Ordbok

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T......

A


Adferd
Adferd er en måte å beskrive oppførsel på, -menneskelig adferd.
 
Ansvargruppe
En ansvarsgruppe er en gruppe sammensatt av tjenesteytere som fra hver sin del av avdeling /etat/instans har et forpliktende delansvar for tiltak rettet mot tjenestemottaker. Gruppen ledes av oppnevnt koordinator(Def. fra Ørland Kommune).
 

B


Bistand
Bistand:hjelp og/eller støtte.
 
Bruker
”En bruker er en person som på grunn av funksjonshemmingen, har et særlig behov for tjenester eller tilrettelegging fra offentlige eller private tjenesteleverandører.” (funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO.) begrepet funskjonshemming kan byttes ut med skade eller sykdom
 
Brukermedvirkning
De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud”. (Stortingsmelding nr. 34-1996-97).

I tillegg er brukermedvirkning en demokratisk rettighet, og en overføring av erfaringsbasert kunnskap fra bruker til for eksempel beslutningstaker eller tjenesteyter. (Funksjonshemmedes fellesorganissjon, FFO)
 

C


Case
Et case er en besrkivelse av en situasjon som ofte tar utgangspunkt i en problemstilling.
 

D

Dialog
En samtale og meningsutveksling mellom to eller flere personer personer i forsøk på å skape forståelse
 
Digital signatur
Elektronisk eller digital signatur er den brede og generelle betegnelsen på teknikker som kan benyttes til å «signere» digital informasjon på samme måte som en håndskreven signatur benyttes til å undertegne et papirdokument. Disse teknikkene kan f.eks. være basert på biometriske kjennetegn som avlesning av iris-øye eller fingeravtrykk. Andre mulige teknikker kan være avlesning av en elektronisk penn eller digitale signaturer basert på elektroniske nøkler og sertifikater.

 
DMS
Distriksmedisinsk senter. Senter med samlokalisering av primær-og spesialisthelsetjenester. Ansvaret for henholdsvis kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten beholder dagens forankring.
 
DPS
Distriktspsykiatrisk senter.
Desentraliserte sentre som tilbyr allmennpsykiatriske tjenester. De har også ambulerende tjenester for samhandling mellom sentrene og kommunene.
 

E

E-læring
E-læring er undervisning satt inn i en større pedagogisk helhet. Faglig og pedagogisk materiell brukes sammen med lyd, bilde og video i undervisningen for å illustrere poenger og for å gjøre undervisningen variert og medierik både for faglærer og studenter.
 
Empowerment (Se: Myndiggjøring)
Myndiggjøring dekker hovedsaklig det som menes ved empowerment
 
En hjemmel
En hjemmel er en bestemmelse i en lov som innebærer en begrensning av den personlige friheten, og som gir offentlige myndighet rett til å hindre at tiltak eller handlingen blir utført, eller rett til å foreta en straffereaksjon overfor den som har utført handlingen eller tiltaket.
 
Enkeltvedtak
Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer (Forvaltningsloven §2 b)
 
Etniske og kulturelle forutsetninger
Etnisk; rasemessig og kulturelt eiendommelig for et folk, (Ascehougs og Gyldendals store norske ordbok)
- hva som kan ha spesiell betydning i individuell plan fra planeiers bakgrunn og ståsted i vid betydning.
 

F

Fagplaner
Planer og dokumentasjonssystem fra ulike deler av hjelpepaaratet, for eksempel Pasientjournal, rehabiliteringsjournal, individuell opplæringsplan (IOP)
 
Fane (Se: Lenke)
Betyr en "flipp" på en side i et dataprogram der det ligger samlet en del felles informasjon. Dette ligner overskriftsflippene i en arkivskuff. PÅ denne siden ser du for eks. fanene "hjem", "diskusjonsforum" og "ordbok".
 
Forankring
Forankring av en plan betyr at de aktører som skal/må/bør ha ansvar og som er avhengig av å gjennomføre planen, tiltak m.m "eier planen", de har vært med på å;
-utvikle innholdet
-de er enige i innholdet
-de erkjenner sin rolle som iverksetter, og
-og er istand til å gjøre noe med feltet/tiltakene
(Jørgen Amdam
www.kommunetorget.no/popup_sidebildestort.asp?id=1
 
Forskrift
Utfyllende bestemmelser i en lov. Innholdet i en forskrift er juridisk bindende.
 
