16 Når du har tid til å tenke deg om


I møter med dem man yter tjenester til, kan man få opplysninger det er viktig å håndtere på en god måte. Seksuelle overgrep kan være slike opplysninger.

Dersom overgrepene som omtales ikke har skjedd i umiddelbar fortid, eller det er stor fare for gjentagelse, har man tid til å håndtere dette på en veloverveid måte, i tråd med gjeldende prosedyrer.

Uansett om overgrepene er akutt eller ikke, skal du ikke starte etterforskning. Det kan være fristende å kontakte mistenkte (spesielt hvis det er en annen med utviklingshemming), og forsøke å ordne opp. Det er ikke din jobb. Din jobb er å forholde deg til prosedyrene, ta de telefonene som er nødvendig, ta de samtalene som er nødvendig og sikre spor om det er aktuelt.

 

 

 

 

 

 

Du sitter på kafé med Sigrunn og Ola som du yter tjenester overfor. Dere har vært på shopping og stemningen er god. Samtalen går litt frem og tilbake og dere kommer inn på fotballaget som Ola spiller på. Sigrunn kunne fortelle at hun hadde spilt på laget tidligere, men valgte å slutte for et halvt år siden. Sigrunn ble spurt hvorfor hun sluttet og hun kunne fortelle at Peter som spilte på samme laget tvang henne til å gjøre ting hun ikke ville være med på. Det ble ikke sagt mer enn det, og kort tid etter dro dere tilbake til boligen. Hva vil du så gjøre?

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

  • Ingenting – det er ei stund siden og dersom dette var et overgrep så hadde det sikkert blitt tatt hånd om tidligere.

    - Det er grunn til å anta at mange funksjonshemmede velger å ikke fortelle om og anmelde overgrep. Dette sett i lys av det manglende samsvaret mellom beregnet forekomst av seksuelle overgrep og faktisk antall anmeldelser. Du bør velge å ta en privat samtale med Sigrun for å høre hva dette handler om. Deretter håndtere opplysningene etter gjeldene prosedyrer.

  • Tatt med en kollega og oppsøkt Sigrunn for å høre mer om det som hadde skjedd.

    - Det kan være en god idé å forsøke å gjenoppta tråden fra samtalen på kaféen med Sigrunn. Dersom det er mulig vil det styrke sannsynligheten for at man håndterer det hele på god måte i fortsettelsen, dersom man har en kollega å alliere seg med. Gjeldende prosedyrer bør si noe om hvordan en slik samtale bør gjennomføres.

  • Tatt kontakt med politiet og anmeldt forholdet på vegne av Sigrunn.

    - Slik caset er presentert er det ingen grunn til å handle overilt. Da er alternativet med å innhente ytterligere informasjon gjennom å prate med Sigrunn å foretrekke.