Delaktighet og tempo

Grad av brukermedvirkning kan variere og bør tilpasses planeiers behov og mulighet. Det kan være vanskelig og slitsomt å delta aktivt hele tiden.Du kan derfor velge å overlate større ansvar til koordinatoren din i en periode.

Vi har erfart at foreldre til barn med IP ønsker å levere inn klare bestillinger på innhold i planen, og deretter overlater arbeidet til koordinator og medarbeidere, fordi de rett og slett har behov for den arbeidsdelingen i et hektisk liv. Ungdommer og voksne tjenestemottakere kan ha bedre anledning og nytte av å delta så aktivt som mulig selv i prosessen.

Å styre tempoet i planen er en del av planarbeidet. I beste mening kan tjenesteytere lett ta over saker når de synes det går for sakte.

Motsatt sett kan oppfølging også gå for sakte sett fra planeiers ståsted. Dette vises aller best når det gjelder barn. Der vil foreldre ha fortgang fordi barnet s utvikling går fort og saksbehandlingen rundt målsettinger og tiltak ikke henger med i forhold til behovene.

Det er viktig at du som planeier er med på å styre aktivitet og tempo slik at det passer dine eller ditt barns behov.