Plikt til å utarbeide en IP

"Den del av kommunenes helse -eller omsorgstjenenste som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet igangsettes uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet".

Ingen enhet som omfattes av lovverket kan derfor frasi seg ansvaret for å sette i gang prosessen med å opprette en IP. Hvis en tjenestemottaker er under behandling ved et helseforetak (sykehus eller lignenede) gjelder det samme for denne delen av helsetjenesten. Det gjelder også NAV.

 

Lovene som forplikter tjenesteytere til å utarbeide en IP

 

Vedtak om IP?

Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om individuell plan. I henhold til pasient - og brukerrettighetsloven § 2-7 gjelder forvaltningsloven.

 

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i et brev av 31. januar 2012 til Nettverk KE Storbykommuner følgende:
 
«Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Heller ikke avslag på IP må fattes som enkeltvedtak, men dette må anses som en avgjørelse som det kan klages på etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.»

Beslutningen om å sette i gang arbeidet med IP kan altså skje uten at det treffes et formelt vedtak. Derimot bør en avgjørelse om ikke å utarbeide IP gjøres i vedtaks form, slik at du som tjenestemottaker får et formelt svar med begrunnelse for avslaget. Dette gir en ryddig saksbehandling og sikrer deg som tjenestemottaker bedre i tifelle du ønsker å klage på avslag på IP.