symptomer på psykisk lidelse hos mennesker med autisme