Aktuell litteratur

Her vil du få henvisninger til aktuell litteratur som er aktuell for individuell plan arbeidet.

Forfatter Tittel År Sted Trykkeri
Andreassen, T.A Brukermedvirkning i praksis-Faglig fortolkning av politiske mål. 2004   Dale og Thoresen
Askheim, O.P. Omsorgspolitiske endringer -profesjonelle utfordringer i psykisk helsearbeid 1998 Bergen Fagbiblioteket
Askheim, O.P. & Sarrin, B. Empowerment - i teori og praksis. 2007   Gyldendal Akademisk
Aune,K.E. Ansvarsgruppe og individuell plan. Arbeidsmetoder som støtter opp om den enkeltes livsprosjekt, eller som bidrar til disiplinering. 2007   Aune & Saur
Aune, K.E. Dialogiske perspektiver. Når vi er forskjellige. 2007   Universitetsforslaget
Bredland, E.L. Når mennesker møtes - individuell plan i helsesektoren. 1998 Oslo Kommuneforlaget
Bredland, E.L., Linge, O.A. & Vik, K. Det handler om verdighet - ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid 2002 Oslo Gyldendal Akademisk
Dalland, O. Pedagogiske utfordringer for helse-sosialarbeidere 2010   Gyldendal Akademiske

Eikeland, T.J. & Heggen, K.

Meistring og myndiggjøring. Reform eller retorikk?

2007 Oslo Norsk Forlag AS
Einbu, G. Individuell plan - et nytt verktøy. En studie av ansattes erfaringer ved somatisk sykehus. 2005    
Evjen, R., Øiern, T. & Kielland, K.B. Dobbelt OPP. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. 2. utg. 2007   Universitetsforlaget
Gundersen, K. Med nettverk og sosial kompetanse. 2006   Gyldendal Akademisk
Hauge, H.A. & Mittelmark, M.B. Helsefremmende arbeid i en brytningstid: fra monolog til dialog? 2003 Bergen Fagbokforlaget
Helgum, T. & Krokan, A.K.

Med vitende og vilje - Om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse.

2006   Kommuneforlaget
Kjellevoll, A. Retten til individuell plan. 2005 Bergen Fagbokforlaget
Kjønstad, A. Helserett - Pasienters og helsearbeideres rettsstilling. 2007   Gyldendal Akademisk
Lauvås, K. & Lauvås, P. Tverrfaglig samarbeid - perspektiv og strategi. 2004   Universitetsforlaget
Michaelsen, M., Vatne, S. & Hollingen, A. Koordinatorrollen ved indviduell plan -fokus på brukermedvirkning og samarbeid 2007   Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 4(9), 15-28.
Skau, G.M. Gode fagfolk vokser- personlig kompetanse i arbeid med mennesker 2005 Oslo Cappelen Akademiske Forlag
Solvang, Per Fungksjonshemminger og det normale - om nødvendigheten av å balangsere. 2000 Oslo Gyldfendal
Stamsø,M.A. Velferdsstaten i endring 2009   Gyldendal akademiske
Sverdrup, S., Kristoffersen, L.B. & Myrvold, T.M. Brukermedvirkning i psykisk helse. 2005   NIBR
Syse, A. Pasientrettighetsloven - Med kommentarer 2007   Gyldendal Akademisk
Repstad, P Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverrfaglig samarbeid i teori og praksis 2004   Universitetsforlaget
Thommesen, H., Nordmann, T. & Sandvin, J.T. Individuell plan. Et sesam, sesam? 2003 Oslo Kommuneforlaget
Thommesen, H. Om rehabilitering.
Mot en helhetlig og felles forståelse.
2008   Kommuneforlaget
Thornquist, E Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten     Gyldendal Akademiske
Tjora, A Den moderne pasienten 2008   Gyldendal Akademiske
Trefjod,S.& Hatling,T. Erfaringer fra arbeid med individuell plan ved bruk av verktøyet individuell plan psykisk helse (IPPH) Sluttrapport fra Samhandligsprosjektet 2003 Trondheim SINTEF Helse
Tveite, S. Den vet best hvor skoen trykker. 2006   Fagbokforlaget
Ulvestad, A., Henriksen, A.K. & Fjellstad, T. Klienten - Den glemte terapeut. 2007   Gyldendal Akademisk
Vatne, S.

Pasienten først? Om medvirkning i et omsorgsperspektiv.

 

1998 Bergen Fagbokforlaget
Aasen, H.S. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling 2000   Fagbokforlaget