Kompetanse

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 

Når vi jobber sammen med utviklingshemmede er det viktig at vi er bevisste på at den enkelte skal ha en god livskvalitet. Vi må også være bevisste på at vi skal være med å bidra til at vedkommende kan erverve kompetanse for å mestre de utfordringer som er med på å skape den enkeltes livskvalitet. Generelt kan man si at aktivitet i seg selv er positivt og er med på å bringe mennesker inn i posisjoner der man vil kunne få positiv oppmerksomhet for sine handlinger. Men aktivitetene må bygge på hva som skaper god livskvalitet for dem enkelte. Økt kompetanse på ulike områder vil nødvendigvis ikke føre til et bedre nettverk. Men - det er en faktor som kan gi positiv virkning. 

Kommunikasjon

Det å kunne kommunisere er viktig for å kunne påvirke omgivelser i form av å formidle og motta synspunkter fra andre. Kommunikasjon er en sentral kvalitet i nettverksarbeid. Tilrettelegging som tar sikte på å bedre kommunikasjonsevnen vil være et stort gode. Studier av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming viser ofte mangel på kommunikasjonskunnskaper som sentral årsak.

 

Rekreasjon

Dette er noe vi ofte opplever ved at vi innimellom slapper av, eller gjennom aktiviteter som vi liker. Dersom vi mangler interesser og mulighet for rekreasjon gjennom aktiviteter, kan hverdagen lett bli noe kjedelig. Derfor er det viktig at du som ressursperson er med å bidra til at tjenestemottaker tilegner seg kompetanse ut fra sine interesser. Enten som vedkommende kan utføre alene eller sammen med andre. Målet må alltid være bedring i livskvalitet.

 

Dagliglivets oppgaver

Det å kunne mestre mange av dagliglivets oppgaver vil være en fordel når vi skal bygge nettverk. Ferdigheter som skaper hygge både for den enkelte og for omgivelsene. Det kan for eksempel være at man serverer mat når noen kommer på besøk, og at det er koselig pyntet i omgivelsene. Men klarer man ikke dette må selvfølgelig andre hjelpe til. Det er heller ikke alt man må kunne klare alene i dette livet.

 

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse kommer vi tilbake til i et eget kapitel. Derfor nevnes det bare kort her. Alle mennesker har ulik atferd. Men hva er positiv atferd eller negativ? Det er vanskelig å svare på og kommer an på sammenhengen. Som tjenesteytere har vi heller ikke lov til å bestemme hva som er best for den utviklingshemmede ut fra de normer og regler som er våre egne

Mange ganger er det likevel viktig at vi tilbyr opplæring i sosiale ferdigheter som for mange vil gjøre det lettere å beholde eller for å etablere nettverk.

 

Kunnskap

Hva fortelles i avisene, på nyhetene osv. Dette er også kompetanse som vi ofte glemmer å fokusere på. Man kan lese noe sammen, se på noe sammen og tilegne seg det som skjer rundt omkring. Vi blir mer attraktive som samtalepartnere og har noe å snakke sammen om. Dette er sentralt i nettverksarbeid.

 

 

  • Tenk tilbake på videosnutten du nettopp har sett. Hva er "feil" her? Hva ville du gjort for å skape tillit?
  • Kan ingen eller liten kompetanse om nettverk hos tjenesteytere være til hinder for at personer med utviklingshemning kan ha liten eller ingen omgang med tidligere venner?
  • Tenker du noen gang over at der du er ansatt ser du sjelden eller aldri at familie eller venner kommer på besøk? Hva kan årsaken være?
  • Dersom personer du jobber for ikke har kontakt med naboer, men ønsker det - tenk over hvordan du kan være en god støttespiller og hjelpe til. Tenk over det samme når det gjelder alle som kunne ha vært i nettverket.
  • Ut fra det du har lært fram til nå, gjør deg opp en mening om hva du mener er et godt nettverk. Prøv å begrunne dette for deg selv. Tegn gjerne ditt eget nettverkskart.

