22 Ressurser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet nettsiden Seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemning (www.vernmotovergrep.no), hvor du finner en rekke tilleggsressurser om seksuelle overgrep. Her finner du blant annet retningslinjer og prosedyrer, som kommunene/arbeidsplassene oppfordres til å benytte. 

 

Litteratur

Barstad, B. (2006). Seksualitet og utviklingshemning. Funksjonshemmede og seksualitet Oslo: Universitetsforlaget.

Bufdir (2013). Slik har jeg det i dag. Rapport om levekår for mennesker med utviklingshemning. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Eggen, K., Fjeld, W., Malmo, S. og Zachariassen, P. (2014). Utviklingshemning og seksuelle overgrep - rettsvern, forebygging og oppfølging. Helse Sør-Øst.

Grøvdal, Y. (2013)  Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming – en kunnskapsoversikt, Rapport 2/2013 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. 

Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014. Handlingsplan fra Justis- og Beredskapsdepartementet.

Kristiansen, H., Ovrid, T. og Bogetun, G. (2012). Håndbok - Utviklingshemning og seksualitet. Forebygge og håndtere overgrep Habiliteringstjenestene i Finnnmark og Fylkesmannen i Finnmark. 

Muff, E. K., Knudsen, M.,  Ahrensburg, M. T. og Haagensen, P. (2010). Forebyggelse og håndtering -seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse. Redigeret udgave. København: Socialt Udviklingscenter SUS

SUS (2010). Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Resume af litteraturstudie.  Last ned

Søftestad, S. og Andersen, I. L. (red.) (2014). Seksuelle overgrep mot barn - traumebevisst tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget.

Thoresen, S. og Hjemdal, O. K. (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Zachariassen, P., Fjeld, W., Kristiansen, H. og Mathisen, A. (2013). Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemning (SUMO prosjektet) Prosjektrapport. Oslo universitetssykehus, Sykehuset innlandet, Helse Førde, Helse Finnmark.

Aasland, M. W. (2014). Si det til noen. En bok om seksuelle overgrep mot barn. Cappelen Damm.

 

Nettressurser

FMSO Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert ut fra et behov for et organisasjonsfellesskap og et bindeledd for kunnskapsformidling om seksuelle overgrep.

NAKU -kunnskapsbank, tema overgrep.

www.forebygovergreb.dk Dansk nettsted med ressurser som fokuserer på å forebygge overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser.

ULFs seksualrådgivning. Dansk nettside. Udviklingshæmmedes landsforbund gir rådgivning, blant annet til dem som har hatt en ubehagelig seksuell opplevelse.