Andres kulturopplevelser, også ditt ansvar

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Som du så innledningsvis, er dette feltet også delvis lovregulert ettersom man har plikt til å legge til rette for andres aktivitet og et meningsfylt liv. Vi har i dette kapittelet gitt et bakteppe på hvorfor kultur er så viktig for at mennesker skal få et meningsfylt liv. Når vi arbeider med andre mennesker er kultur og deltagelse i kulturlivet også et av de områdene vi må ta hensyn til. Som hjelper er det derfor viktig at vi har en aktiv og målrettet holdning også til denne delen av arbeidet vårt. Og som så ofte eller vil dette handle om hvordan vi som enkeltpersoner vurderer viktigheten av et slikt arbeid. Du har før i denne modulen blitt utfordret til å svare på noen oppgaver der du skal se på forskjellige innfallsvinkler til kultur og kulturaktiviteter og ditt syn på dette.

Men det kan også være sånn at det å introdusere kultur som en viktig del av det tilbudet det offentlige skal stille opp med ovenfor mennesker med utviklingshemming, også kan møte på mange hindringer. Eksempler på dette kan være:


Utfordringer i tilrettelegging av kulturaktivitet:

 1. Manglende holdninger, kunnskaper og ferdigheter hos de ansatte
 2. Ulikt funksjonsnivå og interesser hos de du skal tilrettelegge for krever kreativ tenkning og evne til å tenke utenfor etablerte rammer.
 3. Mange opplever at det kan være vanskelig for å få anerkjennelse for at det er viktig å satse på kultur og aktivitet i stramme økonomiske tider.
 4. Manglende vilje og ønske om å inkludere mennesker med utviklingshemming som brukere og deltakere hos kulturetat, organisasjoner og etablerte kunstinstitusjoner.
 5. Praktiske forhold slik som bemanningssituasjon, turnuser, vaktskifter og lignende

 

 •  
 • Diskuter på hvilken måte kulturvirksomhet kan brukes som virkemiddel for å sette viktige spørsmål på dagsorden for mennesker med utviklingshemming.
 • Diskuter hvilke utfordringer du må være forberedt når du/dere skal vektlegge kultur som arbeidsområde i ditt praksisfelt (ta utgangspunkt i de fem punktene ovenfor)

 

   Har du fått økt:

 • bevissthet om hvor viktig kulturdeltagelse er i hverdagslivet?
 • kunnskap om mennesker med utviklingshemning og deres deltagelse i kulturlivet?
 • forståelse for at alle mennesker får mulighet til aktiv deltagelse i kulturlivet?
 • Bevissthet om selvbestemmelse i forhold til kulturdeltagelse?
 • Kunnskap om hvordan tilrettelegge for kulturdeltagelse?
 • Kjennskap til eksempler innen ulike kunst- og kulturtilbud for utviklingshemmedes kultur?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: Ellen Saur og Oddbjørn Johansen

Foto:
Side: "Deltagelse for alle" (forside). Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Hva er kultur?". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Kulturell aktivitet". Foto:
Side: "Hvorfor skal mennesker med utviklingshemning være kulturellt aktive?". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Forholdet mellom kulturell opplevelse og opplæring". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Kulturopplevelse og deltagelse". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Andres kulturopplevelser, også ditt ansvar". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
.

Video:

Redaktør:Rikke Gurgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

Kommentarer

Bemanningssituasjonen kan vera til hinder for mange

manglende ferdigheter. Hodlninger. (Holdningskapende arbeid)

Rammebetingelser, økonomi, mangel på personal, kvalifisert personal.

Manglendeintresse. Bemanningssituasjon. Økonomi

c

utfordringer kan være mangel på interesse og kunnskap hos personalet, eller manglende personal, mangel på krativitet og det er ikke alltid økonomien strekker til.. Vanskelig å finne aktiviteter som passer til alle med funksjonshemming? de er jo ulike individer med forskjellige interesser de og.

Det er vanskelig å finne aktiviteter som passe til alle med de som er utviklings hemme. Noen som interesser på danse med musikk, noen som ikke interesser samme aktiviteter, det som person til person forskjellige.

