10 Er Kari seksuelt misbrukt eller seksuelt tilfredsstilt?

Psykosomatiske symptomer som spiseforstyrrelser, søvnvansker, selvskading, utagering, psykiske problemer, vegring osv., kan ha sin årsak i seksuelle overgrep. For å få vite mer, kan man spørre personen selv. Hvem som skal ta denne samtalen, må avklares. Se prosedyrer. Dersom slike samtaler avdekker seksuelle overgrep skal dette håndteres i tråd med gjeldende prosedyrer. Dersom det mangler; etterspør dette. Bufdir har utviklet gode prosedyrer som kan benyttes.

Når man viser ekstra stor seksuell interesse, og viser dette ukritisk med ord eller handling, kan det være tegn på at man har blitt utsatt for overgrep. Dette er atferd som man kan utvise for å kompensere for det man har blitt utsatt for. Plutselige atferdsendringer knyttet til påkledning, sminke, væremåte kan også være faktorer som kan tyde på overgrep. Konkrete tiltak i disse tilfellene er at dedikerte person(er) har samtaler med vedkommende for eventuelt å finne ut hva som kan ha skjedd. Dette håndteres ved at historien nedskrives og formidles til rette vedkommende i tråd med gjeldende prosedyrer.

 

Kari er ei jente tidlig i tjueårene, hun har diagnosen psykisk utviklingshemming med en målt IQ på 67, hun bor i et bofellesskap sammen med 4 andre personer som også har en utviklingshemming. Hennes arbeidsplass ligger noen kilometer fra der Kari bor. Hun tar buss til jobben. Det tar ca 10 minutter å gå til bussen fra der hun bor og nesten 10 minutter fra bussen til arbeidsplassen. Kari liker ikke å ta buss, hun syns det går tregt. Aller helst vil hun ha egen bil.

Tidlig på vårparten begynner plutselig Kari å komme hjem fra jobb i taxi. Dette skjer daglig. Samtidig blir det rapportert at samme taxi ofte også plukker opp Kari når hun er på vei til bussen. Det har blitt observert at taxien på vei til bofellesskapet svinger av veien og kjører nede i et skogholt, og kommer tilbake etter en liten halvtime. Det er mistanke om at Kari betaler for turen med sex. Kari fremstår i denne perioden som mye mer fornøyd. Hun sier hun sparer mye penger når ”Taxien min” kommer og henter henne.  Hvordan vil du ha håndtert dette?

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

  • Ingen ting, hvordan Kari velger å betale for taxituren er opp til henne, hun er en voksen kvinne og bestemmer over seg selv og sin kropp.

    -Det stemmer at Kari er en voksne kvinne som bestemmer over seg selv og sin egen kropp. Hun er over 18 år og det er ingen ting i opplysningene som indikerer at hun har begrensninger som hindrer henne i å treffe selvstendige valg. Men det forholdet som beskrives her er et skjevt forhold. Det er grunn til å anta at Kari er med på dette fordi ”hun ikke vet bedre”, og at dette utnyttes av taxisjåføren. Straffeloven er eksplisitt på at det er straffbart å utnytte en annen persons utviklingshemming, og det er også straffbart å kjøpe seksuelle tjenester som denne taxisjåføren gjør. Ved å ”lukke øynene” og ikke gjøre noen ting, bidrar du til at dette skjevforholdet fortsetter.

  • Tatt kontakt med taxisjåføren og gjort han oppmerksom på at det er straffbart å ta betalt for taxiturer gjennom sex.

    -Det er grunn til å anta at en slik telefon vil kunne få denne sjåføren til å slutte med dette, spesielt hvis du forteller ham at Kari har en utviklingshemming. Men er det greit – med bakgrunn i taushetsplikten å fortelle dette til sjåføren? Videre er det ikke utenkelig at det å forsøke ”å skremme” taxisjåføren fra å drive denne ”handelen” med Kari kan føre til at han finner andre offer.

  • Tatt en samtale med Kari, og forklart henne alvoret i det som har skjedd. Deretter anmeldt taxisjåføren for overgrep mot Kari.

    -Godt svar smiley    Det er grunn til at anta at Kari ikke ser rekkevidden av sine handlinger, derimot ser hun fordelene ved det – hun slipper å gå, får tilgang på sex, har en ”kjæreste osv. Objektivt sett kan Kari oppleve det som et tap dersom denne relasjonen opphører, noe som kan være en utfordring for bistandsyterne. I slike tilfeller bør man vurdere om man selv har kompetanse til å hjelpe Kari ut av dette, eller man kan søke bistand andre steder i kommunen, eventuelt trekke inn habiliteringstjenesten. Videre er det både riktig og viktig at sjåføren blir anmeldt, enten dette skjer ved at Kari gjør dette i samarbeid med noen (bistandsytere, verge, pårørende), eller at dette skjer på vegne av Kari eller at man velger å anmelde uten Karis samtykke. Det er viktig å understreke at ved anmeldelse så må politiet også få vite at Kari har en utviklingshemming, dette fordi det er av betydning for saken og det er et kriterie for at Kari skal kunne slippe utenomrettslig avhør gjennom Barnehuset.