Forholdet til fagplaner

I mange maler legges det opp til at de fagplaner planeier har skal være listet opp i plandokumentet. Dette er det ikke krav om i forskriften, men en grei oversikt for alle parter hvis planeier godkjenner det. Informasjon og innholdet fra fagplaner trenger ikke å være aktuell for alle deltagerne i planarbeidet.

Dersom en etat eller instans allerede har utarbeidet en fagplan for personen, bør denne samordnes med den IP. Når disse sektorvise planene endres bør de revideres i samsvar med den IP. Ikke alle instanser behøver nødvendigvis å være deltakere i en ansvarsgruppe eller et plansamarbeid. Koordinator og planeier må derfor informere om, og evt. skaffe kopi av relevante deler av IP slik at det er mulig å tilpasse fagplanen til en IP.

Hvor grensen mellom en IP og en fagplan går kan være vanskelig å se. Generelt kan forskriftens beskrivelse av "overordnet" brukes. Selv om gjennomføringen av et tiltak skrives ned, kan dette gjøres med få ord, ikke med detaljerte prosedyrer eller beskrivelser. Slike detaljer hører hjemme i en rehabiliteringsplan, en pasientjournal eller en individuell opplæringsplan i skolen.