Opplæring

 

I dette kapittlet vil vi presentere erfaringer og anbefalinger når det gjelder opplæring og kompetanseutvikling i forbindelse med individuell plan.

Opplæringsbehovet vil variere, noen er trygg, det vil variere.Forskrift, veileder eller for eks. dette nettestedet gir informasjon en behøver.

Man må ikke gå på kurs før man starter en planprosess som tjenesteyter eller tjenestemottaker. Start enkelt, kom i gang og lær etter hvert!

Til enhver tid kommer det nye tjenesteytere og planeiere som trenger opplæring.

Her er noen tips til hvordan dive opplæring:

Det kan være enklest å sette igang opplæring internt på hver enkelt enhet i kommuner eller helseforetak.

Å legge opp til opplæring på tvers av enheter er mer krevende å organisere, men fordelene kan være store. Felles opplæring kan fremme felles tenkning om individuell plan. Da kan det bli enklere å jobbe sammen senere.

Planeiere kan gjerne delta i samme opplæring for på samme måte å få fram ulike synspunkter og en bred diskusjon og dermed større utbytte.

Ledere i kommuner og helseforetak har et overordnet ansvar for at alle ansatte som har behov for det, får nødvendig etterutdanning/opplæring som følge av forskrift om individuell plan.

  • Plasser ansvar for opplæring på utvalgte personer eller koordinerende enhet med spesielt ansvar for IP hvis dette er opprettet.
  • Opplæring bør gå kontinuerlig eller med faste mellomrom
  • Enkelte kommuner har utviklet fadderordinger for videre veiledning.
  • En bør ha spesiell fokus på opplæring og oppfølging av koordinatorer.
  • Brukerrepresentanter bør brukes aktivt også i opplæring av tjenestemottakere.
  • I opplæring av dataverktøyet SamPro har vi sett de beste resultater av en kombinert opplæring i datasytem og IP generelt i den nye ansvarsgruppen med alle aktører representert. Denne opplæringen har gjerne tatt form som en konkret veiledning i planoppstart.