Bevisst

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Det er viktig at du som ressursperson og personalet for øvrig er bevisst på hvilken betydning dere har i tjenestemottakers nettverk. Det er viktig at vi alltid har som utgangspunkt at vi tar hensyn til tjenestemottakers egne oppfatninger og ønsker i relasjon med primærkontakt, støttekontakt og andre. Fokuset må forskyves fra å jobbe med tjenestemottaker til å samarbeide med dem. Det å være med på å bestemme over eget liv er viktig for å kunne utvikle seg som person og for å kunne utvikle egen identitet. Selvbestemmelse er for mange noe som må læres.

 

Gundersen og Moynahan (1995) påpeker følgende grunnleggende kvaliteter i gode sosiale nettverk:

 • Stabilitet: Det vil si at man må legge til rette for at det er regelmessig kontakt mellom de ulike medlemmene i nettverket.
 • Positive følelser: De ulike medlemmene i nettverket må like og verdsette hverandre - like å være sammen.
 • Gjensidighet: Der kontakten er preget av at medlemmene i nettverket liker hverandre.
 • Mobiliserbarhet: Vil si at man er tilgjengelige for hverandre og kan støtte hverandre i vanskelige situasjoner.
 • Aktivitetsfelleskap: I slike fellesskap møtes medlemmer i nettverket som har felles interesser
 • Sosiale ferdigheter: Betyr at menneskene/medlemmene i nettverket må kjenne til og ikke minst kunne mestre grunnleggende normer for samspill som er med på å regulere forholdet dem imellom.

Som vi ser er det en god del kvaliteter man må legge til rette for dersom nettverket skal fungere godt. For de aller fleste mennesker vil nære, betydningsfulle og gode forhold være preget av alle eller de fleste kvaliteter som er nevnt overfor. For de fleste mennesker vil disse kvaliteter være fordelt på mange personer. Det kan være innen familien, venner, bekjente, kollegaer og skolekamerater. Mange utviklingshemmede får ofte hovedsakelig oppfylt sine behov for kontakt med ansatt personale. Nettopp derfor er det som vi har påpekt tidligere, viktig at tjenesteytere er bevisst på deres egen rolle i nettverket og hvordan man imøtekommer og opptrer overfor tjenestemottaker.

Når man jobber med nettverk er det viktig at tjenesteyter og tjenestemottaker sammen tilrettelegger for at den som er tjenestemottaker skal kunne vedlikeholde, utvide eller utdype sitt sosiale nettverk. Vi må hele tiden tenke på at nettverket ikke bare handler om antall mennesker i nettverket. Like viktig er kvaliteten menneskene seg i mellom. Er den for dårlig og man ikke klarer å bedre samspillet, kan nettverksarbeid også handle om at man noen ganger må erstatte nettverksmedlemmer slik at tjenestemottaker får en bedre livskvalitet og dermed et bedre liv. Det kan også gjelde den som den utviklingshemmede har mest kontakt med, og det kan gjerne være en tjenesteyter. Før man erstatter må man prøve å bli bevisst på relasjonene mellom partene og bedre kvaliteten. Dersom dette ikke hjelper kommer man til neste steg som kan være å erstatte en eller flere personer.

Det som vi også vet er at personer med utviklingshemming ofte er mer sårbare når det gjelder å vedlikeholde og opprette nye kontakter. Ut fra dette ser vi at mange av dem dermed har et lite og sårbart nettverk. Vi opplever svært ofte at nettverket kun består av den nærmeste familie og/eller tjenesteytere. Dermed er faren stor for at nettverket overbelastet, som igjen kan føre til slitasje og stressende forhold. Like viktig er det å se på om bindingene blir så sterke at man utelater andre personer som kan være aktuelle i et kvalitativt godt nettverk.

   Hva bør skje hvis tjenestemottaker ikke liker tjenesteyter?
 • Han / hun må bare lære seg å like vedkommende

  Må vi like alle mennesker? Hva med å finne årsaken? Kan det være noe tjenesteyter kan gjøre annerledes?

 • Tjenesteyter må erstattes øyeblikkelig

  Hva med å kommunisere, observere, reflektere over det som skjer? Hva med å lære av eventuelle feil?

 • Man må finne ut hvorfor og se hva som kan gjøres fra begge parters side. Hjelper ikke dette må tjenesteyter erstattes.

  Riktig.     Man bør gå inn i saken uten å trekke for raske slutninger. I beste fall kan begge parter lære noe som de kan trekke med seg videre i livet.