14 Turid ringer gråtende, og sier hun har blitt voldtatt.

Dette kan man IKKE være alene om, og det er uforsvarlig hvis det ikke foreligger klare prosedyrer og retningslinjer der man arbeider for hvordan man skal håndtere dette. Det er mange som bør bli involvert, men alle skal ikke vite alt. Og det man gjør skal gjøres i riktig rekkefølge.

Å håndtere seksuelle overgrep eller mistanke om overgrep innebærer en rekke oppgaver knyttet til den som er utsatt for overgrep, dennes familie, verge, den som begår overgrep, kollegaer, ledelse og ansvarlige på berørte arenaer. For eksempel skole, arbeid, fritidsaktiviteter og så videre. Og ikke minst politi og rettsinstanser, samt terapeuter.

Alle enheter bør ha prosedyrer for hvordan man håndterer overgrep. Dersom prosedyrer mangler må du etterspørre dette. Dette kapitlet gir ingen entydig prosedyre, men du bør ha tanker på hvordan det bør være på din arbeidsplass etter å ha vært gjennom kapitlet. Prosedyrene utarbeidet av Bufdir bør vurderes.

Vi velger å skille på tre ulike tilfeller man må agere på i henhold til virksomhetens prosedyrer. Akutt betyr at en situasjon har oppstått akutt og må håndteres ”her og nå”. Vi velger å skille mellom to former for akutt. Den mest opplagte er der man bokstavelig talt ”står i situasjonen”, hvor overgrepet nylig har skjedd og hvor fokus er på å trygge offeret og sikre spor. Den andre formen for akutt er der hvor det kan ha gått lang tid siden overgrepet har skjedd, men hvor faren for gjentagelse er nærliggende og kan reduseres / elimineres ved at det reageres der og da.

 

   Roller
(Klikk på blå tekst for mer informasjon)
 • Miljøarbeidere / miljøterapeuter

  Det er sjeldent tilfeldig hvem den enkelte gir signaler om overgrep til, eller forteller om overgrep til. Han eller hun velger vanligvis en person vedkommende er trygg på og stoler på. Det er viktig å vise seg tilliten verdig, ved å håndtere saken på en best mulig måte, med den enkeltes behov for hjelp og beskyttelse i sentrum. 

  Miljøpersonalet skal ikke vurdere innholdet i eventuell anklage. Det er den enkeltes subjektive ubehag som skal være fokus i de første samtalene. Fokuser på den enkeltes historie og opplevelser. 

  Du skal ikke være etterforsker, men følg opp det du blir fortalt med å stille ikke-ledende spørsmål. Skriv ned både dine egne spørsmål (ordrett) og det tjenesteyter sier (ordrett), umiddelbart etter samtalen. Skriv klokkeslett og dato. Følg forøvrig retningslinjer for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep.

  Vær gjerne engasjert i diskusjoner om hvem som skal bistå med hjelp i oppfølgingen, med utgangspunkt i den enkeltes behov. Noen har behov for å snakke med psykolog, voldtektsmottak osv.. Noen trenger i tillegg å snakke med noen nærpersoner i personalgruppen. Kanskje det er deg, kanskje er det en kollega av deg. Tenk både på kort og lang sikt. 

  Du må umiddelbart involvere nærmeste leder i det som kommer frem. Med mindre denne lederen kan være den som har begått overgrepene. Da går man videre til neste ledernivå.

 • Ledelsen

  Ledelsen har ansvar for å aktivt bidra til forståelse og åpenhet om risiko for seksuelle overgrep. Åpenhet og gode, klare retningslinjer knyttet til temaet er blant de beste forebyggende strategiene man kan ha. Normalt vil det være ledelsen beslutning om man på bakgrunn av mistanke skal anmelde til politiet.  Ledelsen har også det overordnede ansvar for at den enkelte får nødvendig støtte og hjelp i situasjonen. Både akutt og oppfølging over tid.

 • Politiet

  Seksuelle overgrep er straffbare. Det normale skal være å anmelde overgrep til politiet. De fleste kjente overgrep som ikke er anmeldt til politiet burde vært anmeldt til politiet. Å ikke anmelde er i de fleste tilfeller en feilvurdering. Politiet er de som skal etterforske. Ingen andre. Blir saken ikke fulgt opp av politiet, er det grunn for ledelsen i Helse- og omsorgstjenesten i bydelen/kommunen å påklage dette.

 • Rettsapparatet

  Ikke døm eller sanksjoner mot den som eventuelt er mistenkt. Den oppgaven er forbeholdt domstolen. Unntaket er selvfølgelig at man i tråd med retningslinjer suspenderer eller på annen måte fjerner personale som eventuelt er mistenkt, hindrer alenetid eller samvær i det hele tatt mellom mulig offer og mulig overgriper. Det handler ikke om personen er skyldig eller ikke, det handler om hvordan man skal håndtere mistanker og beskyldninger.

 

Du er nattvakt på et bofellesskap, klokka 0430 får du telefon fra Turid som bor i en av leilighetene i bofellesskapet. Hun ber deg komme til henne med en gang, da hun hevder at hun har blitt voldtatt. Når du kommer dit finner du Turid forgrått, iført nattkjole. Du roer henne ned og hun forteller at Einar (en kamerat av Turid) kom på besøk rundt midnatt. Han hadde hatt med seg en six-pack øl og ba om å få komme inn til henne. Hun hadde sluppet ham inn, de hadde delt et par øl, så begynte Einar å gjøre tilnærmelser.

Turid hevder hun hadde protestert, men Einar hadde vært veldig bestemt og fysisk ført henne inn på soverommet og tvunget henne til samleie. Turid sa hun ikke torde å skrike da hun var redd for å vekke naboene. Hva gjør du?

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

 • Forklarer Turid at det var veldig dumt av henne å slippe inn Einar så seint på kvelden, spesielt når hun vet ”hvilken fyr denne Einar er”.

  - Irettesettelse er trolig det siste Turid trenger. Heller ikke en følelse av at hun har seg selv å takke siden hun slapp han inn..

 • Sier til Turid at dette var fryktelig dumt. Oppfordre henne til å forsøke å sove noen timer, og si at dette skal bli drøftet i overlappinga påfølgende morgen.

  -Det er fristende å velge en slik løsning. Dels for at Turid helt sikkert trenger søvn, og som nattevakt mangler man kanskje kompetanse til å håndtere dette. Gitt at enheten har gode prosedyrer som er gjort kjent, vil nattevakten kunne håndtere situasjonen i tråd med disse. Det er liten grunn til å tro at håndteringen som er beskrevet ovenfor vil være i tråd med disse prosedyrene.

 • Si til Turid at dette må ordnes opp i med en gang.

  -Vi forutsetter at enheten har gode prosedyrer på hvem man skal varsle, hvordan man skal sikre spor og hvordan man skal ivareta offeret. Følges disse er det få feil nattevakten kan gjøre.

 

En annen form for akutt situasjon er i tilfeller hvor det er en stund siden overgrepet har skjedd, men hvor det er stor fare for nye overgrep dersom det ikke ageres. Historien om Kari som ikke vil på Troll-leikene er et eksempel. Dersom hun hadde kommet med disse opplysningene dagen før det var planlagt at de skulle reise, måtte man handlet akutt. Det forventes at enheten har gode prosedyrer for å ivareta slike problemstillinger.