Å skrive dokumentet

IP skal være planLEGGING ikke planLAGING.

Det er derfor ikke dokumentet som skal stå i fokus, men hva man vil oppnå for planeier. Noen planeiere gir uttrykk for at tjenesteytere er alt for opptatt av malen.

Skriv kortfattet, gjerne punktvis og tydelig. En 50-siders rapport blir sjelden lest eller brukt.
Det er koordinator som har ansvar for at innhold blir skrevet ned (se pkt. om koordinatorrollen).

I en papirbasert plan skrives gjerne planens innhold ned i etterkant av hvert møte. De aller fleste har et tekstbehandlingssystem eller et fagsystem på sin arbeidsplass som benyttes slik at endringer raskt kan legges inn. (se punkt om lagring og formidling av data.)

De som benytter elektronisk IP, kan skrive inn i planen underveis i møtet. Da kan det være lurt å sette opp en projektor slik at alle kan følge med. Å skrive inn i et system under møtene kan være praktisk, men vær obs på at det kan ta mye fokus vekk fra det man skal diskutere.

Det å skrive inn i planen kan og bør fordeles mellom deltakerne. De som har ansvar for et område -for eksempel helse eller bolig- kan skrive på sine områder og sende over til koordinator for sammenfatning. I SamPro kan alle skrive selv via internett-tilgangen (se pkt. om lagring og formidling).

IP skal ta hensyn til tjenestemottakers etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Veilederen fra helsedirektoratet henviser for eksempel til samelovens bestemmelser om rett til bruk av samisk. Etter hvert har vi også flere andre kulturer og språk der et kan være behov for særlige tilpasninger, eksempelvis bruk av tolketjenester. Dette må det tas hensyn til i den skriftlige planen så vel som i samhandlingen for å få planen til å fungere.