01 Hensikten med kurset

Et seksualvennlig miljø er en viktig faktor i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep.

Hensikten med kurset er å bidra til et miljø preget av trygghet og åpenhet, fritt for hemmeligheter om seksuelle overgrep. Informasjon og diskusjoner om seksuelle overgrep skal være like viktig som andre tema blant personer som jobber for utviklingshemmede.

Vi anbefaler at alle enheter har prosedyrer for håndtering av overgrep. Ansatte skal kjenne til og kunne bruke disse når det oppstår en situasjon som krever dette. Det finnes ulike forslag til prosedyrer, i dette e-læringskapittelet har vi tatt utgangspunkt i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine retningslinjer, som er tilgjengelig på www.vernmotovergrep.no .

Dersom prosedyrer mangler ved enheten du jobber på, bør du etterspørre disse.

 

 

   Læringsmål


Når du er ferdig med dette kurset skal du:

 • Være bedre rustet til å forebygge seksuell trakassering og seksuelle overgrep
 • Være i stand til å gjenkjenne signaler på mulige seksuelle overgrep
 • Handle adekvat når det foreligger mistanke om seksuelle overgrep
 • Bidra til et seksualvennlig miljø
 • Være proaktiv slik at dette området ikke forsømmes

 

Vil økt kompetanse om seksualitet hos mennesker med utviklingshemning ha en forebyggende effekt på forekomst og rapportering av seksuelle overgrep mot denne gruppen?

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

 • Nei, gjennom å lære disse om seksualitet generelt vil man risikere at man vekker "den sovende bjørn" slik at den enkelte vil søke etter økt seksuell aktivitet og derigjennom eksponere seg for potensielle overgripere.

  - Dette er en myte. Tvert i mot så tyder økt kompetanse på disse områdene at man vil få kunnskap på hva som er riktig og hva som er galt og videre kunnskap om at sex skal være et gode. Har man et språk, og kompetanse som gjør at man kan kommunisere om sex og seksualitet på godt og vondt vil dette også øke sjansen for at vedkommende vil kunne identifisere og formidle om overgrep.

 • Det er mulig, men dersom det er personalet som skal bistå til denne økte kompetansen er det en fare for at den enkelte "forelsker" seg i bistandsyteren med de problemer og utfordringer dette medfører.

  -Vi sitter ikke på kunnskap som tilsier at det er større fare for at vedkommende vil ”forelske” seg i den som bistår til kompetanseøkning. Risikoen for ”forelskelser” fra tjenestemottaker til tjenesteyter er uansett til stede og for å kunne møte dette på en adekvat måte bør enheten ha strategier for dette.

 • Ja, gjennom økt kompetanse innen seksualitet vil den enkelte ikke bare lære å bli bevisst det som er godt for seg selv, vedkommende vil også få handlingskompetanse både til å identifisere handlinger som er krenkende og ikke minst målbære disse videre til rette vedkommende.

  -Riktig svar smiley    Det er liten tvil om at manglende kompetanse på mange områder er det mennesker med utviklingshemming sliter med. For at disse skal kunne få økt livskvalitet og økt selvstendighet er det vår jobb å sørge for nødvendig kompetanse for egenmestring og til rette for at den enkelte får den bistand som er nødvendig.

 

Flere kurs finner du i kursportalen Mangfold og muligheter.