Personal med interesser samme brukere

Økonomi

Kunskaper

 

Manglende tid gir manglende kreativitet. Noen forslag til hvilke endringer som kan gjøres for at man skal få mulighet til mer livsglede innenfor omsorgen? Flere vernepleiere/miljøterapeut stillinger.. også inn i eldreomsorgen. ?

Det er like viktig for personar med utviklingshemming - som for oss andre - å ha gode og meiningsfylte aktivitetar på fritida. Som oss andre, er dei alle ulike og har ulike ynskje. Det bør derfor vera variasjon i tilbodet tl dei og - dersom dei ikkje kan/ynskjer å delta på det ordinære kultur- og fritidstilbodet. i

Det er vanskeilg å finne aktiviteter som passer til alle med de som har utviklingshemming. Fordi noen har interesser på høre music og danser , noen har ikke interesser høre music eller danse.

lærerik

Kultur som virkemiddel for å få satt viktige temaer på dagsorden, kan man f. eks sette opp teaterstykke med temaer som f. eks medbestemmelse og Empowerment for personer med utviklingshemming. 

Utfordringer som en kan møte i arbeidet med å tilrettelegge aktiviteter er listet opp over, og det jeg tenker er den største utfordringen er at aktiviteter ikke er forenelig med turnuser til de ansatte, da det er lite tilbud i kommunen, og brukere må reise til nabokommuner. Det er selvfølgelig mulig å tilrettelegge aktiviteter som kan foregå i hjemkommunen, enten individuelt, eller sammen med andre.  Utfordringen her er å få til noe som flere kan ha glede av, på tross av alders forskjell, kjønn, ulike interesser og hjelpebehov. Aktiviteter som turer i nærmiljø er et alternativ, med grilling o.l.

 

Ord som kultur og fritid bruker vi alle sammen ofte og det viker umiddelbart selvfølgelig at vi alle legger sammme betydning i ordene.

Vi skal her se nærmere på hvordan et begrep som kultur kan forstås og hvilken betydning kultur har i hverdagslivet til oss alle, også mennesker med utviklingshemming. Ofte når vi snakker om kultur og kulturelt mangfold i samfunnet, så snakker vi om at ulike land eller befolkningsgrupper har sine ulike kulturer som skiller dem fra hverandre. Når vi leser reisebrosjyrer fremstilles andre kulturer gjerne som eksotiske og spennende, mens når det er snakk om at de som flytter til Norge har andre kulturer enn oss, så blir det eksotiske og fremmede fort til noe vi blir skeptisk til og til og med redd for.

Manglende holdninger, kunnskaper og ferdigheter hos de ansatte
Ulikt funksjonsnivå og interesser hos de du skal tilrettelegge for krever kreativ tenkning og evne til å tenke utenfor etablerte rammer.
Mange opplever at det kan være vanskelig for å få anerkjennelse for at det er viktig å satse på kultur og aktivitet i stramme økonomiske tider.
Manglende vilje og ønske om å inkludere mennesker med utviklingshemming som brukere og deltakere hos kulturetat, organisasjoner og etablerte kunstinstitusjoner.
Praktiske forhold slik som bemanningssituasjon, turnuser, vaktskifter og lignende

Personal med interesser samme brukere
Økonomi
Kunskaper

økonomi og bemanninsituasjonen på de forskjellige plassene.

Kulturvirksomhet er viktig for at den enkelte skal få yte sine behov. Dette går på at den enkelte psykisk utviklingshemmde skal få meningsfylle liv og få gjøre det de vill. Man kan møte mange utfordringer som at man ikke ønsker, og kanskje redsler, Her går det mye på kommikasjonen. Det er vitkgi med det kulturelle for og yte mestring hos den enkelte, og ikke minst det sosiale nettverket.

Trives

økonomi 

Kulturvirksomhet viktig for utviklingshemde .skal få meningsfylle liv og få gjøre det de vil.

Kulturvirksomhet kan fremme viktige temaer som er aktuelle i samfunnet og at brukerne blir sett og hørt.

Man kan møte på utfordringer som manglende holdninger og vilje.

Bemanningssituasjon, vaktskifte.

Evne til å tilrettelegge og tenke nytt.