Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE)  har som hensikt å sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Enheten skal være et sted å henvende seg til for tjenestemottakere og tjenesteytere/samarbeidspartnere.

Alle kommuner og regionale helseforetak er gjennom lov og forskrift pålagt å ha en koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering. Koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten er i samhandlingsreformen løftet fra forskrift til lov.

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Koordinerende enhet og individuell plan

  • Synlig og lett tilgjengelig
  • Tydelig adresse når det gjelder henvendelser i forhold til individuell plan.
  • Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak skal ha et "overordnet ansvar for individuell plan og koordinator".  
  • KE skal oppnevne, drive opplæring og veilede koordinatorer.
  • Koordinerende enhet skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.

Både individuell plan, rehabilitering og habilitering forutsetter at det arbeides planmessig der en har fokus på koordinering og samarbeid på tvers av fag, sektorer, etater og forvaltningsnivå.

Ansvaret går ut på å være synlige og tilgjengelig for både tjenesteytere og tjenestemottakere.

 

Koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten

 

Koordinerende enhet i  spesialisthelsetjenesten har en viktig oppgaver med å:

  • Tilrettelegge informasjon
  • Ha oversikt over rehabiliteringstilbud lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå.
  • Samarbeider tett med kommunene i.f.h.t nettverk, møteplasser for samhandling mellom de koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjensten.

Etter helsepersonelloven § 38a skal helsepersonell som yter spesialisthelsetjenester, gi melding om tjenesetmottakers behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten, men det er ikke til hindring at koordinator utpekes av avdelingsleder med orientering til koordinerende enhet.

 

Koordinerende enhet i kommunene

Koordinerende enhet i kommunene har fått en mer fremtredende rolle på individnivå når det gjelder koordinering. Gjennom lovendringen i samhandlingsreformen skal  kommunen ha:

  • Hovedansvaret utarbeidelse av individuelle planer, når tjenestemottaker trenger hjelp både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten skal gi melding til koordinerende enhet i kommunen om behov for individuell plan.