Velkommen

Denne nettsiden vil gi deg generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan (IP).

 

Hovedformålet med endringen er å gi mulighet for å avlaste helsetjenesten. Dette må legges til
grunn i hvordan bestemmelsene skal forstås. I utgangspunktet bør tjenestene drive ordinært så
lenge det er mulig kapasitetsmessig. De overordnede føringene om å ivareta de mest sårbare
gruppene, slik at de ikke i tillegg til å få et redusert tilbud også mister viktige kontaktpersoner i
tjenestene, er også sentrale hensyn.
At det ikke foreligger en rett til å få utarbeidet individuell plan så lenge forskriften gjelder, betyr
ikke at eksisterende planer skal opphøre. Men planarbeidet kan, i likhet med annen aktivitet i
tjenestene, prioriteres ned ved behov der det vurderes forsvarlig. Oppdatering av plan og
møtevirksomhet knyttet til denne kan være eksempler på oppgaver som prioriteres ned. Det
samme gjelder planlagte tiltak som det er forsvarlig å sette på vent. Det må gjøres individuelle
vurderinger opp mot den enkeltes behov.
 

 

 

Informasjonen er beregnet til alle, både til deg som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen.

 

Vis avskrift av video Skjul avskrift av video

Velkommen

Velkommen til dette nettstedet. Her vil du finne informasjon og opplæring i bruk av individuell plan (IP).

Vi vil også vise noen filmsnutter for å illustrere utfordringer og når samarbeidet lykkes. Nettstedet er beregnet for alle interesserte. Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en IP. Kanskje det er du selv som har behov for en plan? Eller kanskje du er en fagperson som kan trenge mer informasjon om det planarbeidet du er på vei til å starte opp eller deltar i allerede. Gjennom flere år har vi arbeidet med IP i Midt-Norge og opplever både her og ellers i landet at det kan være vanskelig å komme i gang. Selv om flere begynner å bli flinke etter hvert, ser vi at det er usikkerhet og mangel på kunnskap både blant fagpersoner og de som har behov for en plan.

Å komme i gang med dette planarbeidet behøver ikke å være vanskelig.

Det er opp til deg hvordan du vil bruke informasjonen du finner her. Nettstedet har eget forum der du kan diskutere de utfordringer du møter med andre. Forumet har en egen fagperson knyttet til seg. Oppgaven til fagpersonen er både å skape kontakt, veilede og videreutvikle nettstedet. Alle som er aktive i forumet kan påvirke og videreutvikle innholdet.

Hensikten

Dette nettstedet er laget for å gi deg som bruker råd og vink til å utvikle gode, individuell planer (IP). Nettstedet er også tilrettelagt for fagpersoner som ønsker innsikt i roller og ansvar for å sette igang og drive planarbeidet. Nettstedet samler informasjon, dokumentasjon og erfaringer om individuell plan, - alt i den hensikt å gjøre det lettere for deg å finne det du som bruker ønsker å få på plass i arbeidet med individuell plan (IP).