Roller og samarbeid

Når IP etableres starter et forpliktende samarbeid mellom planeier og hjelpeapparatet basert på brukermedvirkning.

I dette kapittelet vil vi ta for oss de ulike rollene som plandeltagerne kan ha i planarbeidet, og fokusere på samarbeid og ansvar.

Filmen under illustrerer første møtet i ansvarsgruppen til Thomas.Filmen er et tydelig eksempel på hvordan et oppstartmøte ikke skal foregå. Tomas blir ikke innkludert i samtalen.  De møtes for å bli enig om hva som skal være innhold i Thomas sin IP. Her møter du fastlegen, representant fra aktivitetshuset, sosionom fra NAV og koordinator.

Oppstart

Oppstartsmøtet for ansvarsgruppen til Thomas samler deltakerne Morten, psykiatrisk sykepleier og koordinator, Frode, sosionom fra NAV, miljøarbeider på dagsenteret Jorunn og fastlegen.

Morten starter møtet med å si at gruppen er samlet for å bygge opp innholdet i Thomas sin IP, med kartlegging mål og tiltak.  Deretter henvender han seg til Thomas ved å si at han har et ønske om at Thomas skal få legge føringer. Dette er åpenbart vanskelig for Thomas og han vet ikke helt hvor han skal begynne. Han trekker dermed på skuldrene.

Jorunn fra dagsenteret tar ordet og sier det er viktig at Thomas får en normal døgnrytme. Etter en stund våger Thomas seg til å ta ordet. Han sier han kunne tenke seg å jobbe i barnehage og ha dette som mål. Dette forslaget avstedkommer et oppgitt flir fra fastlegen som tydelig viser hva han synes om det. Resten av møtet går praten over hodet på Thomas. De prater om og til han, og ikke med han.

Denne filmen er et tydelig eksempel på hvordan et oppstartsmøte ikke skal foregå. Thomas blir ikke inkludert i samtalen.


Ulike roller og ansvar i planarbeidet


Deltagere i en IP har ulike roller og ansvar. Hvis dette er uklart kan det føre til at ingen tar ansvar for gjennomføring av oppgaver. Uklarheter kan også føre til at flere tar ansvar for samme oppgave. Det er derfor viktig å være klar over de ulike roller og hvilket ansvar den enkelte har i planen.