Forum (Se: Diskusjonsforum)
Se "diskusjonsforum"
 
Forutsetninger
Det å forutsette: betingelse, grunnlag.
"Ha de beste forutsetninger for å lykkes".
 
Funksjonshemning
Funksjonshemning, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanligste betegnelser for nedsatt arbeids - eller funksjonsevne på grunn av psykiske, fysiske eller sosiale årsaker(skader,sykdommer, ulemper, mangler) hos et individ eller i omgivelsene. Funksjonsvanskene kan ha sin årsak i individets forutsetninger(individnivå) og kalles da gjerne funksjonsnedsettelse, eller i omgivelselsens manglenede evne eller vilje til tilpasning(samfunnsnivå), og kalles da funksjonshemning (Jf NOU 2001:22"Fra bruker til borger"
 

H

Habilitering (Se: Rehabilitering)
Begrepene habilitering og rehabilitering er i forskrift om habilitering og rehabilitering (§2) definert som: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjonsevne og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. (wikipedia) habilitering skjer med utgangspunkt i en medfødt funksjonshemming eller sykdom.
 
Helseforetak
Et helseforetak (HF) er en norsk statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak. Helseforetak yter spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Det finnes 31 helseforetak. Hvert helseforetak ledes av et styre og en administrerende direktør oppnevnt av styret i det regionale helseforetaket. (wikipedia)
 
Hjelpeapparatet
En litt upresis beskrivelse av helse- og sosialsektoren.
 

I

IKT
IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det handler om teknologi som data, telefoner,mobiltelefon, internett, bredbånd og så videre.Teknologi som vi bruker hver dag.
 
Individuell opplæringsplan (Se: IOP)
IOP
 
Individuell plan (IP) (Se: IP, Plan, Langvarige og sammensatte behov)
Det er tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse-og eller sosiale tjenester som har rett til en individuell plan. Vurderingen av hvem sm faller inn under kriteriet langvarige og koordinerte tjenseter beror til en viss grad av skjønn. (Sosial -og helsedirektoratet)
 
Informert samtykke
Informert samtykke betyr at jeg som tjenestemottaker
-har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles.
-vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av det.
-er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig.
-er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles, eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger.
-er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet for meg.

Dersom det er fare for liv og helse, kan informasjon gis uten samtykke.
 
Innholdsnavigasjon
Måte å flytte rundt i et datasystem på, enten ved å gå opp eller ned, fram og tilbake med piltaster i menyer, eller ved å flytte og klikke på det en vil se på ved bruk av mus
 
IOP (Se: Individuell opplæringsplan)
Individuell opplæringsplan, en individuelt utviklet plan for opplæring i skoleverket
 
IP (Se: Individuell plan (IP))
Forkortelse for individuell plan
 

K

Kartleggingsområde (Se: Livsområde)
Gruppering av ressurser og behov for tjenester for å danne oversikt over hva man skal arbeide med i planen, for eksempel sosialt nettverk økonomi, fritid eller helse
 
Kognitiv svikt
Svekkelse av oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, læringsevne, bearbeiding av sanseinntrykk, kommuniksjon, planlegging og utføring av handlinger, men også endringer i adferd og personlighet
 
Koordinator
Koordinator er tjenestemotakerens faste kontaktperson i planen. Koordinator har hovedansvaret for driften av den individuelle planen. I forskrift om individuell plan er dette den personen som "-til enhver tid (...) har hovedansvar for oppfølging av tjenestemottakeren
 
Koordinerende enhet
En koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen. Enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid.
 
Kriseplan
Plan for hvordan en tjenestemottaker best skal behnadles og hjelpes i en krisesistuasjon. Planen er i utgangspunktet en del av pasientjournalen, men kan etter planeiers ønske være del av indivduell plan for at også andre enn helsepersonell og som arbeider tett opp mot tjenestemottaker skal vite hvordan de skal opptre.
 

L

Langvarige og sammensatte behov (Se: Individuell plan (IP))
Del av definisjon om rett til IP. Hva som er langvarig og sammensatt er ikke slått fast. Det skal være individuelt vurdert.
 
Lenke (Se: Fane)
En lenke viser seg i et nettsted eller dataprogram med annen farge enn det andre som står skrevet. Ved å klikke på tekseten blir man flyttet til dette området og får mer informasjon om det spesielle begrepet. Lenker kan også være samlet i egne lenkebiblioek eller under egne faner.
 
