Lenker

Veileder om rehabilitering, habilitering Indivduell plan og koordinator Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
 Koordinatoransvaret for individuell plan (IP) iht til helse- og sosiallovgivningen KS
Individuell plan - Barn og unde med nedsatt funksjonsevne Barn-, ungdoms og familiedirektoratet
Den mangfoldige koordinatorrollen En kvantitativ studie om rollen som koordinator i arbeid med individuell plan
Individuell plan og koordinator Helsenorge.no - dine rettigheter
Individuell plan og koordinator Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
Individuell plan og koordinator Regionalt kompetanse senter for habilitering og rehabilitering - Helse Bergen
Individuell plan - Sesam, sesam. Individuell plan - "Marias metode" Det finnes mange muligheter for syke i dette landet til å få støtte og rett hjelp. Det gjelder å kjenne til hvilke systemer som finnes og hvordan de skal brukes. Systemene er laget for at syke skal ta dem i bruk, få et mest mulig verdig liv og eventuelt gjøre dem i stand til å benytte seg av sin restararbeidsevne, når det er mulig.
En forutsetning til stede, i kommunen, for at brukerkoordinator skal kunne lykkes med samhandling rundt elektronisk individuell plan Masteroppgave 2019
Koordinator Definisjon
& 4-1. Individuell plan Helsediretoratets kommentarer, psykisk helsevern
Hva er intensjonen bak KE, sett fra et overordnet faglig perspektiv? Power point presentasjon, Sigrunn Gjønnes/seniorrådgiver i  Helsedirektoratet
Koordinator - oppnevning, ansvar og oppgaver Helsebiblioteket.no
Håndbok for koordinator i Flora Kommune

Å gi ein heilskapleg og samordanteneste som gir brukar ein kvardag som er forutseieleg

Nettbasert samhandling Fra nasjonalt kompetansesenter for psyksisk helearbeid (NAPHA), infomasjon om nettbasert samhandlingsverktøy.
Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for brukere og fagfolk
Individuell plan/slagrammede Landsforeningenfort slagrammede
Individuell plan og samhandling En studie hvordan sykepliere i kommunehelsetjenesten erfarer individuell plan  som arbeidsmetode  for å fremme samhandling.
Det ble en annerledes plan Brukeres erfaring med nettbasert individuell plan i psykisk helsevern. Artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Krumtapp og balansekunstner - om koordinatorrollen Kapittel fra boka " Et sasam, sesam?" Gir en beskrivelse av arbeidsoppgavene til en koordinator gir, hvordan de løser den, hvordan brukerne opplevde å ha en koordinator og hvordan det oppleves å være koordinator.Kommunetorget.no
Koordinatorrollen for deg som er eller skal bli koordinator for individuell plan. Brosyre - Helsedirektoratet
Ansvarsgruppe: Samhandling rundt en individuell plan Autismeforeningen i Norge.
Koordinerende enhet og individuell plan video. Fra bydel i Oslo.
Om tverrfaglige oppfølgingsteam og forholdet til bestemmelsene om individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Helsediretoratet
Bruker og hjelpere - roller under gjensidig påvirkning

Forholdet mellom bruker og fagperson bør preges av gjensidig forståelse og aksept - NAPA

Plan for gjennomføring av samarbeid

 

Helsediretoratet

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten Helsediretoratet
Individuell plan ( IP ) = brukers plan. Innføring for brukere og fagfolk. Et kommunesamarbeid om en brosyre om indivduell plan.
Jeg har en plan. Tilbakemelding fra 6 regionale konferanser i 2008 om individuell plan. Rapport/Helsedirektoratet.
Hvordan blir det med pakkeforløp fra 1. januar 2019 Forfatter, Kari Skullerud Ugland-Helsesøster og prosjektleder i KS
Individuell plan hjelper ungdommer som sliter Ungdom kan få bedre styring over eget liv ved å sette seg mål for hvor de vil, og få nødvendig støtte til å nå målene. Psykisk heksearbeid.no
Koordinator i spesialisthelsetjenesten Helse Nord
Pakkeforløp og bullshit Av Sondre Risholm Liverød, DPS Sørlandet sykehus HF, 2019
Koordinatoransvar for individuell plan (IP) ifh. til helse- og sosiallovgivningen Flere kommuner har reist spørsmål om koordinering av arbeidet med individuelle planer (IP) kan tillegges undervisningspersonalet i skolen eller pedagogisk personale i barnehagen - KS.
Brukermedvirkning i de velykkede  IP- prosessene
Det kan synes som om det er tjenesteyterne som legger premissene for brukermedvirkning. Dette er en av konklusjonene i en evaluering som ser på hva som kjennetegner vellykket IP-arbeid. Psykisk helsearbeid.no
En helhetlig planprosess Kommunetorget.no - for planlegging av folkehelse - og rusarbeid i kommunene
Eksempl på oppstart av planprosess En levede veiviser, via en film, tale, bilder og tekst for å hjelpe til oppstartav en IP.
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlege Rett til kontaktlege, informasjon om rettigheten og kontaktlegens oppgave
  .
. .
. .
. .
. .
. .
. .