Filmer

Her finner du alle filmene som er benyttet på dette nettstedet. Du kan se gjennom filmene kronologisk om du ønsker det. De første fire filmene er monologene. Deretter følger de tre filmene om Inga. Til slutt kan du følge Thomas i tre filmer fra oppstartsmøtert hans, og til evalueringsmøtet med ansvarsgruppen. Filmene om Thomas er satt på "spissen" for å få igang diskusjon.

Filmene gir ingen fasit for prosessen rundt arbeidet med IP, men er ment som utgangspunkt til refleksjon og diskusjon.

Monologer

Velkommen

Denne nettsiden vil gi deg generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuelle plan.
Se film >>>

Samtykke

Her finner du informasjon om hva samtykke er, hvem som har eller ikke har samtykkekompetanse og hvorfor dette med samtykke er viktig i individuell plan. Det står litt om hvordan samtykke kan utformes.
Se film >>>

Rollen som koordinator

Det at planeier og eventuelt pårørende får en bestemt person i tjenesteapparatet å forholde seg til, er en viktig del av ordningen med individuell plan. Denne tjenesteyteren har fra direktoratets veileder fått betegnelsen koordinator.
Se film >>>

Brukermedvirkning

I dette kapittelet vil vi beskrive hva som menes med brukermedvirkning og hvorfor det er viktig.
Se film >>>

FILMENE OM INGA

Hvor/hvordan få IP?

Filmen gir et eksempel på en mors møte med hjelpeapparatet.
Se film >>>

Hvem bør delta i en ansvarsgruppe?

Koordinator og planeier bør avgjøre hvem som er mest aktuelle å ha med ut fra de behov du som planeier har. Store grupper fungerer sjelden, de bare forbruker alles tid. Noen av deltakerne er så sjelden med i livet til planeier at de heller bør kalles inn på særmøter eller enkeltsaker. Ta med 3-7 personer som alle gjør noe aktivt!
Se film >>>

Innhold i plandokumentet

I denne filmen gjennomfører ansvarsgruppen rundt Inga et evalueringsmøte. Tilstede er hele gruppen med helsesøster som er koordinator, mor og far, lærer og støttekontakt.
Se film >>>

FILMENE OM THOMAS

Samtykkekompetanse

Individuell plan kan ikke utarbeides uten at tjenestemottaker er enig i det og skriver under på et samtykke.
Se film >>>

Roller og samarbeid

Filmen her illustrerer første møtet for ansvarsgruppen til Thomas. De møtes for å bli enig om hva som skal være innhold i Thomas sin Individuelle plan. Her møter du fastlegen, representant fra aktivitetshuset, sosionom fra NAV og koordinator.Filmen  er et tydelig eksempel på hvordan et oppstartsmøte ikke skal foregå.
Se film >>>

Brukermedvirkning i IP

I denne filmen om Thomas har ansvarsgruppen kommet sammen for å evaluere ordningen så langt. Mangel på reell brukermedvirkning er åpenbar.Filmen er satt på "spissen" og  deltagerne snakker over hodet påThomas og slipper han ikke til.
Se film >>>