Ansvarsgruppe

En vanlig form for samhandling rundt en individuell plan er å etablere en ansvarsgruppe.
Det kan være at du som planeier allerede har en ansvarsgruppe fra tidligere, selv om du ikke har en plan.

Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sikre et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester, der deltakerne er fastere forpliktet enn om de ulike tjenesteyterne kun kontaktes ved behov.

Ansvarsgruppe er ikke pålagt i lov eller forskrift.

Enkelte kommuner praktiserer å ha ulike nivå av grupper kalt både "plangruppe", "IP-gruppe" og "ansvarsgruppe". Forklaringen på dette kan være at ikke alle personene er med både i IP-gruppa og ansvarsgruppa. Vi anbefaler å samordne gruppene og bruke begrepet ansvarsgruppe. Ulike begreper og typer av grupper forvirrer både tjenesteytere og planeiere.

Det er ulik praksis på hvem som er leder i ansvarsgruppen. Oftest er det koordinator i planen, noe vi anbefaler for at det skal være en ryddig rolle- og ansvarsfordeling.


Hvem bør delta i en ansvarsgruppe?


Koordinator og planeier bør avgjøre hvem som er mest aktuelle å ha med ut fra de behov du som planeier har. Gruppen bør ikke være for stor. Er det deltagere som sjelden er med kan disse kalles inn på enkeltsaker.

Første møte i ansvarsgruppen

Vi følger her Inger videre i sitt møte med hjelpeapparatet vedrørende etablering av Individuell plan for hennes datter Inga. Helsesøster Sofie er koordinator, og har innkalt til et første møte i ansvarsgruppen. I tillegg til Inger er far Egil, lærer Frank og Kari, støttekontakten til stede.

Sølvi ønsker velkommen til møtet og gir uttrykk for hvor fint det er at alle kunne komme. Gruppen konkluderer tidlig med at det har vært en noe lang vei å gå før tilbudet om IP endelig er på plass. For gruppen blir det viktigste nå at de i fellesskap enes om hvilke tiltak de ønsker inn i Ingas IP. I løpet av filmen kommer det også frem at Inga har epilepsi, noe som stiller krav til både lærerne og støttekontakt. Møtet avsluttes med at Sofie summerer opp hva de har blitt enige om. Gruppen ønsker mer opplæring i forhold til å takle de epileptiske anfallene, og tiltak for avlastning blant annet med mer støttekontakttid.

Filmen viser et mulig første møte for en ansvarsgruppe. De blir kjent med hverandre og får en tydelig og god orientering fra koordinator om hva de skal gjøre.


Ansvarsgruppe som samarbeidsform


En ansvarsgruppe kan sammenlignes med en prosjektgruppe, og bør i likhet med disse ha klare linjer for samarbeidet:

 • Hva skal man oppnå i dette samarbeidet?
 • Hvem har ansvar for helhet og deler av arbeidet?
 • Hva er tidsplanen og beslutningene?
 • Hvordan skal deltakerne rapportere framdriften på sine felt?

Ansvarsgruppen møtes til faste intervall eller som avtalt underveis. Dette kan være ofte eller sjelden avhengig av hvor raskt livssituasjonen endrer seg for planeier. Avklar i forkant om noen utenfor ansvarsgruppen skal delta på deler av møtet eller enkelte saker.

 • Koordinator kaller inn til møter: Tid og sted.
 • Avtal hvem som skriver referat fra møtet og sender det ut til deltagerne i etterkant.
 • I elektronisk IP, kan referatet skrives rett inn i datasystemet og er tilgjengelig for alle som deltar i planarbeidet, men husk de som ikke har nett-tilgang eller bare sjelden deltar. De må få en papirkopi av referatet.

Innhold i møtet: (se kpt. "IP - en bruksanvisning")

 • Ta for dere referatet fra forrige ansvarsgruppemøte. Dette gir en fortløpende evaluering av planen og oversikt over hva dere må arbeide mer med.
 • Hva skal drøftes videre? Videre kartlegging?, nye mål og tiltak? Tidsfrister? Endringer?
 • Det er viktig at det avklares i hver enkelt sak hvem som har det koordinerende og oppfølgende ansvar for hver enkelt sak. For planeier er det viktig å vite hvem i hjelpeapparatet man kan henvende seg til om de ulike områdene dere arbeider sammen om.
 • Koordinator skal ha klar og god styring av møtet som sikrer at alle deltar og tar ansvar videre. Møteleder har et spesielt ansvar for å sikre brukemedvirkning på det nivået planeier selv ønsker eller er i stand til.