Livsområde (Se: Kartleggingsområde)
Beskrivelse av kartleggingsområde, hvilke områder man i en IP skal se på ressurser og behov
 
Livssyn
...Ut i fra ordenes betydning er det i dagligtale mulig å forstå det som en overordnet og felles benevnelse om det et menneske tror på om livet og verden, om det fins noen høyere makt eller ikke, og også hva slags etikk man bør leve etter. Livssyn omfatter derfor en virkelighetsoppfatning, (..)om verden og om hvordan vi bør leve (for eksempel gjennom åpenbaring, fornuft eller erfaring), et syn på mennesket og oppfatninger om hva som er riktig og galt, godt og ondt (en etikk).
(wikipedia)
 
Lov
En lovtekst har høyere rang enn forskrift
 

M

Mal (Se: Samtykkemal)
Innen IP brukes maler i betydningen skjema for samtykkeerklæring og hvordan selve planen skal skrives.
 
Metode
En metode er en fremgansmåte, et middel for å løse problemee og komme fram til ny kunnskap.

Metode er en planmessig måte for å nå fram til kunnskap på.
 
Minnepenn
En liten pennelignede sak man kan stikke inn i en i en PC og lagre det man ønsker av materiale fra en PC. Slik lagring er ikke sikker i forhold til personvern og skal ikke benyttes for planinnhold. Det egner seg når en ønsker eller har behov for lettvint å ta med seg data for bruk i andre sammenhenger.
 
Mobilitet
Bevegelighet
 
Myndiggjøring (Se: Empowerment)
En prosess gjennom hvilken mennesker får økt kontroll over beslutninger og handlinger som virker inn på deres helse (WHO)
 

N

NAV
Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.
Minstekravet til et NAV-kontor er:
-økonomisk sosialhjelp fra kommunenhele
-hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat

Formålet med reformen er å:
-få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
-gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov
-få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
 
Nettside
Internettside

Nettsted
Internettside med bestemt adresse (wikipedia)
 
Nettverk
Nettverk kan defineres som et nett av forbindelser.
Et sosialt nettverk er et nettverk med venner og bekjente.
 

O

Offentlig instans
Kommunal, fylkeskommunal eller statlig organisasjon eller institusjon
 

P

Pasientjournal
Dokumentasjon av en tjenestemottakers helseopplysninger, tidligere kalt medidisinsk journal, sykejournal eller legejournal.
 
PDF-versjon
Portable Document Format (PDF) er et filformat utviklet av Adobe Systems for å gjøre det mulig å vise et dokument på samme måte som produsenten ønsket uansett hvilket operativsystem eller hva slags maskinvare brukeren benytter. Hvis du har problemer med å få fram en slik side er det mulig du ikke har installert "Acroat reader." Dette kommer opp som forslag på nettsiden, og er gratis å laste ned.
 
Personlig koordinator
Benevnelsen"personlig koordinator" finnes ikke i lov eller forskrift. Den er oppstått i praksisfeltet som følge av lovgiver ikke har gitt funksjonen noe bestemt navn.
 
Plan (Se: Individuell plan (IP))
Se individuell plan
 
planarbeid
Det deltakere i et plansamarbeid er enige om skal utføres innen rammen av den aktuelle planen.
 
Plandokument
Nedskrevet innhold i en individuell plan.
 
Planeier
Den bestemte tjenestemottaker, evt foreldre eller foresatte som hver enkelt individuelle plan omhandler. Begrepet brukes for å fokusere på at det er tjenestemottaker eller bruker som eier planens innhold.
 
PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten, er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste eller myndighet som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten gir pedagogiske og psykologiske råd, særlig til skolene slik at de kan tilrettelegge undervisninga overfor de elevene som har spesielle behov. Den fungerer også som rådgiver overfor barnevernet og som støtte i direkte kontakt med foresatte, barn og ungdommer og lærere. PP-tjenesten vil ofte teste den enkelte eleven og utarbeide sakkyndige rapporter eller vurderinger i tilfeller der opplæringsloven krever det.

En kommune kan samarbeide med andre kommuner eller fylkeskommunen om PPT-tilbudet. Fagpersonene i tjenesten kan ha bakgrunn som psykologer, psykiatere, pedagoger, spesialpedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. (wikipedia)
 
Profesjonell
En profesjonell er en som gjør en jobb mot betaling. Personen har ofte en utdannelse, men det er ikke nødvendig. I overført betydning kan adjektivet profesjonell også brukes om en person som er flink, erfaren og/eller utdannet innen et område. Å være profesjonell i et yrke innebærer også at man har tausehetsplikt og ikke blander jobb med fritid(Wikipedia).
 
