13 Lene blir redd menn.

Tilsynelatende uforklarlige atferdsendringer av seksuell karakter. Enten gjennom at vedkommende utviser seksualisert atferd, eller vedkommende reagerer med frykt eller uro ved avkledning og stell. Denne atferden skal være av nyere dato, og kan være tegn på at vedkommende har vært utsatt for overgrep. Den som avdekker dette må håndtere dette etter gjeldende prosedyrer.

Lene er en kvinne med multifunksjonshemning. Hun har ikke talespråk, men kan til en viss grad svare bekreftende på spørsmål. Hun har CP som gjør at hun ikke er i stand til å forflytte seg. I den senere tid har hun reagert med skrik og selvskading når mannlige ansatte har forsøkt å stelle henne. Dette har blitt håndtert ved at man så langt som mulig har unngått å la menn delta i stellesituasjon. Dette har pågått de siste to ukene. Det ser ut til at Lene har blitt roligere, men det er fremdeles vanskelig for de fleste mannlige ansatte å ta del i stellesituasjonen. Du oppdager ved en tilfeldighet at en av de ansatte (vikar) har notert at når vedkommende kom inn til Lene en morgen, var verandadøra ikke ordentlig igjen og Lene lå feil vei i sengen. Notatet var datert to uker i forveien. Hva vil du gjøre?

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

  • Ingenting, dersom det er en kopling mellom notatet og Lenes plutselige atferdsendring så burde andre tatt tak i dette for lenge siden.

    -Hvis "alle" tenker at noen andre har tatt ansvar, kan vi risikere at ingen tar ansvar. Det skjer ofte at viktige ting overses. Hva om du blir den som gjør det rette?

  • Jeg ville umiddelbart drøftet dette med min overordnet, eller den som er delegert til å håndtere mistanker om seksuell overgrep. Notatet kan ha blitt oversett.

    -Dette høres bra ut smiley Du tar initiativ, og du følger retningslinjer for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep.

  • Jeg ville umiddelbart sjekket om noen av naboene kan ha tatt seg inn til Lene den aktuelle kvelden. Videre ville jeg ha anmeldt den naboen som mest sannsynlig er gjerningsmann til politiet for seksuelle overgrep. Samtidig ville jeg satt i gang en prosedyre for å avlære Lene denne frykten for mannlige ansatte i stellesituasjonen.

    -Her tar du på deg mer ansvar for å gjøre noe enn du skal. Og flere roller enn du skal ha. Ikke lek detektiv. Du er ikke ekspert på etterforskning, det er det andre som er. Initiativ er veldig bra, men følg prosedyrene for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep.