Andre roller

Andre deltagere i et plansamarbeid eller i en ansvarsgruppe kan ha forskjellige roller.

Tjenesteytere som er ansatt i helseforetak og kommune kan ha ulike fagbakgrunner.
Noen kan ha mye med planeier å gjøre, og dermed større ansvar og innsats i planarbeidet enn andre deltakere. Selv om det er en fordel at fagpersonell i en IP er faste personer, bør rollen for hver enkelt være såpass klar og knyttet til profesjonen at det går an for en kollega å ta over ved permisjoner eller jobbskifte. Dette sikrer bedre kontinuitet i planarbeidet.

Venner, arbeidskollegaer, støttekontakter og andre kan også være aktuelle for å delta i planarbeidet.
Deltagerne kan være med i ulike tidsperioder og ha ulikt ansvar (se kpt. om samtykke).

 

Rollen som pårørende

Pårørende skal trekkes med i planarbeidet i den grad planeier og de selv ønsker det. Rollen som pårørende kan være foreldre, ektefelle/samboer, søsken, barn, besteforeldre, eller andre nærstående som planeier ønsker å involvere.

Hvis planeier ikke har samtykkekompetanse (se kpt. om samtykke), har nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med den det gjelder. Verge eller hjelpeverge kan også i praksis anses som i en pårørenderolle.

Mange pårørende, spesielt til voksne med psykiske sykdommer og rusproblematikk opplever å ikke bli lyttet til i et slikt samarbeid. Denne erfaringen er en utfordring for tjenesteytere i en IP å ta på alvor.