Brukermedvirkning

I dette kapittelet vil vi beskrive hva som menes med brukermedvirkning og hvorfor det er viktig.

Brukermedvirkning

Brukermedvikning er at du som planeier får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av dine tjenestetilbud, rett og slett delta i samarbeidet om din behandling.

Forskrift om IP sier at tjenesteytere skal legge til rette for at planeieren skal være i sin egen plan.

Hensikten med dette er at du som planeier kan beskrive dine ønsker og behov, foreslå egne mål og tiltak. Med dette kan en oppnå bedre balanse mellom din kunnskap og tjenesteyterens fagkunnskap. Dette kan gi planeier et helt annet resultat enn om du ikke medvirket. For at du skal få en god plan, er det viktig at du deltar aktivt i utarbeidelsen av planen slik at dine ønsker å behov kommer fram En IP bør ha plass til framtidsdrømmer så vel som de mer jordnære mål for det neste året. Selv om mål, drømmer og ønsker kan virke umulig å oppnå, kan det være helt avgjørende at de kommer med i planen.

Grad av brukermedvirkning kan variere og bør tilpasses den enkeltes behov og mulighet. Det kan være vanskelig og slitsomt å delta aktivt hele tiden.

Du kan da velge å overlate større ansvar til koordinatoren din en periode.

Sliten foreldre kan for eksempel oppleve at det er godt at andre overtar noe av arbeidet. Dette gjelder også tempoet i planarbeidet. I beste mening har tjenesteytere lett for å ta over når ting går for sakte.

Motsatt kan det være når det gjelder barn, der vil foreldre ha fortgang fordi barnets utvikling går så fort.

Det er viktig at du som planeier er med på å styre aktivitet og tempo sånn at det passer ditt eller ditt barns behov.


Fra pasient/mottaker til bruker


"En demokratisering og brukerorientering i helsetjenesten har ført til at forholdet mellom tjenesteyter og pasient i større grad er basert på samarbeid, medbestemmelse og medansvar" ( "Fra stykkevis til helt", NOU.2005:3), Dette skiftet er et skifte i perspektiv og har også ført til at pasientene har fått lovfestede rettigheter (Pasient og brukerrettighetsloven §3).


Hva menes med brukermedvirkning?


Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Se Stortingsmelding nr. 34 (1996-97), "Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner og veien videre".

Brukermedvirkning, brukerinnflytelse og brukerstyring er ord som blir benyttet i både privat og offentlig virksomhet. Det kommer fra erkjennelsen om at dersom man skal finne fram til gode løsninger, må brukeren delta sammen med "ekspertene". Dette har sammenheng med den grunnleggende demokratiske retten til medbestemmelse som samfunnet vårt bygger på, og at brukerne er eksperter på seg selv. Les mer i "Det handler om verdighet. Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid". (Se under Aktuell litteratur).

Tradisjonelt har tjenesteytere visst best og utført behandling, pleie og annen oppfølging i beste mening for brukerne. Den nye pasientrollen i vestlig medisin har utviklet seg fra å være passiv og autoritetstro til å bli langt mer aktiv og bevisst, en mulig myndiggjøring, (ofte omtalt som "empowerment") av brukerne.

FN`s Menneskerettighetserklæring av 1948 bygger på et menneskesyn der rettighetene skal fungere som et rettsvern for underpriviligerte grupper i samfunnet. Retten skal sikre enkeltmennesket muligheten til å ta reelle valg, på et fritt og uavhengig grunnlag. Menneskeverdet er ikke knyttet til spesielle egenskaper, ressurser eller kompetanse hos den enkelte. Noe av det viktigste ved det å være menneske, er muligheten til å velge noe annet enn det andre mener, også muligheten til å velge feil. Les mer i boka "Pasienten først? Om medvirkning i et omsorgsperspektiv". (Se under Aktuell litteratur).

Det handler om å få kontroll og styring over egen livssituasjon og bli likestilt med andre samfunnsborgere og ha de samme rettigheter som alle andre.


Brukermedvirkning i helse- om omsorgstjenensten