For hvem, hvorfor og hvordan?

Samtykkekompetanse

Individuell plan kan ikke utarbeides uten at tjenestemottaker er enig i det og skriver under på et samtykke.

I filmen under møter du Thomas i sitt første møte med sin koordinator. Sammen skal de lage en samtykkeerklæring, og enes om sammensetning av ansvarsgruppen.

Samty

I denne filmrekka møter vi Thomas. I denne filmen møtere vi Thomas og Morten som er ooppnevnt koordinator for opprettelsen av IP for Thomas. Thomas er en ungdom som trenger langvarig oppfølging både i forhold til sosial nettverk, rusproblematikk og arbeid.

Det første de gjør er å lage en samtykkeerklæring. Det neste er å finne ut hvilke personer i tillegg til Morten som skal være deltakere i planen. Morten er nokså direkte overfor Thomas og spør han hvem han ønsker med. Av filmen kommer det tydelig frem at Thomas finner det noe vanskelig å velge deltakere. Til slutt spør Morten om fotballtreneren bør være med. Når det nevnes ser Thomas forskremt opp og Morten konkluderer med at han ikke trenger være med.

Filmen antyder at Thomas ikke føler seg særlig bekvem i denne situasjonen. Morten tar ikke nok hensyn til dette, og er mest opptatt av å velge deltakere til planen.

For å gi samtykke forutsettes det at tjenestemottaker har samtykkekompetanse. Med dette menes å ha innsikt i hva samtykket gjelder og konsekvensene av at det gis eller ikke gis samtykke.

Noen mangler slik kompetanse av ulike årsaker. Dette kan være personer med psykisk utviklingshemming, demens eller mindreårige. Generelt gis da samtykke på vegne av tjenestemottakerne av foreldre/verge eller en hjelpeverge/fullmektig.

For barn og unge inntil 16 år er foreldre, alternativt barnevern eller andre foresatte, ansvarlige for å skrive under på en samtykkeerklæring. Etter 16 år skal de unge skrive under selv.

I perioden 16-18 år kan foreldre/foresatte/barnevern underskrive for den unge hvis han eller hun av ulike årsaker ikke har samtykkekompetanse.

Etter 18 år gjelder vanlige regler for voksne uten samtykkekompetanse. For tjenestemottakere som får IP med utgangspunkt i helselovgivningen kan helsepersonell samtykke hvis personen er myndig, men ikke har samtykkekompetanse. For umyndiggjorte må det oppnevnes en verge som kan underskrive samtykkeerklæringen.


For voksne uten samtykkekompetanse har tjenestemottakers nærmeste pårørende rett til å medvirke i planprosessen sammen med tjenestemottaker, jf. pasientrettighetsloven § 3-1

Er det uklarheter eller uenigheter rundt samtykkekompetanse i konkrete planer, kan det være greit å ta kontakt med jurist, som for eksempel er ansatt hos Fylkesmannen.

Hvorfor et slikt samtykke?

Et underskrevet samtykke gir tjenesteytere som er underlagt taushetsplikt til å utveksle nødvendig informasjon. Dette gjør det mulig å samhandle på tvers av tjenester og fagområder som involveres i en IP. Det innebærer at den som har samtykket skal ha fått informasjon om hvilke opplysninger dette gjelder.

Tjenesteyter er ansvarlig for at informasjon er gitt og forstått av den som skal skrive under på samtykkeerklæringen. Det kan bare videreformidles opplysninger i den utstrekning tjenestemottakeren har samtykket, og bare i denne sammenhengen. Samtykket gjelder ikke andre opplysninger som ikke er relevante for utarbeidelsen av IP.