Lenker

Veileder om rehabilitering, habilitering Indivduell plan og koordinator Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
Forskrift om individuell plan etter helselovgivningenog sosialtjenesteloven Individuell plan - Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.
Individuell plan Kreftforeningen - informasjons side
Samarbeid uten fellesskap En avhandling om individuelle planer i kommunalt psykisk helsearbeid
Individuell plan og koordinator Helsnorge.no - dine rettigheter
Individuell plan og koordinator Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
Individuell plan og koordinator Regionalt kompetanse senter for habilitering og rehabilitering - Helse Bergen
Individuell plan - Sesam, sesam. Individuell plan - "Marias metode" Det finnes mange muligheter for syke i dette landet til å få støtte og rett hjelp. Det gjelder å kjenne til hvilke systemer som finnes og hvordan de skal brukes. Systemene er laget for at syke skal ta dem i bruk, få et mest mulig verdig liv og eventuelt gjøre dem i stand til å benytte seg av sin restararbeidsevne, når det er mulig.
Visma Samhandling SamPro Indivuell plan - SamPro er et nettbaserte samarbeids - og koodineringsverktøy for individuell plan.
Koordinator Definisjon
Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Univetsitete i Agder - Masteroppgave
Skal det fattes vedtak om individuell plan og koordinator. Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om individuell plan. I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 gjelder forvaltningsloven kapittel IV og V ikke for IP og andre rettigheter etter kapittel 2 i pasrl, med noen få unntak. Avgjørelser om individuell plan kan imidlertid påklages til Fylkesmannen etter pasrl § 7-2 og må derfor gjøres skriftlig.  Fra Helsedirektoratet.
Koordinator - oppnevning, ansvar og oppgaver Helsebiblioteket.no
Ansvarsgruppe og individuell plan En vanlig form for samhandling rundt en individuell plan er å etablere en ansvarsgruppe. Det kan være at du som planeier allerede har en ansvarsgruppe fra tidligere, selv om du ikke har en plan.
Nettbasert samhandling Fra nasjonalt kompetansesenter for psyksisk helearbeid (NAPHA), infomasjon om nettbasert samhandlingsverktøy.
Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for brukere og fagfolk
Bruk av nettbasert individuell plan fra planeier sitt perspektiv Masteroppgave  helse- og sosialinformatikk 2011/12.
Individuell plan og samhandling En studie hvordan sykepliere i kommunehelsetjenesten erfarer individuell plan  som arbeidsmetode  for å fremme samhandling.
Det ble en annerledes plan Brukeres erfaring med nettbasert individuell plan i psykisk helsevern. Artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Krumtapp og balansekunstner - om koordinatorrollen Kapittel fra boka " Et sasam, sesam?" Gir en beskrivelse av arbeidsoppgavene til en koordinator gir, hvordan de løser den, hvordan brukerne opplevde å ha en koordinator og hvordan det oppleves å være koordinator.Kommunetorget.no
Koordinatorrollen for deg som er eller skal bli koordinator for individuell plan. Brosyre - Helsedirektoratet
Ansvarsgruppe: Samhandling rundt en individuell plan Autismeforeningen i Norge.
Koordinerende enhet og individuell plan video. Fra bydel i Oslo.
Erfaringer med Individuell Plan en kvalitetstudie av helsearbeidsers brula av Individuell Plan ved to distrisktpsykiatriske sentra. 2010.
Brukermedvirkning. Hva betyr det for fagrollen? Fagartikkel i psykisk helse 2011.
Bruker og hjelper - komplementære rollerunder gjensidig påvirkning. Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukermedvirkning. 2010.
Fellesskap, styrke og stolthet. Om empowerment i praksis. Masterstudie i velferdspolitikk. 2004- 2008.
Individuell plan ( IP ) = brukers plan. Innføring for brukere og fagfolk. Et kommunesamarbeid om en brosyre om indivduell plan.
Jeg har en plan. Tilbakemelding fra 6 regionale konferanser i 2008 om individuell plan. Rapport/Helsedirektoratet.
Kvalitetsforbedring - samhandling, Individuell plan. Helsebiblioteket.
Individuell plan hjelper ungdommer som sliter Ungdom kan få bedre styring over eget liv ved å sette seg mål for hvor de vil, og få nødvendig støtte til å nå målene. Psykisk heksearbeid.no
Klokere sammen. Et innblikk i pårørende og koordinators opplevelse av arbeidet med individuell plan. UiO : Universitet i Oslo
Kjenner du til individuell plan? ADHA Norge
Koordinatoransvar for individuell plan (IP) ifh. til helse- og sosiallovgivningen Flere kommuner har reist spørsmål om koordinering av arbeidet med individuelle planer (IP) kan tillegges undervisningspersonalet i skolen eller pedagogisk personale i barnehagen - KS.
Brukermedvirkning i de velykkede  IP- prosessene
Det kan synes som om det er tjenesteyterne som legger premissene for brukermedvirkning. Dette er en av konklusjonene i en evaluering som ser på hva som kjennetegner vellykket IP-arbeid. Psykisk helsearbeid.no
En helhetlig planprosess Kommunetorget.no - for planlegging av folkehelse - og rusarbeid i kommunene
Eksempl på oppstart av planprosess En levede veiviser, via en film, tale, bilder og tekst for å hjelpe til oppstartav en IP.
Morgendagens omsorg Meld.St.29 (2012-2013)
Koordinerende enhet binder tjenestene sammen Tilbakemeldinger fra ni regionale konferanser om koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering i 2010.
"Eleven er ikke sektorinndelt" En intervjuundersøkelse om samarbeid og samordning rundt elever med individuell plan. Masteroppgave / 2007
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .