Innhold i plandokumentet

Forskrift om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator stiller krav om at en del bestemte områder skal være med, se også veileder fra helsedirektoratet for utdyping. Dette er det skrevet mer om under kapitlene Roller og samhandling og IP - en bruksanvisning.

I denne filmen gjennomfører ansvarsgruppen rundt Inga et evalueringsmøte. Tilstede er hele gruppen med helsesøster som er koordinator, mor og far, lærer og støttekontakt.

Evalueringsmøte

I denne siste filmen om Inga og etableringen av hennes IP er ansvarsgruppen samlet igjen. Helsesøster Sølvi som er koordinator for gruppen åpner med spørsmål om hvordan det går. Gruppen blir noe usikker på hvem som skal svare men til slutt tar far Egil ordet. Han gir uttrykk for at etableringen av den Individuelle planen har gitt dem som foreldre mye mer forutsigbarhet vedrørende oppfølgingen av Inga.

Gruppen tar opp igjen at det trengs mer støttekontakttid både for Inga og for at mor og far skal få litt mer tid sammen med lillebror til Inga. Videre prater de om andre tiltak de kan sette i gang.. Gruppen konkluderer med at de skal fortsette de tiltak de allerede har etablert og arbeide for å øke støttekontakttimer og avlastningstid. Det bestemmes hvem som skal ta ansvar for dette.

Foruten samtykket skal planen inneholde:

 • Hvem som er koordinator/ansvarlig tjenesteyter. Det skal stå navn på vedkommende.
 • Navn på øvrige deltagerne i planarbeidet, hva de skal bidra med og hvilket ansvar den enkelte har i planen. Det er mest vanlig at den enkelte deltager bistår planeier generelt innen sitt fagfelt eller aktivitetsområde, også på mål og tiltaksnivå.
  Det praktiseres enkelte steder at deltagere representerer en enhet der deltakelse i planen kan deles av flere personer.
 • Planeier kan også ha behov for hjelp fra enheter som han eller hun sjeldnere er i kontakt med. I slike tilfeller kan det være unaturlig å ta de med i en ansvarsgruppe. Dette gjelder også de som har valgt ikke å ha en ansvarsgruppe. Koordinator skriver inn i planen hvilke andre tjenesteytere, institusjoner eller etater det er nødvendig eller ønskelig å samarbeide med.
 • Planperiode med tidspunkt for justeringer og revisjoner. Planperioden reguleres gjerne i samtykket, men fastsatte tidspunkt for evalueringssamtaler skal stå i plandokumentet. Dette er gjerne i perioder på et halvt til ett år. Endringer som i større eller mindre grad skjer underveis i plansamarbeidet bør skrives ned etter hvert.
 • Oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester. Dette er første del av det egentlige planarbeidet (se pkt. om kartleggingsarbeidet under IP-en bruksanvisning).
 • Oversikt over tiltak, ansvar for disse og omfang, og hvordan de skal gjennomføres.
  Her skrives de ulike tiltakene ned, noen settes i sammenheng med kartleggingsområder, ofte i forbindelse med mål. Det kan være flere tiltak mot samme mål eller også flere mål som har samme tiltak.
 • Oversikt over evaluering, når eller hvor ofte det skal gjennomføres og resultatet av evalueringen. Hvor og hvordan evalueringene skrives ned har vi sett kan variere. Det viktigste er at det er enkelt å finne for deltakerne. Det deltakerne i planarbeidet ble enige om i evalueringen og hva det evt. førte til av endringer må man kunne finne igjen både i et evalueringsnotat eller -referat og evt. som endringer i planens innhold.