Klage

Det kan være flere grunner for å klage på ordningen individuell plan (IP)

 

  • Du kan klage hvis du som tjenestemottaker ikke får en IP. Du klage enten til kommunen der det er fattet et enkeltvedtak eller ikke. Uansett gjelder § 7 i pasient- og brukerrettighetsloven, se for øvrig punktet "vedtak om IP " om enkeltvedtak.
  • Du kan klage der ikke er aktivitet eller innhold i planen. Du kan ha fått opprettet en plan, men opplever at det ikke skjer noe videre, verken aktivitet fra koordinator eller øvrige deltakere i planen. Forskriften om IP har flere paragrafer som beskriver innhold i og gjennomføring av planprosessen.
  • Du kan klage hvis du som planeier opplever at du ikke får medvirke i planarbeidet. Både pasient- og brukerrettighetslovens § 3 og forskrift om IP § 4 sier at du har rett til å medvirke.
  • Du kan klage hvis det ikke er samsvar mellom det som planlegges og anses som nødvendige tiltak i planen og de tiltakene som tilbys fra kommunen eller helseforetaket.
    Her må klage rettes mot tiltakene, ikke planen som sådan. Se punktet om hva IP gir rett til (pasient- og brukerrettighetsloven § 7)

I § 10 i forskrift om IP står det at bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetslovens § 7 gjelder som grunnlag for klage.

Alle klager kan skrives som vanlige brev. Du behøver heller ikke begrunne med å sitere lovtekst, men det kan være greit å vite hva lov og forskrift sier hvis du ikke får det du mener å ha rett til.

Hvis det etter klage til kommunen eller helseforetaket ikke skjer noe, kan du som tjenestemottaker klage videre til Fylkesmannen eller Helsetilsynet i fylket. (pasient- og brukerrettighetslovens §7-2.) Helsetilsynet er også hos Fylkesmannen, ledet av Fylkeslegen.

Du kan også klage direkte til Fylkesmannen eller helsetilsynet uten å klage til kommune eller helseforetak først.