Lenker

Veileder om rehabilitering, habilitering Indivduell plan og koordinator Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
 Koordinatoransvaret for individuell plan (IP) iht til helse- og sosiallovgivningen KS
Individuell plan - Barn og unde med nedsatt funksjonsevne Barn-, ungdoms og familiedirektoratet
Samarbeid uten fellesskap En avhandling om individuelle planer i kommunalt psykisk helsearbeid
Individuell plan og koordinator Helsenorge.no - dine rettigheter
Individuell plan og koordinator Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
Individuell plan og koordinator Regionalt kompetanse senter for habilitering og rehabilitering - Helse Bergen
Individuell plan - Sesam, sesam. Individuell plan - "Marias metode" Det finnes mange muligheter for syke i dette landet til å få støtte og rett hjelp. Det gjelder å kjenne til hvilke systemer som finnes og hvordan de skal brukes. Systemene er laget for at syke skal ta dem i bruk, få et mest mulig verdig liv og eventuelt gjøre dem i stand til å benytte seg av sin restararbeidsevne, når det er mulig.
Visma Samhandling SamPro Indivuell plan - SamPro er et nettbaserte samarbeids - og koodineringsverktøy for individuell plan.
Koordinator Definisjon
Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Univetsitete i Agder - Masteroppgave
Hva er intensjonen bak KE, sett fra et overordnet faglig perspektiv? Power point presentasjon, Sigrunn Gjønnes/seniorrådgiver i  Helsedirektoratet
Koordinator - oppnevning, ansvar og oppgaver Helsebiblioteket.no
Håndbok for koordinator i Flora Kommune

Å gi ein heilskapleg og samordanteneste som gir brukar ein kvardag som er forutseieleg

Nettbasert samhandling Fra nasjonalt kompetansesenter for psyksisk helearbeid (NAPHA), infomasjon om nettbasert samhandlingsverktøy.
Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for brukere og fagfolk
Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Masteroppgave  helse- og sosialinformatikk 2011/12.
Individuell plan og samhandling En studie hvordan sykepliere i kommunehelsetjenesten erfarer individuell plan  som arbeidsmetode  for å fremme samhandling.
Det ble en annerledes plan Brukeres erfaring med nettbasert individuell plan i psykisk helsevern. Artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Krumtapp og balansekunstner - om koordinatorrollen Kapittel fra boka " Et sasam, sesam?" Gir en beskrivelse av arbeidsoppgavene til en koordinator gir, hvordan de løser den, hvordan brukerne opplevde å ha en koordinator og hvordan det oppleves å være koordinator.Kommunetorget.no
Koordinatorrollen for deg som er eller skal bli koordinator for individuell plan. Brosyre - Helsedirektoratet
Ansvarsgruppe: Samhandling rundt en individuell plan Autismeforeningen i Norge.
Koordinerende enhet og individuell plan video. Fra bydel i Oslo.
Erfaringer med Individuell Plan en kvalitetstudie av helsearbeidsers brula av Individuell Plan ved to distrisktpsykiatriske sentra. 2010.
Bruker og hjelpere - roller under gjensidig påvirkning

Forholdet mellom bruker og fagperson bør preges av gjensidig forståelse og aksept - NAPA

Bruker og hjelper - komplementære rollerunder gjensidig påvirkning. Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukermedvirkning. 2010.
Fellesskap, styrke og stolthet. Om empowerment i praksis. Masterstudie i velferdspolitikk. 2004- 2008.
Individuell plan ( IP ) = brukers plan. Innføring for brukere og fagfolk. Et kommunesamarbeid om en brosyre om indivduell plan.
Jeg har en plan. Tilbakemelding fra 6 regionale konferanser i 2008 om individuell plan. Rapport/Helsedirektoratet.
Hvordan blir det med pakkeforløp fra 1. januar 2019 Forfatter, Kari Skullerud Ugland-Helsesøster og prosjektleder i KS
Individuell plan hjelper ungdommer som sliter Ungdom kan få bedre styring over eget liv ved å sette seg mål for hvor de vil, og få nødvendig støtte til å nå målene. Psykisk heksearbeid.no
Klokere sammen. Et innblikk i pårørende og koordinators opplevelse av arbeidet med individuell plan. UiO : Universitet i Oslo
Pakkeforløp og bullshit Av Sondre Risholm Liverød, DPS Sørlandet sykehus HF, 2019
Koordinatoransvar for individuell plan (IP) ifh. til helse- og sosiallovgivningen Flere kommuner har reist spørsmål om koordinering av arbeidet med individuelle planer (IP) kan tillegges undervisningspersonalet i skolen eller pedagogisk personale i barnehagen - KS.
Brukermedvirkning i de velykkede  IP- prosessene
Det kan synes som om det er tjenesteyterne som legger premissene for brukermedvirkning. Dette er en av konklusjonene i en evaluering som ser på hva som kjennetegner vellykket IP-arbeid. Psykisk helsearbeid.no
En helhetlig planprosess Kommunetorget.no - for planlegging av folkehelse - og rusarbeid i kommunene
Eksempl på oppstart av planprosess En levede veiviser, via en film, tale, bilder og tekst for å hjelpe til oppstartav en IP.
   
Koordinerende enhet binder tjenestene sammen Tilbakemeldinger fra ni regionale konferanser om koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering i 2010.
"Eleven er ikke sektorinndelt" En intervjuundersøkelse om samarbeid og samordning rundt elever med individuell plan. Masteroppgave / 2007
Pakkeforløp og forløpskoordinator Røyken Kommune-Tildelingseneheten, 2019
Pakkeforløp psykisk helse og rus i Ålesund kommune Koordinerende enhet i Ålesund kommune er kontaktpunktet for pakkeforløpet for psykisk helse og rus, 2019
Kontaktlege Rett til kontaktlege, informasjon om rettigheten og kontaktlegens oppgave
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .