Brukermedvirkning i IP

Forskrift om IP sier at tjenesteytere skal legge til rette for at planeier skal kunne være aktiv i sin egen plan. Dette skjer ved at hjelpen rettes mot det som er planeiers interesser og grunnleggende behov.

Som planeier har du rett til innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av dine tjenestetilbud, rett og slett delta i samarbeidet om din behandling og oppfølging.
Hensikten er at du som planeier skal kunne beskrive dine ressurser, ønsker og behov. Du skal kunne si i fra om mål du ønsker å oppnå, og foreslå tiltak for å nå dem.

Tiltakene som tjenesteyterne utvikler sammen med tjenestemottaker, blir annerledes enn om tjenestemottaker ikke medvirker. Tiltakene har bakgrunn i det tjenestemottakeren bryr seg om, og ikke det tjenesteyteren mener er riktig. Denne måten å jobbe sammen på vil gi bedre balanse mellom planeiers kunnskap og tjenesteyteres fagkunnskap. Dette kan gi deg som planeier et helt annet resultat av oppfølgingen enn om du ikke medvirket.

I denne filmen om Thomas har ansvarsgruppen kommet sammen for å evaluere ordningen så langt. Mangel på reell brukermedvirkning er åpenbar.

Filmen er satt på " spissen" og viser at gruppen ikke ser sitt ansvar bevist. De prater rundt og over Thomas og slipper han ikke til. Til slutt sprekker det for Thomas. Morten som er koordinator for planen våkner til slutt og møter Thomas og hans reaksjon.

Evaluering

Thomas, psykiatrisk sykepleier og koordinator Morten, sosionom Frode fra NAV, miljøarbeider Jorunn fra dagsenteret og fastlegen er på nytt samlet. Denne gangen møtes de for å evaluere ordningen. Morten starter med å innlede om hva de skal gjøre i dette møtet. Thomas sier kort at han er tre dager i uka på aktivitetshuset. Deretter tar Jorunn og Frode ordet. Enda er ikke Thomas ordentlig invitert inn i samtalen. Det fremkommer tydelig at Thomas, til forskjell fra oppstartsmøtet er mer irritert denne gangen. Morten legger tilsynelatende merke til dette og forsøker å si at Thomas gjør sitt beste. Jorunn legger etter hvert inn litt kritikk av Thomas og sier at han faktisk må ”legge inn litt egeninnsats her”. Thomas fnyser av dette. Dette reagerer Jorunn på og irettesetter Thomas hvorpå Thomas reiser seg for å gå i sinne. I det han reiser seg for å gå sier han: dette er ikke hjelp, det er tvang.

Hele gruppen reagerer og ber innstendig Thomas om å sette seg. Til slutt nærmest roper Morten at alle skal være stille. Thomas setter seg ned og Morten beklager overfor Thomas at møtet ble som det ble. Han poengterer at arbeidet med IP ikke skal oppleves som tvang og sier videre at ”…om vi ikke finner ut av det, så får vi se på en annen løsning med en ansvarsgruppe som passer deg bedre”.

De andre i gruppen er tause og litt skamfulle. Morten ser på Thomas, og Thomas nikker.

Filmen viser nok en gang en gruppe som ikke er seg sitt ansvar bevisst. De prater rundt og over Thomas og slipper han ikke til. Til slutt sprekker det for Thomas. Morten som er koordinator for planen våkner til slutt og møter Thomas og hans reaksjon.