   Har du fått økt:

  • Kunnskap om nettverkskartlegging og hvorfor det er så viktig?
  • Kompetanse om å kunne skille mellom ulike grader av nærhet og distanse i nettverk?
  • Grunnleggende ferdigheter om hva samspill i ett nettverk innebærer?
  • Kunnskap om aktivitetsbasert nettverksarbeid der man tror på muligheten for gjensidig vennskap mellom parter kan være tilstede?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst:  Karin Berndtson og Knut Gundersen

Foto:
Side: "Betydningen av å ha sosiale nettverk" (forside). Foto: 
Side: "Livskvalitet". Fotograf: Sidsel Andersen.
Side: "Sosialt nettverk". Foto: 
Side: "Bevisst". Foto: 
Side: "Nettverksmedlemmer". Foto: 
Side: "Sosiale relasjoner". Foto: 
Side: "Sosial støtte". Foto: 


Side: "Kompetanse". Fotograf: Sidsel Andersen.

Video:
Side: "Kompetanse". Høgskolen i Harstad.

Redaktør:Rikke Gurgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

Kommentarer

Ledsager bør være til stede og være sitt ansvar bevist

viktig for tjenesteyter og ha forståelse for viktigheten av et nettverk. ser ikke tjenesteyter vitkigheten av dette kan brukeren bli isolert, sittende mye alene uten muligheten til å utvide evt opprettholde sitt ektsisterende nettverk. 

Trist å se

Sånn skal det ikke være.

Det er ikke så bra etter ser på flimen. Den ansatte kun ikke jobbe med utviklingshemming(det er ikke bra nok)

Sann skal ikke det være, når mann har ansvar.  trygheit i trafikken for dem som er utviklingshemming , det er trist å se på film.

Sosialt nettverk er viktig for oss alle - enten me er friske eller har utfordringar. Når ein arbeider med personar med utviklingshemming, er det svært viktig at ein set seg inn i kva nettverk tenestemottakaren har/har hatt - slik at ein kan hjelpa vedkomande til å oppretthalda/vedlikehalda det.

Det er viktig at bruker har full tillit til tjenesteyter til en hver tid. Tillit må bygges opp, og da er det viktig at tjenesteyter viser at bruker kan stole på han/hun i alle situasjoner. I denne filmsnutten viser tjenesteyter at bruker ikke kan stole på han. 

Det er trist å se på filmen. viser bruker kan stole på han eller hun i alle situasjoner.

lærerik

 Det er viktig å vise hensyn 

I forhold til å være ledsager for svaksynte/ blinde, ville jeg tilbudt armen min, slik at den synshemmede bruker kunne holde i den. Ville opplyst når vi kom til trappa, kantsteiner, gangfelt over vei og skifte av retning.

Liten/ ingen kompetanse i sosialt nettverk/ nettverksbygging er klart til hider for bruker, for å kunne opprettholde/ vedlike holde sosiale relasjoner.

Jeg ser sjelden familie/ venner til tjenestemottaker, og årsaker kan være flere. Familie; foreldre søsken jobber/ går på skole, og er mye opptatte med fritids sysler, kan bo langt unna. Kan være de ikke føler seg velkomne(?), ikke vet hva de skal snakke med bruker om. De ( besøkende) får ikke invitasjon til å komme på besøk, oftere drar bruker ut av bolig på besøk, på aktiviteter o.l

Et vel fungerende nettverk, vil  kunne bidra med mange ting; opptre støttende, oppmuntre, bekrefte ens verdi, hjelpe med praktiske gjøremål, gjøre ting sammen med, eller bare være sammen med, og er avgjørende for å ha god livskvalitet.

 - hvis dette er hans assistents er så dum, han kjenner ikke bra !!! så trist å se de :(

- Når vi jobber sammen med utviklingshemmede er det viktig at vi er bevisste på at den enkelte skal ha en god livskvalitet. Vi må også være bevisste på at vi skal være med å bidra til at vedkommende kan erverve kompetanse for å mestre de utfordringer som er med på å skape den enkeltes livskvalitet. Generelt kan man si at aktivitet i seg selv er positivt og er med på å bringe mennesker inn i posisjoner der man vil kunne få positiv oppmerksomhet for sine handlinger. Men aktivitetene må bygge på hva som skaper god livskvalitet for dem enkelte. Økt kompetanse på ulike områder vil nødvendigvis ikke føre til et bedre nettverk. Men - det er en faktor som kan gi positiv virkning. 

Dette var veldig trist og se. 
Det er vitkig man samarbeider med den som man er med og viser tillit. i dette tilfelle er det vansskelig og bygge opp tillit. Her må man øke livskvalitet.

Ledsager skulle vært der med pasienten