System- og individnivå

I arbeidet med IP er det to nivå en har brukermedvirkning: individnivå og systemnivå. Dette avsnittet vil presentere begge disse.

 


Individnivå


Brukermedvirkning på individnivå er samarbeid mellom den enkelte bruker og tjenesteyterapparatet. Brukeren er den som vet best om sin egen livssituasjon. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre.

Brukermedvirkning på individnivå bør gi:

 • Innflytelse på egen behandling og oppfølging.
 • Tillit til egen behandler/tjenesteutøver og opplevelse av å bli møtt med respekt.
 • Tilstrekkelig informasjon.
 • Tilbud om opplæring i selvhjelp, mestring og nettverksetablering.
 • Pårørende en opplevelse av å være ivaretatt.
   

 


Systemnivå


Brukerorganisasjonene er representert på ulike nivå for å ivareta brukernes erfaringer. Med basis i brukerkompetansen skal disse bidra til å utvikle gode tjenester. Dette kan skje gjennom møter, høringer eller prosjekter.

Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å oppnå god kvalitet i etatens oppgaveløsning. Med brukermedvirkning på systemnivå menes samhandling mellom etater og organisasjoner som representerer brukere i etaten i arbeid med å planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

Brukermedvirkning på systemnivå er avhengig av en administrativ endring av de organisasjonene det gjelder, slik at det kan legges et grunnlag for at brukerne kan delta aktivt. Se boka "Helsefremmende arbeid i en brytningstid: fra monolog til dialog?" (se under aktuell litteratur).

Brukermedvirkning på systemnivå bør gi:

 • Kunnskap om brukermedvirkning blant både ledere og øvrige ansatte.
 • Økt vekt på brukermedvirkning i all utdanning og opplæring av fagpersonell.
 • Systematisk tilbakeføring av brukererfaringer for å utvikle og kvalitetssikre tjenestene.
 • Forbedring av tjenesteyternes internkontrollsystem.
 • Brukerstyrkende tiltak lokalt i kommunene og i helseforetakene.

For å få en reell brukermedvirkning forutsetter det at det skjer endringer på system- og individnivå parallelt. Et systemnivå inkluderer her organisasjoner og nærmiljø, der fagutøverne og brukerrepresentantene blir sett på som en del av systemet. Et individnivå omfatter de aktørene som deltar i en slik samhandling; brukerne og de profesjonelle. Innenfor et systemnivå vil det være organisasjonens ansvar å få på plass brukermedvirkning som ny arbeidsform. På et individnivå vil imidlertid et slikt ansvar rettes mot de partene dette gjelder; her med hovedvekt på fagpersonen i samhandling med tjenestemottakeren.

Forskning viser at brukerne ikke alltid opplever brukermedvirkning. Retten til brukermedvirkning er langt fra ny. Å forstå at en reell brukermedvirkning må medføre endringer i tradisjonelt samarbeidsmønster mellom tjenesteytere og brukere er fortsatt en utfordring for mange (Michaelsen, Vatne & Hollingen, 2007).

Brukermedvirkning kan når den brukes riktig, føre til myndiggjøring av brukerne. Vi kan ikke myndiggjøre så lenge vi ikke har brukermedvirkning i fokus.