Informasjon om individuell plan ( IP)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter

helse- og omsorgstjenesteloven,

spesialisthelsetjenesteloven og

psykisk helsevernloven,

har rett til å få utarbeidet individuell plan. Hvor mange tjenester og hvor lang tid som anses som et minimum for å opprette en IP vil variere og vurderes individuelt.

Helsedirektoratet har en egen forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder om rehabilitering, habilitering individuell plan og koordinator er også nyttig som oppslagsværk i dette arbeidet ( ny elektronsk veileder).

IP er en sektorovergripende plan. En IP skal dekke alle behov en tjenestemottaker har. En tjenestemottaker kan ha mange spesifikke fagplaner som for eksempel behandlingsplan, rehabiliteringsplan, opplæringsplan m. m. som skal delta i arbeidet med en IP. Grenseoppgang mellom IP og fagplaner må vurderes fra plan til plan.
IP skal ikke opprettes uten tjenestemottakers samtykke.
Tjenestemottakeren har rett til å delta i arbeidet,  og pårørende skal trekkes med i den utstrekning tjenestemottakeren og pårørende ønsker det.
Planarbeidet må koordineres, og det skal kun utarbeides én IP for hver enkelt tjenestemottaker.En plan uansett hvor han eller hun har tilhørighet i eller utenfor institusjon eller ved flytting av bosted.


Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:

  • Oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester
  • Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen
  • Navn på hvem som har ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet med planen, ofte kalt koordinator
  • Oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende vil bidra med i planarbeidet
  • En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse
  • En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres (detaljerte prosedyrer skrives i fagsystemene)
  • En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen
  • Tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger
  • Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater


Start enkelt. Det er ikke nødvendig, men kan være greit å ha en mal å skrive inn i eller se etter (Se pt. om maler under plandokumentet).  Det er nok å bruke forskriftens punkter. Start med det som er mest aktuelt, fokuser på det som tjenestemottaker er opptatt av. Se samtidig fram i tid, del på oppgaver og ansvar. Evaluer planen og eventuellt endre med jevne mellomrom.

De områdene som er oppsummert her, som i all hovedsak er tatt direkte ut fra forskrift om IP er omtalt grundigere i egne punkt i nettstedet.