Prosedyre
Prosedyre er et fremmesord for framgangsmåte
 
Prosess
Prosess er organisering og iverksetting av planleggingsprosesser.Som for eksempel deltaging, nettverksbygging, mobilisering og kontaktarbeid.Beslunnings og gjennomføringsprosesser.
 

R

Recovery
Recovery betyr å komme seg i forbindelse med sykdom.
 
Rehabilitering (Se: Habilitering)
Begrepene habilitering og rehabilitering er i forskrift om habilitering og rehabilitering (§2) definert som: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjonsevne og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. (wikipedia) Rehabilitering skjer med utgangspunkt i en påført skade eller sykdom.
 
Ressurs
Ordet 'ressurs' er en forekomst i naturen som kan tilfredstille menneskelige behov, men vi må være i stand til å bruke den før den kan kalles en ressurs.
 
Revisjoner
En kritisk gjennomgang av planen med mål, tiltak og tidsfrister som er satt.
 

S

Saksbehandling
Beskriver hva som skjer eller skal skje med en sak som behandles med vedtak eller avslag i for eksempel en kommune. Eksempler er søknader om støttekontakt eller om hjelpemidler, evt også om det skal opprettes IP eller ikke.
 
Samarbeid
Samarbeid er å arbeide sammen mot en felles målsetning
 
Samhandling
Samhandling som begrep henleder oppmerksomheten på noe yter oberverbart trekk ved forhold mellom aktører, nemlig at noen gjør noe sammen. Vi kan oberver ar de samhandler (7).
 
SamPro (Se: Unique SamPro)
Er en nettabsert løsning for utarbeiding og oppfølging av individuell plan.
 
Samtykke
Det å si seg enig i , tilsagn.
Jeg gir mitt samtykke.
 
Samtykkeerklæring
Sammen med plandokumentet skal det finnes samtykkeerklæring fra tjenestemottaker om at han eller hun ønsker en individuell plan. Vedkommende samtykker også til at taushetsbelagte opplysninger kan utveksles mellom tjenesteyetere. Opplysninger kan bare føres inn i dokumentet så langt det informerte samykket rekker.
 
Samtykkemal (Se: Mal)
Se mal

 

Sektor
Sektor = inndeling, felt
Som foreksmel, arbeid i helsesektorer
 
Sensitive opplysninger
Betyr egentlig "risikabelt å offentliggjøre"
dette er opplysninger om en person som tjenesteytere har plikt til å behandle slik at de ikke kommer uvedkommende i hende. Egne lover og forskrifter regulerer hva slags opplysninger dette er og hvordan de skal beskyttes og kan formidles videre.
 
SINTEF Helse
SINTEF er en forskningsorganisasjon.
SINTEF Helse skal drive målrettet forskning og utvikling for bedre helse og livskvalitet i tett samarbeid med offentlig forvaltning, helsesektoren og brukere av helse- og sosialtjenester.
 
SKUR
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering.
 
Systemkoordinator
I enkelte kommuner brukes betegnelsen "systemkoordinator". Dette er en funksjon som har oppgave på systemnivå som må løses for å skape gode rammevilkår for planutvikling/utviklingsarbeid, samarbeid på tvers av sektorer og nivåer og brukermedvirkning.
 
Systemnivå
Systemverden er den verden som styres av økonomiske og byråkratiske regeler, av språkløse styringsmidler som penger og makt.
 

T

Terapi
Terapi er medisinsk behandling.
"Gå i terapi"
 
Tjenestemottaker
Tjenestemottaker er personer som har rett til å få urabeidet en individuell plan. etter sosiallovgivningen og helselivgivningen.
 
Tjenesteyter
Tjenesteytere er personer som er offentlig ansatt.
 

U

Unique SamPro (Se: SamPro)
Internettbasert system for individuell plan. Dette datasystemet er utviklet av Visma AS i samarbeid med Sintef IKT og Helse Midt-Norge RHF. Systemet eies og selges av Visma AS. Det er laget eget E-læringssystem for Unique SamPro som er lenket opp mot dette nettstedet for IP.
 

V

Vedtak
Et vedtak kan for eksempel være å gi eller ikke gi en individuell plan.Dette ansees som et enkeltvedtak