Undervisningsopplegg

Stikkord til undervisningsopplegg rundt arbeidet med individuell plan.

 

-om Individuell plan:

 • Hva er hensikten med individuell plan?
 • Hvilken nytte kan du i ulike roller ha av individuell plan?
 • Hva er en planprosess?
 • Hva betyr at en plan er sektorovergripende?

 

-bruk av støtteverktøy:

 • Maler? Hvilke og hvordan?
 • Hvordan kan en bruke IKT-verktøy for å utvikle en plan? I fagsystemer eller en nettbaserte løsning, fordeler og begrensninger?
 • Hvem skriver hva og hvor i planverktøyet?
 • Hvordan dele og lagre informasjonen?

 

-koordinator:

 • Hvem blir koordinatorer?
 • Hva er innholdet i koordinatorrollen?

 

-tema for tjenestemottaker:

 • Hva er brukermedvirkning?
 • Tjenensteyters holdning til brukeremdvirkning. Betydningen av å skape gode relasjoner for tjenesteyter og tjenestemottaker.
 • Maktbalanse?
 • Hva er brukermedvirkning på systemnivå/individnivå.

 

-samarbeid mellom kommune og helseforetak:

 • Hva er kommunens ansvar?
 • Hva er helseforetakets ansvar?
 • Samarbeidsavtaler?
 • Kan vi lage felles retningslinjer?

se kpt. om samarbeid

 

-ansvarsgruppe eller andre samarbeidsformer:

 • Hvem sitter i en ansavrsgruppe?
 • Hvordan bør en ansvarsgruppe fungere?