Forskriften regulerer

§ 19 i forskrift om  habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gir oppskrift på hovedpunktene i en plan:

  • en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester
  • en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen
  • en angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og fremdriften i arbeidet med planen
  • en oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste -og bidragsyterne og evt pårørende vil bidra med i planarbeidet
  • en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som har ansvaret for disse
  • en oversikt over hvordan tiltakene skal gjennomføres
  • en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen
  • tjenestemottakers samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger
  • en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater

Selv om planen inneholder mål og tiltak som er ønskelig ut fra tjenestemottakerens behov, gir ikke planen rett til andre eller bedre tiltak enn man ville hatt rett på uten en IP. Det kan derfor hende at du får avslag på en søknad om et foreslått tiltak eller ønsket omfang av et tiltak i planen din. Årsaken til avslaget kan være mange forhold, muligheter eller økonomi som virker inn på hvilke tiltak du får innvilget.

Er du som tjenestemottaker uenig, kan du klage på manglende tiltak. Se pkt. om klage